Gå til hovedinnhold
Skriftlig oppgaveeksempel og to kvinner i samtale.

Ved hjelp av et konkret oppgaveeksempel diskuterer Marita Ivarsson Elverum og Kristine Norlander underveisvurdering.

Vurdering for læring – Oppgaveeksempel

I filmen presenterer og drøfter faglærerne Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk. Egenvurderingsskjema, vurderingsstopp, nivådelte kjennetegn for måloppnåelse og kompisvurdering belyses og diskuteres.

 

Tilleggsressurser

Forskrift til opplæringslova. (2009. 01.juli). Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande skole. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28, 2015 – 2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Lutnæs, E. (2018). Creativity in assessment Rubrics. Hentet fra: https://www.designsociety.org/publication/40842/CREATIVITY+IN+ASSESSMENT+RUBRICS

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

OECD. (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). Hentet fra: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

Spencer, E., Claxton, G., Lucas,B. (2012). Progression in Student Creativity in School (OECD Education Working Papers No. 86). Hentet fra: http://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf

Udir. (30.06.2009). Bedre vurderingspraksis  –  Sluttrapport. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Bedre-vurderingspraksis-sluttrapport-fra-Utdanningsdirektoratet-2009/

Udir. (u.å. ). Vurderingspraksis  –  Vurdering for læring. Hentet fra: https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Udir. (03.09.2015). Fire prinsipper for god underveisvurdering. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Udir. (07.10.2015). Vurdering for læring  –  Om satsingen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.