Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Kreditering: Ole Ekker/Trøndelag Teater

Hørespill

Denne oppgaven er et gruppearbeid hvor elever i 10. trinn skal lage et hørespill av et utdrag fra Vildanden. Undervisningsopplegget legger opp til at elevene skal gjøre seg kjent med et av Ibsens mest kjente verk, gjøre seg erfaringer med tekstformidling, og hvordan lydeffekter og musikk kan brukes som virkemidler i hørespill og film.

Utarbeidet av Mira Sandtrøen Rosenquist og Jon Sørbøe m.fl. ved Mæla Ungdomsskole

Undervisningsopplegget er forankret i kompetansemål etter 10. trinn for norsk og musikk. Det er et mål i seg selv at elevene skal vise kreativitet innenfor oppgavens rammer, med valg av musikk og modernisering av replikker, men herunder må man være obs på at meningsinnholdet i stykket ikke endres.

Undervisningsopplegget er tverrfaglig innenfor fagene norsk og musikk. Formålet er kritisk tolkning av i historisk tekst i henhold til kompetansemål i norsk, og praktisk bruk av kompetansemål i musikk.

Forberedende del, både i norsk og musikk

Oppgaven har en forberedende del, både i norsk og musikk.

Norsk

 • Lese Vildanden i klassen: Vi fordeler roller og leser stykket sammen. Vi bruker tid til å plassere stykket i tid, tolke symbolbruken i stykket, og oppklare misforståelser underveis. Link til stykket finner du her.
 • Man kan om ønskelig se filmen The daughter.

Musikk

 • Forelesning i filmmusikkhistorie: Elevene får et historisk overblikk over filmusikkhistorien, og blir vist og forklart hvordan musikk brukes som virkemidler i film. Elevene blir introdusert for begreper de trenger i oppgaven (se vedlegg for notatene vi bruker ut mot våre elever).
  • Diegetisk og ikke-diegetisk lyd, Mickey mousing, dissonerende/atonal musikk, eller ledemotiv.
 • Opplæring i aktuelt program til bruk for opptak/redigering, f.eks. GarageBand på Ipad. Her kan elevene bruke annet program om det foretrekkes.

Produsere hørespillet

Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever.

Gruppene velger et utdrag fra stykket de ønsker å jobbe med. De fordeler roller, øver på formidling, og planlegger hvilke lydeffekter og musikk de kan bruke.

Eksempler på kriterier for produktet kan eksempelvis være:

 • Tidsramme på 5 minutter på hørespillet.
 • Manuset skal formidles høyt og tydelig.
 • Manuset skal formidles med innlevelse og flyt.
 • Filmmusikken må passe til manus og stemningen i utdraget.
 • Dere må ha med minst ett av disse virkemidlene: Mickey mousing, dissonerende/atonal musikk, eller ledemotiv.
 • Dere må ha med eksempler på både diegetisk og ikke-diegetisk lyd.

Avslutning/presentasjon

Hørespillet spilles av i klassen. Elevene lærer mye av å vurdere hverandre. Herunder er det viktig at elevene vurderer hverandre ut ifra tydelige og konkrete kriterier vi har blitt enige om i forkant. Lærer kan vurdere elevarbeidet ut ifra de samme kriteriene.

Under kan man høre et utdrag fra elever ved Mæla ungdomsskole sitt arbeid:

Etterarbeid

Elevene får oppgavetekst til refleksjonsnotat de skal jobbe med i etterkant av oppgaven. Målet er at elevene skal begrunne valg de har gjort under produksjon av hørespillet, og reflektere mer rundt tematikken. Refleksjonsnotatene kan for eksempel skrives på sidemål for å skape enda et vurderingspunkt i norskfaget.

Diegetisk og ikke-diegetisk lyd,

Diegetisk lyd (diegetic sound) er lyd karakterene i filmen selv kan høre, musikk og lyd som hører naturlig hjemme i filmens handlingsunivers.  Ikke-diegetisk (non-diegetic sound) er lyd som ikke hører til, altså lyd eller musikk som bare publikum, og ikke karakterene i filmen, kan høre.

Mickey mousing

Dette er en filmteknikk hvor man synkroniserer lyd og bilde slik at musikken følger bevegelsene i bildet helt direkte.

Dissonerende/atonal musikk

Atonal musikk er musikk med fri bruk av hele den kromatiske skalaen, uten noe tonalt sentrum. I atonal musikk bryter man med dur/moll-tenkningen (Benestad, 2009, s. 47).

Ledemotiv

«I musikken defineres motiv som den minste selvstendige byggesteinen i et musikkstykke.» (Benestad, 2009, s.106). I operaen brukte Richard Wagner ledemotiver til både gjenstander og karakterer. I musikken hører vi ledemotivene når disse gjenstandene er karakterene er synlig i scenebildet.

Musikk:

 • ha med eksempler på både diegetisk og ikke-diegetisk lyd
 • minst et av disse virkemidlene: ledemotiv, mickey mousing eller dissonans/atonal musikk
 • lydeffekter og tekst/handling må passe sammen
 • god lydkvalitet

Norsk:

 • troverdig skuespill
 • innlevelse og intonasjon
 • troverdig modernisering
 • begrunne valg

Presentasjonen av produktet i klassen er en god arena for hverandrevurdering og lærervurdering.

I musikkfaget er det også mulig å bruke kompetansemålene som omhandler refleksjon over bruk av virkemidler, samt prosess og resultat, aktivt gjennom at gruppene i etterkant skriver et eget refleksjonsnotat hvor de grunngir – og reflekterer over arbeidsprosessen og valgene de har gjort rundt bruk av virkemidler.

En ekstra vri, kan være at de for eksempel skriver refleksjonsnotatet på sidemål, for å skape enda et vurderingspunkt i norskfaget.

Benestad, F. (2009). Musikklære (4. utg.). Universitetsforlaget.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.