iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Streker på rosa bakgrunn

Samarbeidsparter

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen driver fag- og forskningssamarbeid med flere nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, organisasjoner og fagmiljøer.

Noen av våre samarbeidsparter og prosjekter

I alfabetisk rekkefølge:

ACEnet Arts and Culture in Education
ACEnet er et nettverk av europeiske beslutningstakere, embetsmenn og akademikere som arbeider innen kunst- og kulturutdanning. KKS er medlem av nettverket og har deltatt på flere møter.

Arahavde
Prosjektet På sporet av Árahávdi løfter frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund og Hammerfest, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn.

Dembra
Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for skole og lærerutdanning. Målet er å styrke skolens arbeid med demokratisk beredskap mot ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, muslimfiendtlighet og ekstremisme. KKS samarbeider med Dembra Lærerutdanning om et utviklingsarbeid om estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap.

ENO The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education
The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO). Members of ENO are National Observatories. A National Observatory consists of a partnership of two or more knowledge centres in a country that have agreed to act as a National Observatory on the basis of a joint working programme. Norge ble medlem i 2022. Målet er å:

  • legge til rette for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis
  • stimulere til ny forskning på området
  • støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring innenfor rammen av global UNESCO-politikk og retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft.

Inn på tunet – Løftet Grunnskole
Tilrettelagt velferdstjenester på gårdsbruk. Inn på tunet-pilotprosjekt for elever i grunnskolen i utvalgte kommuner i Nordland. Prosjektet i Nordland eies av Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland. Sluttrapport Inn på tunet i Nordlands fylkeskommune. KKS har bl.a. bidratt med utvikling av undervisningsressurser og film. Les mer i artikkelen Inn på tunet – Garden som praktisk læringsarena

Kulturtanken
Kulturtanken har nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS). Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. KKS samarbeider med Kulturtanken i flere prosjekter, bl.a. Kulturbarn 0-8, DKS, ENO og ulike forskningsprosjekter.

KÅL Kunsten å lære
Internasjonalt forskningprosjekt knyttet til eksekutive funksjoner. Hva skjer i hjernen til elever som har kunst og kultur som læringsform på skolen? KKS har bl.a. bidratt med med publisering og formidling av resultater av pilotprosjektet fra starten i 2018 og framover. Kunst som nøkkel for utvikling av eksekutive funksjoner

Nasjonale senter
Kunst- og kultursenteret er et av elleve nasjonale kompetansesentre opprettet av Kunnskapsdepartementet. Sentrene har ansvar for ulike fagområder knyttet til opplæring av barn og unge, og er lokalisert ved ulike universitet og høgskoler.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er organisert som et partnerskap mellom flere aktører og lagt til Nord universitet, campus Levanger. Senteret skal bidra til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler systematisk på helse- og omsorgsfeltet for bedre å kunne møte framtidas utfordringer. Kompetansesenteret skal knytte sammen forskning, utdanning og praksis, og samarbeide med andre relevante kompetansemiljøer og frivillig sektor.

Nordic Network for Art and Culture in Schools and Daycare Institutions / Nordisk nettverk for kultur i skole og dagtilbud /
Et nettverket for statlige aktører innen kunst og kultur, rettet mot barn og unge i skole og barnehager i Norden. Ansvaret for møter i nettverket går på omgang mellom de ulike deltakerlandene. Målet med nettverket er å:

  • bidra til å øke og koordinere kunstneriske og kulturelle aktiviteter i skoler og barnehager i Norden
  • støtte kunnskapsdeling mellom de nordiske landene av initiativ, prosjekter, positive eksempler, forskning og strategi etc. som kan underbygge nasjonale tiltak
  • skape personlige kontakter i Norden mellom embetsmenn innen kultur for barn og unge

Norsk Kulturskoleråd
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. KKS samarbeider med Nors Kulturskoleråd i flere prosjekter, bl.a. Kulturbarn 0-8 og Universitetskulturskoleprosjektet UniKuP.

SKUG-senteret Tromsø kulturskole
SKUG-senteret er en del av Kulturskolen i Tromsø og et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning og musikkteknologi. Senteret har som mål at alle som ønsker å spille et musikkinstrument eller komponere musikk skal få muligheten til dette, uavhengig av funksjonsnivå. Instrumentet tilpasses slik at den enkelte elev skal lære å mestre sitt instrument. Senteret driver et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid og har et stort internasjonalt nettverk på feltet. KKS har samarbeidet med SKUG-senteret i flere prosjekter bl.a. konferansen SamBa i 2015, seminarer, konferansen Muligheter. Opplevelse, mestering og inkludering. samt i utarbeiding av ressurser f.eks. Å spille musikk med øynene.

Statped
Statped er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgaven er å levere gode tjenester innen spesialpedagogikk, tegnspråkopplæring og læremiddelutvikling, til kommuner og fylkeskommuner over hele landet. KKS har samarbeidet med Statped bl.a. i forbindelse med utvikling av ressurser og konferansen Muligheter. Opplevelse, mestering og inkludering.

Statsforvalteren
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. 

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet (Udir) er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Udir utvikler og forvalter rammeplan for barnehagenrammeplan for SFO og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring. 


Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.