iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Om senteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i hele opplæringsløpet fra barnehage til lærerutdanning.

KKS jobber for økt interesse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage og grunnopplæringen. Senteret utvikler og formidler fagdidaktiske ressurser, kurs og konferanser. Gjennom flere år har senteret utviklet en omfattende digital ressursbase.

Søk i ressursbasen

KKS bidrar til at barnehager og skoler får økt kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverk. Vi støtter lærerutdanningene og andre institusjoner i deres arbeid med kompetanseutvikling innen kunst- og kulturfag i hele grunnopplæringen. Ved behov er vi rådgivere for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor det kunst- og kulturfaglige feltet.

Senterets målgruppe er lærerutdanningene, barnehage- og skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler samt pedagogisk-psykologisk tjeneste. Vi driver fag- og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, organisasjoner og miljøer. KKS koordinerer nasjonale nettverk for lærerutdannere innen kunst- og håndverk og musikk, og arrangerer konferanser for ansatte i senterets målgruppe.

Forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring (KKO) er del av senterets virksomhet.

Oppdrag

KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007 og har et nasjonalt oppdrag. Ansvaret for senteret ble overført til Nord universitet i 2018 jf Tildelingsbrev fra KD:

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen overføres til Nord universitet fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Nord universitet skal benytte de overførte midlene til å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

  • Nord universitet skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.
  • Nord universitet skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.
  • Nord universitet skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
  • Nord universitet skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.
  • Ved behov skal Nord universitet også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Nord universitet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet i Bodø. Senterleder deltar i utvidet ledergruppe ved fakultetet.

Kort om senteret på samiskhttps://kunstkultursenteret.no/samisk/

Sørsamisk: Nasjonaalejarnge tjeahpoe- jïh kultuvrese ööhpehtimmine
Lulesamisk: Nasjåvnålasj dájdda- ja kultuvrraguovdásj åhpadusán
Nordsamisk: Nationála dáidda- ja kulturguovddáš oahpahusasEngelsk:

Kort om senteret på Engelskhttps://kunstkultursenteret.no/english/

The Norwegian Centre for Arts and Culture in Education

Følg oss

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.