Gå til hovedinnhold

Filmen tar for seg både musikk og kunst og håndverk

Å lese i kunst og håndverk

Å kunne lese innebærer blant annet å kunne avkode en rekke symboler, bokstaver og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Hva betyr det? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte lesemetoder i undervisningen.

Kunnskapsløftet 06:

Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon
gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg
informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk. Tolkning av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger (2006).

Lesing som grunnleggende ferdighet i kunst og håndverk handler både om tekst og visuelle tegn. Eleven skal kunne forstå, bruke og reflektere over meningen med
tekst og tegn. Det finnes ulike strategier man kan bruke for å lese og for å lete etter relevant informasjon i en lang tekst eller i en komplisert visualisering. Å kunne lese innebærer å vite hvilken lesestrategi en bør velge i ulike situasjoner for å hente fram relevant informasjon.

Som beskrevet i sitatet fra LK06 over her handler det også om å tolke og forstå
visuelle representasjoner. Dette kan være skilt, piktogrammer og symboler, og her
kan betydningen variere mellom land, kulturer og tidsepoker. Det kan være
grafer og diagrammer, som også hører inn under matematikk, men som er veldig
sentrale i lesing. Det kan også være bruksanvisninger og arbeidstegninger. I
det siste tilfellet kan det å erfare overgangen fra tegning til ferdig modell
være verdifull. Hovedområdet arkitektur kan bidra med en slik forståelse for
eksempel gjennom å lage fysiske modeller basert på arbeidstegninger. Alle de nevnte eksemplene er viktige å mestre senere i livet, og kunst og håndverksfaget har en viktig posisjon i å utvikle ferdigheter i å forstå visuell informasjon. Hvilke kunnskapsmål en kan bruke sammen med lesing som grunnleggende ferdighet
avhenger av hvordan de lokale oppgavene er utformet. Et mål som går mer eksplisitt på lesing har vi i kunst etter 7. årstrinn der eleven skal «sammenligne bruk av andre teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder» (Udir, 2006). Her kan lesing av tekst være en relevant aktivitet når eleven skal hente kunnskap og få et  sammenligningsgrunnlag fra ulike kilder. Da kommer man også inn på
ferdighetsområdene i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2012) der det
står beskrevet at eleven både skal kunne velge lesestrategi, finne informasjon, tolke og forstå tekster og reflektere og vurdere innhold i tekster.

Utvikling av forståelse for begreper og fagterminologi typisk for kunst‐ og
håndverksfaget er sentralt, og i det nevnte kunnskapsmålet finnes det faglige
begreper å hente fra både teknikker, virkemidler, folkekunst og kunsthåndverk.
Hovedområdet visuell kommunikasjon er en viktig del av lesing som  grunnleggende ferdighet, spesielt når det kommer til tolkning av tegn, symboler og visuelle representasjoner. Flere av kompetansemålene her handler direkte
om at eleven skal skape noe som kommuniserer visuelt. For å skape noe slikt forutsetter det gjerne at eleven har sett gode eksempler på forhånd, og lært å
tolke og dekode tekst og tegn. Dette får de gjennom å lese. I enkelte oppgaver kan det være naturlig å kombinere lesing med den grunnleggende ferdigheten å kunne skrive.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.