Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Barn og voksne sitter på trore dekk fra anleggsmaskiner.

Skulpturpark- samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og barnehage

Planlegging av en skulpturpark i barnehagen, laget av profesjonelle kunstnere, for barn. Vinner av den nasjonale barnehageprisen 2010!

Røkeberg kultur- og naturbarnehage

Prosjektet «barn og kunst» som startet i 2007 er nå inne i siste fase som handler om kunst for barn. Tidligere har vi fokusert på kunst med barn og kunst av barn. Vi ønsker å skape en skulpturpark på uteområdet vårt, hvor 5 kunstnere har fått i oppdrag å skape kunst som det er lov å være i og sanse med hele seg. Vi ønsker ikke bare å oppsøke kunst, men at barn også får vokse opp i kunsten. Ved å tilby barn kunst i barnehagens miljø, håper vi at det vil stimulere det spontane og kreative barnet.

Bakgrunn for prosjektet

Dette er siste ledd i et treårig prosjekt om barn og kunst. Det første året var fokuset på kunst med barn, der barn og kunstnere samarbeidet om en utstilling. Det andre året dreide prosjektet seg om kunst av barn, noe som også endte opp med en utstilling. For dette arbeidet mottok barnehagen den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2009. Prosjektet «Skulpturpark» er en videreføring av dette, og nå skal fokuset være kunst for barn. Kunstnere skal skape kunst som barn har lov til å være i og sanse med hele seg.

Planlagt gjennomføring

Nå er vi godt i gang med å skape vår unike skulpturpark i barnehagen. Dette er en skulpturpark som skapes av utvalgte kunstnere i Vestfossen. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen DnBNOR og Øvre Eiker Kommune.
De kunstnerne som til nå har sagt ja er:

 • Morten Viskum – samtidskunstner
 • Maria og Magnus Hesslid – glasskunstnere
 • Rune Guneriussen – fotokunst
 • Kristin Skagen – Billedkunstner

Skulpturparken skapes for barna og nærmiljøet i og rundt barnehagen! Vi ønsker at mange skal få oppleve kunsten i vår barnehage. Vi har også en målsetning på sikt om å spre vår kunnskap og erfaring med bruk av kunst for barn til andre barnehager og eventuelt skoler. I rammeplanens fagområde former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon.»

Vårt fokus har i lengre tid vært, og er gjennom prosjektet «Barn og kunst», å forholde seg sanselig til verden. Vårt nærmiljø Vestfossen byr på et eldorado av kunstneriske opplevelser, fra tradisjon til nytenkning, som vi bruker i arbeidet med barna. Vår målsetting er å ta vare på det naturlig kreative og spontane barnet. Vi ønsker å gi barn kunstneriske opplevelser. Vi tenker at kunst for barn kan brukes til å bevare den estetiske innstillingen, kreativiteten og spontaniteten. Ved å etablere en skulpturpark på uteområdet vårt, trenger vi ikke nødvendigvis å oppsøke kunsten, men vi vokser opp midt i den! Den blir en del av barnehagens kultur. Vi ønsker å presentere kunst for barn gjennom en estetisk innstilling. En estetisk opplevelse er for oss når inntrykkene gir oss en følelse; sint, glad, rolig, lykkelig, provosert osv. Estetisk innstilling blir da å la barna få være i det sanselige, uten å bli stoppet eller avledet, og få bekreftelser gjennom anerkjennende kommunikasjon. Vi skal gi barna mulighet til å oppleve, å bli kjent med kunst som sitt eget.

Barn betrakter skulptur på museum.

Hvorfor ønsker vi å etablere en Skulpturpark i barnehagen?

Dette er en naturlig videreføring av det arbeidet vi har gjort til nå (se også prosjektet «Barn og kunst» i ressursbasen). «Barn og kunst» har blitt en del av barnehagen, det er ikke lenger bare et prosjekt, men det er oss! Vi tror barns opplevelse, sansning og læring skjer i handling. Det er ikke naturlig for barn bare å betrakte. En skulpturpark kan barn bruke på sin måte. Vi tenker at kunst og da en skulpturpark vil møte barnet på en annen måte enn tradisjonelle lekeapparater. Det vil kunne stimulere det spontane og kreative barnet. De kan assosiere fritt ut i fra hva den enkelte har med seg av tidligere erfaringer og opplevelser. Kunst er noe annerledes, det er gjenkjenning og noe nytt og overraskende tenker vi. Det er med på å gi barnet en identitet. Vi tenker at det skal både være funksjonelt, sikkert og trygt, men også skapende. Kunsten kan være en innfallsvinkel til dette unike i hver og en av oss. Kunst slik vi ser det handler om følelser og tanker, og hvilke følelser og tanker det vekker i oss er individuelt. Vi tenker videre at ved å møte barna på sine individuelle opplevelser og oppdagelser, styrker vi også deres selvfølelse ved å anerkjenne barnets uttrykk.

Barns deltagelse i prosjektet

Det er naturlig å ta utgangspunkt i rammeplanen som sier dette om barns medvirkning: «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet» (Rammeplanen 2017, kap. 4 Barns medvirkning). En skulpturpark vil bli en del av barnas daglige lekemiljø, og derfor angå deres hverdagsliv. Kunstnernes skulpturer tar på ulike vis utgangspunkt i at det som skapes skal brukes og anvendes av barna. Barna i barnehagen vil være mellom 1- 6 år, og det vil derfor være stor bredde og ulik grad av bruksferdigheter i dette aldersspennet. Kunstnerne har tidligere i prosjektet vist frem sin kunst for barna i Røkeberg Natur & Kulturbarnehage. De har allerede erfaringer i møte med barn som de kan benytte i siste del av hovedprosjektet. Det er mulig å se barnas deltagelse i alle arbeidsfasene som de på ulike måter nevner i sine prosjektskisser. Eksempelvis: Ideutvikling, utforming, sammensetning, montering, bruk og vedlikehold. Fra et barnefaglig ståsted vil vi presisere at det er ulike måter å samarbeide med barna i alderen 1 – 6 år på, og det er viktig å huske på at de minste barna også kan delta ut fra sine forutsetninger. Vi tenker at noen kunstverk kan møte alle aldersgrupper, mens andre igjen kan fange mer interesse på et bestemt alderstrinn. De aller minste vil tilbringe flere år av sin barndom i dette utemiljøet, og vil derfor ha «rett» til å bidra til sin hverdag ut fra sine forutsetninger. Det er også positivt at de får noe å strekke seg etter tenker vi.

Observasjoner av barn i lek, i samspill med hverandre og i møte med ulike materialer kan gi nyttig inspirasjon i utvikling av ide og utforming. Kunstnerne kjenner barna fra forprosjektet og sier de har gitt inspirasjon til videre jobbing. En skulptur som barna ikke vil benytte seg av, bli nysgjerrig på, undre seg over, leke i eller går lei av etter kort tid har ingen stor verdi som lekeplass. Kommunikasjon er et viktig stikkord. Hvordan kan skulpturen kommunisere med barnet, ved hjelp av sanser? Vil den kreve engasjement fra en voksen på sidelinjen, på hvilken måte? Hvordan kommuniserer barn? For å møte disse utfordringene har vi lagt opp til et møte mellom kunstnere og pedagoger, der vi tenker å skape en felles plattform for det kunstneriske og barnefaglige synet. Skulpturene som skapes skal tilslutt inn i samme landskap og skal passe sammen med den gamle skolebygningen som barnehagen er etablert i.

Workshop med kunstnere og pedagoger

Dette var først og fremst et møte mellom pedagoger og kunstnere. Det barnefaglige og det kunstneriske skal sammen skape en unik skulpturpark som barna skal trives og utvikle seg i. Barnet er i sentrum, og vi skal nå sammen skape noe for barn. Alle kunstnerne har kommet med skisser til hva de kunne tenke seg å skape, men det er viktig at de også har med seg vår kompetanse og tanker i den videre prosessen. Vi har kanskje mest fokus på det lærende og utviklende barnet, mens de kanskje har det skapende mennesket i fokus? I hvert fall ønsker vi å få det beste ut av alle parter før det konkrete arbeidet starter.

Vi brukte en del midler for å få inn en person som kunne geleide oss gjennom denne dagen, og nå målet vi hadde satt for dagen. Det var viktig for oss å få frem tyngden i prosjektet «skulpturpark» for kunstnerne, at de skjønte alvoret i det. At det ikke var et tilfeldig, men gjennomtenkt og solid prosjekt. Vi var så heldig at vi fikk Eduardo Verdu, Psykodramaregissør ved Norsk Psykodramainstitutt, til å lede prosessen. Han jobber mye mot grupper og gruppedynamikk med den menneskelige ressursen i fokus. Han fikk i oppdrag å tydeliggjøre veien for oss.

 • Mål for dagen, hva ønsket vi å sitte igjen med?
 • Refleksjon rundt viktige begrep som kunst, kultur, kulturskatter.
 • Bevissthet rundt egne holdninger, pedagogrollen og kunst.
 • Temaer.
 • Hvorfor ønsker vi en skulpturpark? (i stedet for nye lekeapparater)
 • Hvorfor kunst?
 • Hva tenker vi om barns medvirkning i denne delen av prosjektet?
 • Barnesynet mitt. / Menneskesynet mitt. Hvor er jeg?
 • Rammeplanen, hva sier den?
 • Diskutere felles plattform.

Det er mange sikkerhetskrav på en offentlig lekeplass, dette ønsket vi også å si litt om. Dette skulle resultere i en handlingsplan, som skal være en grunnmur for prosjektet videre. Økt forståelse og undring over den andres ståsted, og dette skal til sist komme barna til gode. Gode møter, der vi tenker individuelt og helhet. Vi ønsker ikke å begrense den enkelte kunstners kreative, skapende ideer, men gi inspirasjon og nye tanker til skapeprosessen.

Det viktigste for kunstnerne er å få, i størst mulig grad, frie tøyler. Det er viktig at det indre uttrykket kommer fram. Det skal syns at kunstneren står bak kunstverket. For pedagogene er møtet mellom barn-barn, barn-voksen, og barn-skulptur viktig. At det kan bli god kommunikasjon og dialog, kanskje at skulpturparken kan vokse fra år til år, og god dokumentasjon for å videreføre kunnskap og erfaringer til andre? Hva som er viktig for barna kommer fra erfaringer og kunnskap vi har med/ om barn. Her kunne vi med fordel intervjuet barna for å få et reelt bilde. Men vi tenker oss at barn vil bruke kroppen i skulpturene. Nysgjerrighet må stimuleres, og barn må få en opplevelse av mestring. Høyt og lavt, farger, rom, lys er spennende og kan gi ideer til fantasiverden og stimulere intellektet. Kunstnerne har laget skisser på kunstverk som man kan ta på, klatre på, leke i og sanse med hele seg. Her blir det spennende å iaktta samspillet mellom kunst, kultur og barns lek.

To skulpturer i mosaikkmønster, ligner fugler.

Fremdriftsplanen for Skulpturparken

Morten Viskum med sitt «monogram» er i gang med å installere denne på uteområdet. Monogram består av 12 søyler med bildekk, i ulike høyder hvorav 4 av disse har geitekilling på toppen.

Kristin Skagen går i gang høst 2010, med sine «eggposefugler». Det er en eventuelt to fugler som er ca 2.30 meter høy i betong, mosaikk som barna kan bruke som dem vil. Disse har også en historisk bakgrunn som følger med.

Rune Guneriussen har valgt å jobbe med treverk som materiale, og som en organisk form i landskapet. Ca halv meter høy, formet som en slange ca 10-15 meter lang. Formen skal være abstrakt. Denne er tenkt installert våren 2011.

Maria og Magnus Hesslid har skissert en fluesopp som er to meter høy. Denne skal dekoreres med glasskuler oppover stilk og på hatten, i ulike farger. Denne vil også ha lyssetting i mørket. Den er også tenkt installert vår 2011.

Ved å gi prisen til denne barnehagen for andre år på rad, ønsker vi å framheve deres solide arbeid med å fordype seg i samme prosjektidé over flere år. ”Kunst med barn” og ”kunst av barn” var fokuset i de første delene av prosjektet. Nå retter barnehagen i samarbeid med lokale kunstnere blikket mot ”kunst for barn”.

Prosjektets tredje fase er i startgropen og ideen er at ulike kunstverk skal skape et kreativt og visuelt kunstrom på barnas uteområdet. Kunsten skal være barnas lekeapparater og bidra til å stimulere undring,lek og sansing.Prosjektet viser en inkluderende prosess mellom barn, personal, kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner.

Juryen mener at barnehagen på en fremragende måte evner å satse på kvalitet, innovasjon og lekenhet ved å ta barns kognitive og estetiske opplevelser på alvor. Vi oppfordrer barnehagen til senere å vise oss resultatet av skulpturparken – og ikke minst barnas forhold til den.

Juryen for Barnehageprisen 2010 bestod av

Grethe Bekkevold
Utdannet førskolelærer og kunstpedagog. Hun har arbeidet i barnehager som styrer og pedagogisk leder siden 1983, der hun spesielt har arbeidet med kunstprosjekt med bøker, billedkunst og drama/teater. Grethe holder også kurs- og foredrag med fokus på kunstfagene, noe hun har gjort siden 1985, og fremdeles gjør. Bekkevold arbeider i dag som formidler ved KinoKino, Senter for kunst og film.

Cathrine Jenssen
Utdannet innenfor fagområdet pedagogikk og kulturfag med hovedfag i Sosialantropologi. Er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med ansvarsområde innen pedagogisk virksomhet, med særlig vekt på barnehage og grunnskole. Ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen. Tror at Barnehageprisen er med på å løfte frem og styrke arbeidet og kompetansen innenfor kunst, kultur og kreativtet i barnehagene.

Erik Duncan
Utdannet M.Sc. i henholdvis Utdanningsledelse og Offentlig administrasjon. Førskolelærer med spesialisering i kunst & håndverk, samt grunnfag i Kunsthistorie. Aktiv skribent og Italia-entusiast, som har skrevet masteroppgave om Cittaslow og er pådriver for human stedsutvikling gjennom Allgrønn Omgivelser. Barnehagefaglig rådgiver ved Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole. Initiativtaker til og koordinator for det kunstfaglige kompetansebarnehagenettverket tilknyttet Den Kulturelle Bæremeisen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.