Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

To kvinner i samtale

Marita Ivarsson Elverum og Kristine Norlander samtaler om egenvurdering.

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling.

I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema er noen av disse.

Gamlem, S. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hopfenbeck, T., Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013). Balancing trust and accountability?
The Assessment for Learning Programme in Norway
(OECD-rapport). Kunnskapsdepartementet. https://www.oecd.org/education/ceri/Norwegian%20GCES%20case%20study%20OECD.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28, 2015 – 2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Lutnæs, E. (2018). Creativity in assessment Rubrics. https://www.designsociety.org/publication/40842/CREATIVITY+IN+ASSESSMENT+RUBRICS

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

OECD. (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V). https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

Opplæringsloven. (2022). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Spencer, E., Claxton, G., Lucas,B. (2012). Progression in Student Creativity in School (OECD Education Working Papers No. 86). http://www.oecd.org/education/ceri/5k4dp59msdwk.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2009). Bedre vurderingspraksis  –  Sluttrapport. https://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/5/bedre_vurderingspraksis_sluttrapport_til_kd.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2015 ). Vurderingspraksis. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

Utdannningsdirektoratet. (2015). Underveisvurdering. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.