Gå til hovedinnhold

Detaljfoto fra masterartiklene til Rita Bondestad, Stephanie Hoebeke, Deepa Veronica Andersen og Cathrine Fuglestad

Holder du deg faglig oppdatert?

Hvor mye tid i uka bruker du på å holde deg faglig oppdatert?
Synes du at det er vanskelig å finne frem til forskning som er relevant?
Hvor skal du starte?

Kunnskapsbasert praksis = profesjonalitet

Å holde seg faglig oppdatert bidrar til profesjonalitet i yrkesutøvelsen. Vår målgruppe, lærere i hele grunnopplæringen, er viktige brukere av ny forskning. Dere har det daglige ansvaret for at barn og unge, elever og studenter utvikler seg i barnehagen og skolen. Utvikling av egen praksis skal baseres både på erfaring og kunnskap. Skolen så vel som samfunnet er i stadig endring, og faglig oppdatering er viktig for at elevene skal få den aller beste opplæringen lærerne kan gi dem. Samtidig vet vi at det kan være vanskelig å holde seg oppdatert og orientere seg i ny og aktuell forskning på våre fagområder. Hva er verdt å bruke tid på i en stressende og hektisk lærerhverdag?

Fagartikler basert på masteravhandlinger

Vi har de siste årene presentert artikler og undervisningsopplegg fra nyutdannede masterstudenter, særlig innenfor kunst, design og håndverksfeltet. Målet har vært å løfte fram ny kompetanse, samt å formidle relevant forskning knyttet til det nye læreplanverket, LK20. Med sitt store engasjement og faglige tyngde belyser de ferske lektorene samfunnsaktuelle problemstillinger og bidrar med aktuell kunnskap, som bør være av interesse for fagfeltet vårt. I dette materialet er det mange spennende og viktige kunnskapsressurser for deg som ønsker faglig påfyll.

Å reflektere sammen

I en artikkel hentet fra Bedre skole, skriver Berit Tveitereid:
Å få tak på tenkningen sin, reflektere og analysere er hele poenget med faglesing. Tanker får betydning. Det finnes alltid en person i lærerkollegiet som er mer opptatt av ny faglitteratur eller litteratur i sin alminnelighet. Rådet blir: pass godt på den personen, hun kan bli motoren i en pedagogisk samtalegruppe. Litteraturen behøves for å holde den pedagogiske debatten levende. 

Det Tveitereid skriver om felles refleksjon er så viktig! I tillegg til artikler og undervisningsopplegg vil du derfor finne refleksjonsspørsmål koblet til noen av dem. Disse oppmuntrer til faglig refleksjon, som gjerne kan deles med kollegaer.

Oversikt over artikler basert på masteravhandlinger i 2019 – 2020

Maleri av havsuler. KDA: Farge og fargedidaktikk
Jon Are Myhrer har satt farge og fargedidaktikk under lupen og sett på endringer i det nye læreplanverket. Han har også undersøkt hva lærere på KDA vektlegger i sin fargeundervisning og ser dette i lys av ny læreplan i faget kunst og visuelle virkemidler.
Barn som strekker hender mot hverandre. Drama som læringsform
På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling?
Skulptur i tein av stilisert menneskeskikkelse. Et sanselig møte med Havmannen
Med utgangspunkt i skulpturen Havmannen gis et innblikk i hvordan gestaltteoriens varhetssoner kan brukes som metode for økt innsikt og forståelse av hvordan vi opplever verden gjennom kroppen.
Elevarbeider, malerier. Elever i møte med Havmannen
Undervisningsopplegget viser oss hvordan geststaltteoriens varhetssoner kan omsettes til estetiske læringsprosesser for elever i ungdomsskolen.
Redesign av jeans
I den nye læreplanen for kunst og håndverk (LK20) legges det opp til at elevene skal kunne vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk.
Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser
Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Det gis et spennende innblikk i skapende arbeidsprosesser og kroppens betydning for læring.
Skapergledens muligheter
Begrepene flow og skaperglede undersøkes og knyttes til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.
Skaperglede
Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk?
Programmering i kunst og håndverk
I denne artikkelen forklarer forfatteren nøkkelbegreper og diskuterer hvorfor programmering blir en viktig del av kunst og håndverksfaget i fagfornyelsen.
Kva for tradisjonar står kunstomgrepet på KDA i? 
Kva for faghistoriske idear og strømninger kan ha påverka det kunstfaglige innhaldet i læreplanen for KDA? Forfatteren trekker linjer mellom læreplanar i fagfeltet frå 1976 – 2016.
Eksamen i kunst og håndverk?
Hvilke muligheter og utfordringer kan en eksamen i kunst og håndverk gi, og hvilke holdninger eksisterer hos lærere som underviser i faget? Ulike aspekter ved eksamen i kunst og håndverk belyses og drøftes.
Tid til å lære  –  tid til å forstå
Hvordan kan organisering av tid påvirke den kreative prosessen med tanke på dybdelæring og progresjon i kunst og håndverksfaget?
Å ikke være en sau
Forfatteren undersøker hvordan ungdom ser seg selv i dramakonteksten. Hun tar utgangspunkt i sin masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Kilder:

På tide å lese om å holde seg faglig oppdatert som lærer Berit Tveitereid, Bedre skole publisert. 29.01.2012 hentet 17.11.2020

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.