Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

To kvinner i samtale

Marita Ivarsson Elverum og Kristine Norlander samtaler om egenvurdering.

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling.

I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema er noen av disse.

Tilleggsressurser

Forskrift til opplæringslova. (2009. 01.juli). Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande skole. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28, 2015 – 2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Lutnæs, E. (2018). Creativity in assessment Rubrics. Hentet fra: https://www.designsociety.org/publication/40842/CREATIVITY+IN+ASSESSMENT+RUBRICS

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

OECD. (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). Hentet fra: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

Spencer, E., Claxton, G., Lucas,B. (2012). Progression in Student Creativity in School (OECD Education Working Papers No. 86). Hentet fra: http://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf

Udir. (30.06.2009). Bedre vurderingspraksis  –  Sluttrapport. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Bedre-vurderingspraksis-sluttrapport-fra-Utdanningsdirektoratet-2009/

Udir. (u.å. ). Vurderingspraksis  –  Vurdering for læring. Hentet fra: https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Udir. (03.09.2015). Fire prinsipper for god underveisvurdering. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Udir. (07.10.2015). Vurdering for læring  –  Om satsingen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/

Relaterte ressurser

Bedre vurdering i kunstfagene

Denne rapporten om bedre vurderingskompetanse skal både informere og inspirere til bevisstgjøring av eget arbeid med vurdering innenfor lærerutdanningen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.