Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Dissimilis på scenen

Foto: Thomas Torheim

Dissimilis – et tilrettelagt kulturtilbud

Dissimilis tilbyr tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Gjennom deltakelse og opplæring i musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine kunstneriske ressurser.

Tekst: Line Austrud-Hjelle og Silje Ask, Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Dissimilis har siden 1982 har jobbet for at mennesker med utviklingshemming skal ha en plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.  Arbeidet og aktivitetene er forankret i et verdisyn hvor kvalitet og verdighet står som sentrale verdier, samtidig som kompetansesenteret skal tørre å være utfordrende og nyskapende. Med dette ønsker Dissimilis å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.

Visjonen er klar: «Dissimilis flytter tanken om hva som er umulig»

Formål

 1. Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.
 2. Inkludere og synliggjøre mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser i det kulturelle landskapet, og ivareta deres rettigheter til et aktivt kulturliv.
 3. Tilrettelegge for vekst og utvikling for hver enkelt elev, både menneskelig og kunstnerisk.

Aktiviteter

 1. Utvikle og formidle kompetanse og metoder nasjonalt og internasjonalt.
 2. Tilrettelagt undervisning innen musikk, dans og teater.
 3. Arrangere og tilrettelegge for spilleoppdrag, forestillinger og konserter.
Dissimilis gutt trommer
Foto: Thomas Torvik

Historien om Dissimilis

Historien om Dissimilis startet egentlig allerede i 1962, da musikeren Kai Zahl fikk sønnen Børge. Gjennom hele sin barndom var Børges høyeste ønske å få spille i band som sin far. Mulighetene var imidlertid reduserte grunnet Børges medfødte utviklingshemming, og det faktum at Børge ikke kunne lese noter. Men der andre så begrensninger, tok Kai sønnens ønske på alvor og utforsket mulighetene. Zahl videreutviklet et fargenotasjonssystem, der hver tone fikk sin farge eller tall. Mennesker med utviklingshemming fikk gjennom dette økte muligheter til å utvikle seg musikalsk. Med Zahls innsats, sammen med engasjerte pårørende og andre interesserte, vokste flere band frem og i 1982 ble Dissimilis stiftet.

Bandene og musikken utviklet seg, og i 1987 skrev Kai og hans kollega Arne Furuseth en musikal med sikte på Oslo Konserthus. Folk flest hadde liten tro på ideen om mennesker med utviklingshemming på scenen i Oslo Konserthus, men Kai tok ikke nei for et nei. Nei ble til tja, tja ble til ja, og resultatet ble Dissimilis – en annerledes musikal, i Oslo Konserthus, med kongefamilien blant publikum. Musikalen ble en sensasjon. Sammen fylte de konserthuset ni kvelder på rad og fikk publisitet og store oppslag i alle landets medier.

Mange år har gått siden Kai Zahl grunnla Dissimilis, og ingen kunne den gang ane rekkevidden av det som ble satt i gang. Den lille ideen som ble født av sønnen Børges musikalske drøm, som skulle vokse langt utover våre landegrenser og skape livskvalitet til mennesker verden over.

Dissimilis flytter tanken om hva som er umulig

Dissimilis Gutt i en skje på scenen
Foto: Thomas Torheim

Dissimilis i dag

Dissimilis representerer i dag et unikt tilrettelagt kulturtilbud. Gjennom deltakelse og opplæring i musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utviklet sine kunstneriske ressurser. Barn, ungdommer og voksne får på denne måten mulighet for økt livskvalitet gjennom opplevelser av handlemuligheter, verdighet og sosial tilhørighet.

En mor sier det slik:

Dissimilis er et sted der vi foreldre kan få være inderlig stolte av våre barn. Et sted der også våre annerledes barn kan prestere og skape. Et sted der det er mennesket og ikke diagnosen som er viktig

Kompetansesenterets tilbud

Kompetansesenterets kultur- og opplæringstilbud favner mennesker i alle aldre, og strekker seg fra våre regionale tilrettelagte aktiviteter til kompetanseformidling, konserter og arrangementer nasjonalt og internasjonalt.

Regionalt aktivitetstilbud

På Emma Hjorth i Bærum tilbyr Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Dissimilis sitt tilbud har et livsløpsaspekt, hvor »Musikk mellom liten og stor» favner de minste barna, mens voksne og eldre med behov for aktivitet på dagtid møtes til et musikalsk og sosialt fellesskap gjennom tilbudet «På grensen til allsang». Derimellom er det et bredt aktivitets- og opplæringstilbud, som utvikles i tråd med etterspørsel og den enkelte elevs ønsker og behov.

Undervisningstilbud:

 • Individuell undervisning
 • Band
 • Kor- og sanggrupper
 • Dans- og teatergrupper
 • Musikk- og helsegrupper

Aktiviteter og arrangementer:

 • «Musikk mellom liten og stor»
 • «Sang- og musikk for alle» flere steder i regionen
 • «På grensen til Allsang» seniortilbud
 • Huskonserter, diskokvelder og klubbkvelder
 • Dissimilisfestivalen, forestillinger og spilloppdrag

Dissimilis ungdommer i formasjon
Foto: Ingvild Breland
Dissimilis sang og musikk to damer som spiller instrument
Foto: Thomas Torheim
Dissimilis instruksjon gitar
Foto: Dissimilis

Konserter, forestillinger og arrangementer

Kompetansesenteret arrangerer hvert år en rekke større og mindre konserter og forestillinger. Scenekunstprosjekter utvikles sammen med elevene og bygges opp rundt deres iboende talenter. Dissimilis har gjennom årene presentert banebrytende og utfordrende forestillinger innenfor alle sjangre av scenekunst; opera, musikal, sang, teater og dans. Dissimilis er med dette med på å tilrettelegge for alles deltakelse, som kulturelt skapende og som publikum, og bidrar til anerkjennelse av ulike og spennende stemmer på det kulturelle samfunnsområdet.

Dissimilis en dame på scenen
Foto: Thomas Torheim

Kompetanseformidling – og erfaringsutveksling

For å sikre mennesker med funksjonsutfordringer retten til å delta i kulturlivet på lik linje med andre, eksisterer et behov for å utvikle og styrke målgruppens kultur- og opplæringstilbud. Dissimilis bidrar med formidling av kompetanse og erfaringsutveksling inn mot ulike aktører, slik som; barnehage, opplæringssektor, utdanning- og høgskolesektor, PPT, kulturskoler og den kulturelle skolesekken.

Praksis – og studiebesøk

Kompetansesenteret tar imot praksis- og studiebesøk, og ønsker deg og kolleger hjertelig velkommen! Program og tid for besøket tilpasses etter ønske og behov. Innholdet kan bestå i eksempelvis observasjon og deltakelse i elevtimer, innføring i Dissimilis arbeid, workshops innen tilrettelagt musikk, dans og teater og foredrag i relevante tema. Dissimilis ønsker også gjerne innblikk i andres kunstneriske arbeid med målgruppen, og erfaringsutveksling er alltid velkomment.

Veiledning

Kompetansesenteret har dyktige instruktører med fagkunnskap og erfaring innen musikk, dans og drama som reiser ut og veileder på praksisstedet. Vi bidrar også gjerne med observasjon, samtaler og tips i etableringsfasen av tilrettelagte undervisnings- og kulturtilbud.

Kurs og workshops

Dissimilis tilbyr kurs og workshops på grunnleggende og viderekomment nivå innen; bandsamspill, performance; dans, bevegelse og teater, sang- og stemmetrening, tilrettelegging på musikkteknologiske prinsipper, samt inn mot musikk- og helsegrupper.

Inspirasjonsforedrag

Med utgangspunkt i «den umulige tanken», tuftet på Kai Zahls urokkelige tro på menneskets iboende muligheter, bidrar Kompetansesenteret gjerne med inspirasjonsforedrag på ulike arenaer.

Undervisnings- og fagmateriell

Kompetansesenteret utvikler undervisnings- og fagmateriell for praktisk tilrettelegging av kunstneriske tilbud til målgruppen, samt til inspirasjon og styrket kunnskap om relevante tema. Vi har undervisningsvideoer, faghefte, tilretteleggingsmateriell og fagartikler.

Dissimilis fargenotesystem
Foto: Dissimilis

En ansatt ved tilrettelagt musikklinje uttaler:

Tenk! To flotte songar – fiks ferdige på berre nokre timar når de var her! Fargenotesystem og mykje positivt pågangsmot gjorde susen! Elevane hadde det veldig kjekt og det hadde eg òg!

Dissimilis interesseorganisasjon

I 1992 ble organisasjonen Dissimilis Norge ble opprettet for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet.

Dissimilis Norge er i dag en paraplyorganisasjon for rundt 90 grupper og 700 Dissimilisartister. Medlemskap i Dissimilis’ nettverk gir mange fordeler; deltakelse i et sosialt og kulturelt fellesskap, medlemsblad, tilgang på søknad om økonomiske midler, kursing fra Kompetansesenteret og rabatt på Dissimilis hjelpemidler og spesialinstrumenter.

Hvert år inviterer Dissimilis Norge sammen med Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter til et stort musikalsk samlingspunkt – Dissimilisfestivalen – som finner sted i juni på Rådhusplassen i Oslo.

Dissimilis festival keyboard
Foto: Thomas Torheim
Dissimilis festival dirigent
Foto: Thomas Torheim

Dissimilis ute i verden

Dissimilis arbeider også på verdensbasis for individets likestilte rett til deltakelse i et kulturliv. I 1998-2002 var Dissimilis med på å legge til rette for oppstart av Dissimilisgrupper på Cuba, noe som dannet starten på Dissimilis World. I dag er det over 100 aktive grupper på Cuba, og flere tusen barn, unge og voksne med funksjonsutfordringer får mulighet til musikalsk og kunstnerisk utfoldelse, og gjennom dette økt verdighet, tilhørighet og livskvalitet.

Internasjonalt nettverk

Dissimilis World er involvert på fire kontinenter i 15 land, med fokus på samarbeid på tvers av landegrenser og videre strategier for bærekraftige aktiviteter. Kompetansesenteret tilbyr formidling av kompetanse og utveksling av erfaring med utlandet i samsvar med vårt arbeid i Norge. Vi har hatt flere studiebesøk av praktikere og forskere fra andre land til gjensidig berikelse, og ønsker økt formidling og igangsetting av nye tilbud til medlemmer verden over, herunder utgivelse av mer undervisningsmateriell på flere språk.

Målgruppen og menneskerettigheter

Mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser har rett til deltakelse i kulturlivet på lik linje med funksjonsfriske, og Dissimilis er med og jobber for at det skal bli virkelig i praksis.

Nyere historie viser at denne sårbare målgruppen fortsatt diskrimineres i samfunnet generelt. FNs generalforsamling vedtok derfor i 2006 en konvensjon med hovedformål «å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet» (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013, artikkel 1).

Norge, på sin side, ratifiserte konvensjonen i 2013. Gjennom det er staten Norge forpliktet på å overholde denne mellomstatlige avtalen, som også berører rettigheter knyttet til kulturlivet:

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i kulturlivet på lik linje med andre (…) Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å utvikle seg og utnytte sitt kreative, kunstneriske og intellektuelle potensial, ikke bare av hensyn til seg selv, men også til berikelse for samfunnet.» (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013, s. 26-27).

For å oppnå dette, må vi jobbe spesifikt og kontekstuelt. Vi må styrke kunst, kultur – og opplæringstilbudet, hva angår bredde og nivå. Samtidig må vi se deltagelsen i et helhetlig perspektiv, hvor de reelle mulighetene oppstår i samspill med målgruppens kontekstuelle forhold. NOU-rapporten (2016) «På lik linje» viser at vi er langt fra i mål, og lanserer «Åtte løft» som skal bidra til å realisere personer med utviklingshemming sine grunnleggende rettigheter. Deriblant selvbestemmelse, inkluderende og likeverdig opplæring, kompetanse og kunnskap og koordinerte tjenester.  Nå gjelder det å la konvensjoner og rapporters løfter bli til reelle skritt, for det er tross alt handling som teller.

Mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser har rett til deltakelse i kulturlivet på lik linje med funksjonsfriske, og Dissimilis  jobber for at det skal bli virkelig i praksis.

Dissimilis gutt med tromme
Foto: Thomas Torheim

Referanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet

NOU 2016:17. (2016). På lik linje: Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Ta kontakt med Dissimilis direkte eller besøk nettsidene for mer informasjon om konkrete undervisningstilbud og undervisningsopplegg.

Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.