Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Spikk en knagg! Produktvariasjon og materialkunnskap i sløydfaget  

Spikket knagg malt i svart

Foto: Byåsen skole 

I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke naturen i nærmiljøet til å finne et passelig emne som de skal lage en flott bruksgjenstand av. «Spikk en knagg» legger vekt på materialkunnskap, dekorering, håndtering av passelig verktøy og brukervennlighet.

Målsetting

Målet med oppgaven er å bevisstgjøre elevene på at det å jobbe med sløydfaget er mye mer enn å pusse planker og bruke spiker. Denne oppgaven hjelper elevene med å se at naturen rundt dem har uante ressurser og at man kan skape nyttige og vakre gjenstander om man er litt mer oppmerksomme på det man har tilgjengelig rundt seg.

Oppgaven viser også at det går fint å lage et produkt av tre som er glatt og rent for flis uten bruk av sandpapir. I tillegg er målet å vise at produktet kan ha ulike bruksområder: Små tynne grener, kanskje med mange små grener tilknyttet, kan bli en fin knagg til å henge smykker på. En kraftig gren med kun en knagg kan derimot brukes til tyngre gjenstander som for eksempel en skolesekk eller seletøyet til en hest.

Omfang

Oppgaven kan gjøres enkelt, men om man ønsker det kan man bruke mer tid. Byåsen skole har valgt å bruke god tid da oppgaven også omfatter materialkunnskap, dekor og etterbehandling. Oppgavens totale omfang ble på 10 timer. Det er ulikt hvor langt den enkelte elev kommer da de har ulike forutsetninger for denne oppgaven. Noen har håndtert kniv og mestrer bruken av kniv godt. Andre har knapt holdt i en spikkekniv før. Dette gjør at noen elever vil bruke lengre tid eller ikke lager like avansert dekor. På denne måten må man tilpasse undervisningen ut fra elevenes forutsetninger.

Prosjektet kan starte med spikking eller spikkekurs på 1.-4. trinn, og utvides til et eget prosjekt på 8.-10. trinn.

Fordypning eller egen oppgave – «Musikkoppgave med seljefløyte og perkusjon»

I tillegg har vi laget en fordypningsoppgave som beskriver hvordan man kan jobbe tverrfaglig med fagene kunst og håndverk, naturfag og musikk når en arbeider med tre. Dette gjennom at elevene får kjennskap til treets egenskaper (naturfag), lage en bruksgjenstand (k&h) og lage en enkel musikk-komposisjon som kan spilles med fløyta (musikk).

Gjennomføring

Kunst- og håndverksbok

Alle elevene har en egen kunst- og håndverksbok/arbeidsbok. I denne boken limer de inn arbeidsbeskrivelsen som læreren leser og gjennomgår i gruppen. Nye ord og begreper gjennomgås og elevene noterer disse i boken. I tillegg tegner elevene skisser av ideene sine som følges av forklaringer på hvilke materialer de bruker, fasong og form på produktet og hvilke tanker de har rundt dekor. Hvilken type overflatebehandling som benyttes, føres også inn i kunst og håndverksboken/arbeidsboken.

Materiallære

Elevene gjøres bevisste på treets egenskaper og bruksområder. Her er det viktig at elevene får kunnskap om forskjellen på bartre og løvtre. Vi jobber videre med egenskapene til rått tre og dets formmuligheter kontra tørket trevirke. Vi snakker om hardhet og bruksområder. Her er det viktig at de forstår at bartrær ikke er så egnet til denne oppgaven. I tillegg kan vi ikke bruke ferdig høvlet materiale som vi bestiller fra trelast. I denne oppgaven er det mest hensiktsmessig å finne emnene ut i naturen og jobbe med rått trevirke. Vi samtaler videre om hvilke egenskaper tre har om det er friskt og når det er tørket.

Under Tilleggressurser finner du lenker til nettsider og hefter med informasjon om treets ulike egenskaper.

Verktøylære

Elevene får også en innføring i viktigheten av å bruke en god spikkekniv som også er skarp. Vi prøver dette ut ved å kjenne på hvordan det er å forme trevirke med ulike type kniver og tre. Gjennom erfaring og utprøving vil elevene selv oppleve viktigheten av å velge rett type materiale og verktøy for å kunne lykkes med oppgaven.

Ut i naturen

Nyutsprungne blader fra selje

Foto: Helene B. Oudenstad/ Skogveven.no

Neste skritt er å ta med elevene ut i naturen. Her ser elevens sammen med lærer på ulike typer tre og kategoriserer dem. Elevene får diskutere og selv reflektere over hvilke tresorter gruppa finner og hvilke tre som er mest egnet for å løse oppgaven.

Elevene jobber i par hvor de finner tre med greiner hvor de forsøker å se for seg hvordan det ferdige produktet kan bli. Tre og greiner godkjennes av lærer før de får tillatelse til å sage. Det gis også råd om hvordan dette best skal gjøres.

Tips! 
Ta med poser eller sekker som greinene kan fraktes i.

På sløydsalen

Tilbake på sløydsalen finner elevene fram kunst- og håndverkboka si. De får nå oppgavebeskrivelsen som gjennomgås sammen med lærer. Elevene tegner tre skisser av emnet sitt i form av hvordan de ser for seg sine ferdige produkter. Her skal detaljer som materiale, størrelse, dekor og overflatebehandling skrives inn.

Diskusjon i klassen

Videre viser alle fram emnene sine og forteller litt om hva de ser av muligheter og hvordan de ønsker at utgangspunktet skal være. Her oppstår det ofte situasjoner hvor eleven selv ser andre muligheter enn hva de gjorde da de tok ut emnet. Det kan da hende at de ønsker å sage til emnet for å tilpasse det.

Bearbeiding av emnene

Elevene begynner med bearbeidingen. Etter eventuelle tilpasninger kan man bruke en større spikkekniv hvor man tar av barken og «renser» emnet sitt. Her kan den enkelte kunst- og håndverkslærer velge ut fra oppgavebeskrivelsen om barken skal være en del av dekoren. Byåsen skole har alltid valgt å skrive i oppgavebeskrivelsen at all bark skal tas av. Dette fordi de ønsker at dekoren skal ligge i utskjæringer i treverket, samt at de ønsker å dekke målet med å overflatebehandle produktet (se punktet om overflatebehandling).

Individuelt arbeid – spikking

Elevene jobber videre individuelt med knaggene sine. Det er viktig å påpeke at dette er en spikkeoppgave og at det derfor ikke er lov å bruke sandpapir. Elevene får opplæring i treets struktur og derav hvilken retning de spikker slik at emnet ikke blir flisete. Det er fullt mulig å få til et glatt produkt uten bruk av sandpapir.

Høvelarbeid og boring

Etter at lærer har godkjent knaggen, ut fra at den ikke har fliser og har en glatt overflate, skal den nå gjøres flat på baksiden. Dette gjøres i hovedsak ved bruk av høvel. Test inntil en vegg for å se at baksiden sitter tett til veggen og at knaggen(e) stikker ut og er «tilgjengelig» for oppheng. Nå er det tid for å bore to hull i knaggen. Fortrinnsvis kan disse være under greina som stikker ut. Dette fordi skruene ikke vil vises når knaggen er i bruk og det da kanskje vil henge noe foran. Når det bores, brukes det et bor med diameter som passer ut fra størrelse på knaggen. Etter at det er boret hull, skjæres det ut en fordypning rundt borehullet. Dette for at skruehodet kan bli senket ned og ikke stikke ut.

Dekor og utskjæring

Eleven kan nå jobbe både med kniv og med ulike typer huljern for å lage dekor og utskjæringer. Her benyttes heller ikke sandpapir.

Overflatebehandling

Til slutt har skolen valgt at elevene skal overflatebehandle knaggene sin og at de skal bruke maling. Hovedsakelig bruker de fra én til tre farger og det anvendes vannbasert akrylmaling. Her kan man velge om man ønsker å etterbehandle med lakk. I de tilfellene hvor dette er gjort, brukes en vannbasert og luktfri lakk. Overflaten får da naturlig nok en blankere overflate.

Spikket knagg malt i svart

 


Tilpasset opplæring

Oppgaven er lett å tilpasse ut fra elevenes ulike forutsetninger. Om enkelte elever har lite eller ingen erfaring med å bruke kniv, kan oppgaven forenkles ved å stille færre krav til mål som skal oppnås. Elever som har behov for tilpassing kan også få emner i tre som er enklere å håndtere både i forhold til utgangspunkt og størrelse. Disse elevene kan få mindre emner med for eksempel kun en grein. I tillegg kan man sløyfe kravet til dekor med utskjæringer.

Fordypningsoppgaver

For at oppgaven skal bli mer utfordrende for elever som har spikket mye fra før og som kan håndtere en spikkekniv, må det i første rekke velges ut emner som gir disse elevene flere muligheter. Utfordre dem til å tenke nytt og annerledes. Det kan også stilles høyere krav til dekorasjon og utskjæringer til disse elevene.
Om dette likevel blir for lite utfordrende, kan det gis ekstra oppgaver. Et alternativ er her å la elevene lage kleshengere. Her stilles de samme kravene til bruk av kniv, utskjæringer og overflatebehandling. Eventuelt la elevene matche kleshengerne med knaggene. Du velger selv om «kroken» skal være av metall (kan kjøpes med gjenger) eller om denne skal være i tre.

Fordypningsoppgave i naturfag/kunst og håndverk


Tilknyttet kompetansemål i naturfag etter 4. trinn – Mangfold i naturen: Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Gå til ressursene og støttemateriellet det vises til i begynnelsen av denne oppgaven og gjør følgende oppgaver:

Hva er forskjellen på løvtrær og bartrær?
Selje er en tresort som ofte brukes til å lage trefløyte av. Beskriv livssyklusen til selja og tegn et seljeblad. Har dere tid, gå gjerne ut i skogen og finn egnede kvister som dere kan lage seljefløyter av. Her må læreren ha prøvd det ut først.

Trenger dere tips til hvordan man lager seljefløyte? Bruk for eksempel fremgangsmåten til Ung Husflid.

Fordypningsoppgave i musikk og kunst og håndverk

Musikkoppgave med seljefløyte og perkusjon

Bilde av seljefløyte

Foto: Naturfagssenteret/Forskerfrø

 

Vurdering

Det kan være utfordrende å vurdere i kunst og håndverksfaget, men til tross for det er det viktig med god vurdering i de praktisk-estetiske fagene. I dette undervisningsopplegget stilles det krav til vurderingskriterier i prosjektets første fase og videre framover-meldinger på bakgrunn av vurderingskriteriene. Det er viktig at man jobber med den formative vurderingen. Elevene får gjennom hele arbeidsprosessen justeringer og blir vurdert ut ifra hvor de er i prosessen. Alle tilbakemeldinger gjøres opp mot oppgavens mål og kriterier. Elevene blir da selv med i denne prosessen og kan evaluere seg selv.

Gjennom å se på gode modeller og diskutere med medelever, både egne, hverandres og andres produkter, har elevene større mulighet til å videreutvikle sitt produkt. Dette vil igjen gi elevene mulighet til å oppnå et bedre resultat og dermed ha større mulighet til høyere måloppnåelse ut fra de gitte vurderingskriteriene. Disse kriteriene speiler også det eleven vil bli sluttvurdert på. Den summative vurderingen vil bli vurdert ut fra alderstrinn oppgaven blir gitt på.

Det er her viktig å tenke på at det er det faglige arbeidet som skal vurderes. Det kan være lurt å på forhånd utarbeide mål og kompetansekrav knyttet til vurderingskriterier som er klare, tydelige og konkrete for elevene. Eksempler på dette kan være:

  • Det skal tegnes minst 3 skisser i kunst og håndverkboka (Elevenes egne arbeidsbøker).
  • Bruke kun spikkekniv og høvel. Ingen merker etter sag skal vises.
  • All barken skal være tatt bort.
  • Knaggen skal ha utskjæringer.
  • Knaggen skal ha overflatebehandling.
  • Bore to hull med forsenkning til skruer.
  • Rett bakside som går tett inntil vegg.

Et annet mål som kan være vanskelig å vurdere er knyttet til det å uttrykke seg og reflektere. Her kan man for eksempel se på om:

  • Knaggen har fått et personlig uttrykk?

I dette vurderingsarbeidet viser Byåsen skole til Gerd Abrahamsen og Kirsten Limstrand (2009) sin figur som viser forholdet mellom elementene i kunst og håndverk.

Tilleggsressurser

Lærerens forberedelser

Det er viktig at læreren i forkant har vært ute i naturen og funnet trær med gode emner. Godt verktøy som håndsager og kvasse kniver er viktig. Helst bør elevene få kniver som er beregnet på spikking hvor knivbladet er kort. Om skolen har små jern (huljern) til dekoren, er dette en fordel. Alle elevene trenger ikke å være med ut i skogen. Riktige treemner kan tas med tilbake til skolen av elever og lærere. Kanskje kan elever som viser spesielt stor interesse for oppgaven, delta her?

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.