Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Filmen tar for seg både musikk og kunst og håndverk

Å lese i kunst og håndverk

Å kunne lese innebærer blant annet å kunne avkode en rekke symboler, bokstaver og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Hva betyr det? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte lesemetoder i undervisningen.

Å kunne lese i kunst og håndverk er å tolke, forstå og vurdere visuelle og materielle omgivelser. Å kunne lese tekniske tegninger og anvisninger er sentralt i praktisk problemløsing og for å kunne vurdere form, funksjonalitet og holdbarhet. Utviklingen av å kunne lese i kunst og håndverk går fra å gjenkjenne og avkode til å reflektere kritisk over visuelle virkemidler og kulturelle referanser (Kunnskapsløftet 20, KHV01‑02)

Tekst: Peter Haakonsen, Høgskolen i Oslo og Akershus nå OsloMet

Vi vil bemerke at følgende teksten er skrevet under Kunnskapsløftet 2006.

Lesing som grunnleggende ferdighet i kunst og håndverk handler både om tekst og visuelle tegn. Eleven skal kunne forstå, bruke og reflektere over meningen med tekst og tegn. Det finnes ulike strategier man kan bruke for å lese og for å lete etter relevant informasjon i en lang tekst eller i en komplisert visualisering. Å kunne lese innebærer å vite hvilken lesestrategi en bør velge i ulike situasjoner for å hente fram relevant informasjon.

Som beskrevet i LK06 handler det også om å tolke og forstå visuelle representasjoner. Dette kan være skilt, piktogrammer og symboler, og her kan betydningen variere mellom land, kulturer og tidsepoker. Det kan være grafer og diagrammer, som også hører inn under matematikk, men som er veldig sentrale i lesing. Det kan også være bruksanvisninger og arbeidstegninger. I det siste tilfellet kan det å erfare overgangen fra tegning til ferdig modell være verdifull. Hovedområdet arkitektur kan bidra med en slik forståelse for eksempel gjennom å lage fysiske modeller basert på arbeidstegninger. Alle de nevnte eksemplene er viktige å mestre senere i livet, og kunst og håndverksfaget har en viktig posisjon i å utvikle ferdigheter i å forstå visuell informasjon. Hvilke kunnskapsmål en kan bruke sammen med lesing som grunnleggende ferdighet avhenger av hvordan de lokale oppgavene er utformet. Et mål som går mer eksplisitt på lesing har vi i kunst etter 7. årstrinn der eleven skal «sammenligne bruk av andre teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder» (Udir, 2006). Her kan lesing av tekst være en relevant aktivitet når eleven skal hente kunnskap og få et  sammenligningsgrunnlag fra ulike kilder. Da kommer man også inn på ferdighetsområdene i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2012) der det står beskrevet at eleven både skal kunne velge lesestrategi, finne informasjon, tolke og forstå tekster og reflektere og vurdere innhold i tekster.

Utvikling av forståelse for begreper og fagterminologi typisk for kunst‐ og håndverksfaget er sentralt, og i det nevnte kunnskapsmålet finnes det faglige begreper å hente fra både teknikker, virkemidler, folkekunst og kunsthåndverk. Hovedområdet visuell kommunikasjon er en viktig del av lesing som  grunnleggende ferdighet, spesielt når det kommer til tolkning av tegn, symboler og visuelle representasjoner. Flere av kompetansemålene her handler direkte om at eleven skal skape noe som kommuniserer visuelt. For å skape noe slikt forutsetter det gjerne at eleven har sett gode eksempler på forhånd, og lært å tolke og dekode tekst og tegn. Dette får de gjennom å lese. I enkelte oppgaver kan det være naturlig å kombinere lesing med den grunnleggende ferdigheten å kunne skrive.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.