Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Forskningsprosjekter og rapporter

Her finner du referanser til en del pågående og avsluttede forskningsprosjekter og aktuelle rapporter på senterets ansvarsområde. Kronologisk ordnet.

Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser – Kan SKUP bidra til innføring av LK20?

Birkeland, I.M. & Uhlin-Engstu, G. (2021) Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser – Kan SKUP bidra til innføring av LK20?. SKUP-rapport. Universitetet i Sørøst-Norge https://cdn.innocode.digital/kulturtanken/uploads/2021/10/2021-10-26-SKUP-rapport-Birkeland-Uhlin-Engstu.pdf

Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., & Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene

Skaperglede, engasjement og utforskertrang – strategiplan

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement–og-utforskertrang.pdf

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Språkløyper

Bergene, Ann Cecilie, Lødding, Berit, Rogde, Kristin, Myklebust, Runa Brandal, Bubikova-Moan, Jarmila, & Vika, Karl Solbue. (2020). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport. NIFU-rapport, NIFU-rapport. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2688586

Kultur + skole = sant

Berge, Ola K., Elin Angelo, Heian Mari Torvik Emstad, Anne Berit (2019). Kultur + skole = sant : Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge. NTNU, Telemarksforskning. Hentet fra https://www.udir.no/contentassets/a6a1168249a14aeab3f2cfa390d069e2/kulturskolesant.pdf

Kultur + skole = sant

Kunsten å lære

Hundevadt, M. og Klausen, M. (2019). Kan kunst være nøkkel for utvikling av eksekutive funksjoner hos barn?. Avsluttende rapport om forskningspiloten Kunsten å lære. Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet

Nyhetsartikkel

Kunsten å lære – rapport fra forskningspiloten

Kunsten å lære ENGLISH TRANSLATION

Andersen, Per Normann; Klausen, Marita Eggen; Skogli, Erik Winther.
Art of Learning – An Art-Based Intervention Aimed at Improving Children’s Executive Functions. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10.(July) s. –
HINN SI Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6685039/

Kulturskolerelatert forskning

Rønningen, Anders, Jeppsson, Cecilia, Di Lorenzo Tillborg, Adriana, Johnsen, Hanna Backer, & Holst, Finn. (2019). Kulturskolerelatert forskning i Norden – en översikt. Norsk kulturskoleråd (Norge) og Statens kulturråd (Sverige)

Kulturskolerelatert forskning i Norden

Drama, teater og demokrati DTD

«Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?».  Under denne overbyggende problemstillingen, arbeidet rundt 56 drama- og teaterpedagoger fra 17 norske høgskoler og universitet med ulike individuelle og kollektive FOU-prosjekt knyttet til demokrati og danning. Prosjektene fordelte seg på fem grupper i forhold til to fokusområder: «Medborgerskap og mangfold» og «Virkningsstudier i utdannings- og kultursektoren». Forskningsprosjektet har resultert i to antologier:

Heggstad, Kari Mjaaland, Rasmussen, Bjørn K, & Gjærum, Rikke Gürgens. (2017). Drama, teater og demokrati: Antologi I : Om marginalitet, etnisitet og helse. Bergen: Fagbokforlaget.

Heggstad, K., Rasmussen, B., & Gjærum, R. (2017). Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget

Forundringsforsk

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2017). Forundringsforsk: Forundringspakken under (ut)forskerlupa. Rapport på oppdrag fra Rikskonsertene. Høgskolen i Oslo og Akershus. Kulturtanken.

Forundringsforsk: Forundringspakken under (ut)forskerlupa.

Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen

Broe, L. (2013). Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen. Kulturstyrelsen, København. https://slks.dk/services/publikationer/publikationsarkiv-kulturstyrelsen-2012-2015/kortlaegning-af-nordisk-forskning-om-kultur-og-kreativitet-i-skolen

En kartlegging av nordisk forskning på kultur og kreativitet i skolen, publisert i 2014 av Kulturstyrelsen i Danmark. . Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. Kartleggingens hensikt har vært å utarbeide en oversikt over nordisk forskning rundt temaet «barns engasjement i kreative og estetiske prosesser i skolesammenheng» og gi et grunnlag for å vurdere behov for videre kunnskapsutvikling på området. Inneholder materiale fra 6 land. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen var bidragsyter.

Rapporten har en dansk og engelsk versjon i samme publikasjon. Engelsk tittel: Mapping of Nordic reseach on Culture and creativity in school / Network for Children and Culture, 2014

BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur

Kulturstyrelsen  (2013) BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur  Hentet fra https://slks.dk/services/publikationer/publikationsarkiv-kulturstyrelsen-2012-2015/boern-kunst-kultur-i-en-hverdag-der-dur/

Her setter forskere, kultureksperter, lærere, pedagoger og kunstnere fokus på kunst og kulturs betydning for barns utvikling. Boken inneholder en lang rekke eksempler på konkrete aktiviteter, lenker og litteraturhenvisninger. Finnes også i engelsk utgave:

Art and Culture Give Children a Life that Works

Danish Agency for Culture (2015) Art and Culture Give Children a Life that Works Hentet fra https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Publikationer/BKK_engelsk_web_72dpi_27_03_15.pdf

Skolefagsundersøkelsen 2011 : Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule

Espeland, M. (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011 : Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule (Vol. 2013/7, HSH-rapport (trykt utg.)). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Espeland, M., Allern, T., Carlsen, K., & Kalsnes, S. (2011). Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning : En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund.  Hentet fra https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/152128/Rapport.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bamford-rapporten

Bamford, A. (2012). Kunst- og kulturopplæring i Norge 2010/2011: Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway». Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Hentet fra https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/Arts-and-Cultural-Education-in-Norway-2010-2011.pdf

Bamford, A. (2011). Arts and Cultural Education in Norway 2010/2011: report. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringenHentet fra https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/Kunst-og-kulturoppl%C3%A6ring-i-Norge-2010-2011.pdf

DICE – Drama Improves Lisbon Key Competences in Education 

DICE Consortium. (2010). Making a world of difference: A DICE resource for practitioners on educational theatre and drama. Belgrade: DICE Consortium Hentet fra http://www.dramanetwork.eu/file/Education%20Resource%20long.pdf

Internasjonalt forskningsprosjekt  om drama i skolen støttet av EU. Den norske forskergruppen ved Høgskolen i Bergen var Kari Mjaaland Heggstad (prosjektleder), Stig A. Eriksson og Kathrine Heggstad.

DICE viser at ungdom som får teater og drama i undervisningen, scorer bedre på en rekke områder sammenlignet med medelever som ikke får denne undervisningen. Det internasjonale forskningsprosjektet er gjennomført i 12 land med nesten 5000 ungdommer i alderen 13–16 år som informanter. Det toårige prosjektet er en flerkulturell studie der effekten av teater og drama i undervisningen ble studert på fem av åtte Lisboa- nøkkelkompetanser for læring.

Making a World of Difference (2010)
Dice-terningen er kastet. Forskningsresultater og anbefalinger. Norsk kortversjon.
Flinkere elever med drama i skolen / forskning.no

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.