Gå til hovedinnhold
To kvinner i samtale.

Marita Ivarsson Elverum og Kristine Norlander diskuterer underveisvurdering.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Underveisvurdering eller formativ vurdering har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering.

I filmen reflekterer faglærerne Kristine Norlander, ved Ås videregående skole, og Marita Ivarsson Elverum, ved Narvik videregående skole, over underveisvurdering som redskap i undervisningen.

 

 

Tilleggsressurser

Forskrift til opplæringslova. (2009. 01.juli). Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande skole. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28, 2015 – 2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Lutnæs, E. (2018). Creativity in assessment Rubrics. Hentet fra: https://www.designsociety.org/publication/40842/CREATIVITY+IN+ASSESSMENT+RUBRICS

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

OECD. (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). Hentet fra: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

Spencer, E., Claxton, G., Lucas,B. (2012). Progression in Student Creativity in School (OECD Education Working Papers No. 86). Hentet fra: http://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf

Udir. (30.06.2009). Bedre vurderingspraksis  –  Sluttrapport. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Bedre-vurderingspraksis-sluttrapport-fra-Utdanningsdirektoratet-2009/

Udir. (u.å. ). Vurderingspraksis  –  Vurdering for læring. Hentet fra: https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Udir. (03.09.2015). Fire prinsipper for god underveisvurdering. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Udir. (07.10.2015). Vurdering for læring  –  Om satsingen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.