Gå til hovedinnhold
To kvinner i samtale

Marita Ivarsson Elverum og Kristine Norlander samtaler om egenvurdering.

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling.

I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema er noen av disse.

Tilleggsressurser

Forskrift til opplæringslova. (2009. 01.juli). Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande skole. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28, 2015 – 2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Lutnæs, E. (2018). Creativity in assessment Rubrics. Hentet fra: https://www.designsociety.org/publication/40842/CREATIVITY+IN+ASSESSMENT+RUBRICS

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

OECD. (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). Hentet fra: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

Spencer, E., Claxton, G., Lucas,B. (2012). Progression in Student Creativity in School (OECD Education Working Papers No. 86). Hentet fra: http://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf

Udir. (30.06.2009). Bedre vurderingspraksis  –  Sluttrapport. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Bedre-vurderingspraksis-sluttrapport-fra-Utdanningsdirektoratet-2009/

Udir. (u.å. ). Vurderingspraksis  –  Vurdering for læring. Hentet fra: https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Udir. (03.09.2015). Fire prinsipper for god underveisvurdering. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Udir. (07.10.2015). Vurdering for læring  –  Om satsingen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.