iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Doktorgradsavhandlinger

Her finner du en oversikt over godkjente doktoravhandlinger (ph.d.) i Norge , med relevans for kunst- og kulturfag i opplæringen. En del avhandlinger avlagt ved utenlandske institusjoner er også tatt med. Avhandlingene er ordnet kronologisk, med henvisning til digital utgave av avhandlingen.

2024

Olsson, Maja Reinåmo. (2024). Lekende barnefellesskap. Barneperspektiver på lek i overgangen fra
barnehage til skole
. [Doktoravhandling]. NTNU.

2023

Jamouchi, Samira. (2023). A performative approach to wool felting : Rhizomatic relations in visual arts making and art education. [Doktoravhandling]. Universitetet i Agder. https://hdl.handle.net/11250/3069978

2022

Lundh, Lise. (2022). Playing and belonging. An ethnographic study of music education and processes of inclusion in a culturally diverse elementary school. [Doktoravhandling]. OsloMet. https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/pf350h/BIBSYS_ILS71669120500002201

Bergmann, Silje. (2022). Kopiering og deling i faget Kunst og håndverk. [Doktoravhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge. https://hdl.handle.net/11250/3026909

Pedersen, I. P. (2022). Pedagogkroppen. En studie av kroppslig profesjonskunnskap(ing) i barnehagen (Doktorgradsavhandling). Nord Universitet. https://hdl.handle.net/11250/3028826

Kolaas, S.S. (2022). Samkunst som meningsskapende tilnærming – en mixed methods studie om valgfaget produksjon for scene. [Doktoravhandling]. Nord universitet. https://hdl.handle.net/11250/3022436

Aglen, G.S. (2022). Kulturskolelæreryrket i bevegelse – en framvekst av nye profesjoner? En kvalitativ undersøkelse av utdanningsfeltets forståelser av kulturskolen og kulturskolelærerprofesjonen. [Doktoravhandling]. Høgskolen i Innlandet. https://hdl.handle.net/11250/2981069

2021

Odegard, N. (2021). Aesthetic Explorations with recycled materials. Concepts, ideas and phenomena that matter. [Doktoravhandling]. OsloMet. https://hdl.handle.net/10642/10062

Øyan, O.B. (2021). Understanding musical leadership in light of performative and pedagogical practices from a hermeneutic practice ecological perspective [Doktoravhandling]. Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Documents/PhD%2041-2021_FLU_17x24.pdf

Skjelbred, B. H. (2021). Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen [Doktoravhandling]. Høgskulen på Vestlandet. https://hdl.handle.net/11250/2760505

Klungland, Monica. (2021). Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet : Veve i åpne dører. [Doktoravhandling]. Universitetet i Agder. https://hdl.handle.net/11250/2756839 

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik. (2021). Materialpoetiske øyeblikk. En a-r-t-ografisk studie av små barns eksperimentelle materialprosesser i barnehagen. [Doktoravhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge  https://hdl.handle.net/11250/2758549

Søyland, Lovise. (2021). Grasping materialities: Making sense through explorative touch interactions with materials and digital technologies. [Doktoravhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge https://hdl.handle.net/11250/2756969

Andersson, Joakim. (2021). Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet. Hentet fra https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/67190/2/gupea_2077_67190_2.pdf

Odegard, Nina. (2021). Aesthetic Explorations with recycled materials. Concepts, ideas and phenomena that matter. OsloMet

2020

Bjørkøy, Ingrid. (2020). Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis. Doctoral Theses at NTNU. Hentet fra https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1em91av/TN_cdi_cristin_nora_11250_2687931

Sæverot, Ane Malene. (2020). Bilde og pedagogikk. En empirisk undersøkelse av ungdoms fortellinger om bilder. UiB. Institutt for pedagogikk. Hentet fra https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/lk1rme/TN_cdi_cristin_nora_1956_22512

Maus, Ingvill Gjerdrum. (2020). Enhancing design literacy for sustainability: Craft-based design for sustainability in lower secondary education in Norway. (Philosophiae Doctor (PhD) Article based, OsloMet. Hentet fra https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/700

Bendiksen, Solveig Åsgard. (2020). Unge tegnmakeres skrivelek i iscenesatte verksteder: En A/R/Tografisk studie. NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2652133

2019

Lindberg, Katji. (2019). Bara som skapande – Om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande. I Ph.d. i studier av profesjonspraksis. Nord universitet. https://hdl.handle.net/11250/2657800

Maapalo, Pauliina. (2019). Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser: Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget. NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Hentet fra https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/pf350h/BIBSYS_ILS71582749560002201

Bandlien, Bjørn-Terje (2019). Ungdomskoleelevers komponering med GarageBand på iPad: En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektiv. NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2643673

2018

Strøm, Regine Vesterlid. (2018). Det usikre sangerlivet : en livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis, Avhandling (ph.d.). Nord universitet. Hentet fra https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1k5f650/BIBSYS_ILS71573148990002201

Meek, Anne. (2018). Kultursatsing og stedsutvikling: Trylleformular for norske byer og tettsteder?Universitetet i Bergen

Ørbæk, Trine (2018). Å skape dans i kroppsøving : studenters erfaring. Norges Idrettshøgskole.

Nagel, Lisa (2018). Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper. UiO

Olaussen, Ingvild Olsen (2018) Kiasmefortellinger – fortelleruttrykk av og for de yngste barna i barnehagen i et kunstnerisk, utforskende, multimodalt perspektiv. NTNU

Jordhus-Lier, Anne (2018). Institutionalising Versatililty, Accommodating Specialists : A Discourse Analysis of Music Teachers’ Professional Identities within the Norwegian Municipal School of Music and Arts, Norges musikkhøgskole

2017

Kulset, Nora Bilalovic (2018)  Musickhood: Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager: En selvstudie av egen musikkpraksis, NTNU

Thoresen, Elin (2017). Kindergarten teachers as mediators in sociodramatic play interaction : a study of how kindergarten teachers function as mediators in sociodramatic play interaction with children aged four and five. (PhD), Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Programme for Teacher Education, Trondheim.

Svingen-Austestad, Anna (2017). ”Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]»Arkitektur- og designhøgskolen AHO

Orset, Ann-Karin (2017) Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning. Avhandling (ph.d.). Nord universitet. Hentet fra https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/pf350h/BIBSYS_ILS71570399840002201

Langnes, Tonje Fjogstad (2017). Breaking – That’s Me!: Meaning, Identity, Gender Constructions among Young Break(danc)ers Living in Oslo, Norway. Norges Idrettshøgskole

Leikvoll, Katarzyna Julia (2017). Lytt, Skriv, Spill : Om notelesingsferdigheter hos pianoelever på nybegynnernivå. Universitetet i Stavanger

Solberg, Anne (2017). Developing Doctorateness i Art, Design and Architecture, HSN – disputas 05 05 17

2016

Riis, Kirstine (2016). Designkundskabens DNA: Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA, NTNU

Randers-Pehrson, Anniken (2016)  Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekstUniversitetet i Oslo

Lefdal, Else Margrethe (2016): Nye skoleanlegg for videregående opplæring –transparens, sentrumslokalisering og brukermedvirkning , NMBU

Waade, Roy Aksel (2016) Tegnspråk i musikken. Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy. NTNU

Skregelid, Lisbet (2016): Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst,Universitetet i Oslo

Nordtømme, Solveig Irene. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet. Larvik: Høgskolen i Sørøst-Norge

2015

Carlsen, Kari. (2015). Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Åbo: Åbo Akademisk förlag

Solstad, Trine. (2015). Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Kristiansand: Universitetet i Agder

Viig, Tine Grieg. (2015). Composition Processes in Music Education. Bergen: Høgskolen i Bergen

Rimstad, Åsta (2015). Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar UiT Norges arktiske universitet Tromsø

2014

Hovik, Lise. (2014). De røde skoene: et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Trondheim: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Letnes, Mari-Ann. (2014). Digital dannelse i barnehagen. Trondheim: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 

Sætre, Jon Helge, S. (2014). Preparing Generalist Student Teachers to Teach Music. A Mixed-methods Study of Teacher Educators and Educational Content in Generalist Teacher Education Music Courses. Norges musikkhøgskole

2013

Dagsland, Torunn Paulsen. (2013). Eleven som aktør i dialog med kunst. Åbo: Åbo akademi

Onsrud, Silje Valde. (2013). «Kjønn på spill – kjønn i spill. En studie av ungdomskoleelevers musisering». Bergen: Universitetet i Bergen

Rustad, Hilde. (2013). Dans etter egen pipe? : en analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring. Oslo: Norges idrettshøgskole

Vestad, Ingeborg Lunde. (2013). Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv. Oslo: Universitetet i Oslo

2011

Fredriksen, Biljana Culibrk. (2011). Negotiating Grasp. Embodied Experience with Three-dimensional Materials and the Negotiation of Meaning in Early Childhood Education. Oslo: Arkitekt Høgskolen i Oslo

Lutnæs, Eva  (2011). Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk – læreres forhandlingsrepertoar, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Valberg, Tony. (2011). En relasjonell musikkestetikk – barn på orkesterselskapenes konserter. Gøteborg: Gøteborgs Universitet

2010

Fauske, Laila Belinda (2010). Arkitektur for grunnskolefaget Kunst og håndverk – fagdidaktiske refleksjoner i kontekst

Frisch Nina Scott  (2010). To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal an informal contexts. NTNU

2009

Brænne, Karen (2009). Mellom ord og handling -Om verdsetjing i kunst og handverksfaget, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Digranes, Ingvild (2009). Den kulturelle skulesekken : narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject art and crafts. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Eriksson, Stig A. (2009) Distancing at Close Range.Investigating the Significance of Distancing in Drama Education. Åbo Akademi

Sæbø, Aud Bergraff (2009). Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer. NTNU

Fra 2008 og tidligere

Reitan, Janne Beate  (2007). Improvisation in Tradision. A Study of Contemporary Vernacular Clothing Design Practiced by Iñupiaq. Women of Kaktovik, North Alaska, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Gulliksen, Marte  (2006). Constructing a formbild -An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Østbye, Guri Lorentzen. (2005). Barn, kunst, danning: møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen. Bergen: Universitetet i Bergen

Aakre, Bjørn Magne  (2005). Formgivning og design i et didaktisk perspektiv, NTNU

Gürgens, Rikke (2004). «En usedvanlig estetikk» : en studie av betydningen av egenproduserte teatererfaringer for det usedvanlige mennesket, NTNU

Allern, Tor Helge (2003). Drama og erkjennelse. En undersøkelse av forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i drama og dramaped, NTNU

Sæthre-Mcguirk, Ellen  (2003). Susanne K. Langer: a theory of art and its application to Barnett Newman and Mark Rothko’s work of art. Katholieke Universiteit Leuven

Nielsen, Liv Merete  (2000). Drawing and Spatial Representations. Reflections on Purposes for Art Education in the Compulsory School

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.