Gå til hovedinnhold
Lærer og elever står og diskuterer ulike bildeuttrykk, samt tre bilder som viser prosess.

Foto: Hilde Hermansen

Romvirkning i bildeuttrykk

Å jobbe med dybde og romvirkninger er spennende! I dette undervisningsopplegget lærer elevene begreper og får forståelse for romskapende virkemidler gjennom praktisk tilnærming og utforsking, via ulike teknikker og materialer.

I Meld. St. 28 (2015-2016) henvises det til Ludvigsenutvalgets arbeid med kompetansebegrepet. Som anbefaling innen fagfornyelse beskriver utvalget fire fagovergripende kompetanseområder: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape.   Dette undervisningsoppleggets intensjon er at elevene skal lære begreper og få forståelse for romskapende virkemidler gjennom praktisk tilnærming og utforsking. Arbeidet deles inn i ulike workshops med veksling mellom praktisk arbeid og teoretisk forankring. Fagbegrep konkretiseres ut fra elevenes egne erfaringer gjennom utforsking av teknikk og materiale. Gjennom bevisst videreføring og bearbeiding av motiv aktiveres fagspråket og forståelse for visuelle virkemidler. Elevenes sluttprodukt er relieff i leire som kan settes sammen til en felles utsmykning.

Det forutsettes at elevene tidligere har fått innføring i formbeskrivende begreper, enkle komposisjonsprinsipp, fargelære og perspektivtegning. I dette opplegget undersøkes romvirkning i mer abstrakte bildeuttrykk nærmere.

Gjennomføring

Undervisningsopplegget er tenkt gjennomført i vårsemesteret med elever på Vg1 kunst, design og arkitektur. Det er delvis utprøvd med elever i trykk og foto (Vg2 FO) og elever i Vg3 FO. Opplegget er i sin helhet utprøvd med lærere som kursdeltagere ved HIOA, høsten 2016.

Opplegget beskrives her i to hoveddeler fordelt på ulike workshops.

 

Workshop 1: Å skape rom i bilde med enkel trykkteknikk

Start gjerne med en kort, innledende øvelse. Hensikten med denne er å komme bort fra den konkrete, fysiske oppfatningen av rom og samtidig sette fokus på begrepet før første workshop begynner:

Skriv ned så mange sammensatte ord dere kan komme på hvor begrepet «rom» enten danner første eller siste stavelse i ordet. Plukk ut ordene som beskriver noe dere opplever som abstrakt.

Eksempler slike ord kan være: tomrom, hjerterom, romfølelse, romlig, spillerom, handlerom, uttrykksrom, luftrom, kommunikasjonsrom, romtemperatur, pusterom, verdensrom, rombegrep, romvesen, tankerom.

Det praktiske arbeidet foregår på grafikkverkstedet hvor det på forhånd er lagt frem utstyr og materialer til gjennomføringen. Teknikken er i utgangspunktet enkel og krever ingen forkunnskaper innen trykkteknikker. Elevene fester et noe porøst papir til bordet med tape og har tilgang på svamp, sverte og en glassplate.

Arbeid på grafikkverksted med trykksverte og papir.

Komposisjoner under utvikling. Fra kurs på HIOA,2016. Foto: Grethe Malmo

Oppgaven formidles muntlig sammen med kort praktisk introduksjon til teknikken:

 • Vals ut et tynt lag med sverte på glassplaten
 • Trykk en flat side av svampen lett ned på sverten. Pass på at svampen får jevnt tynt lag sverte med seg. Mengden sverte kan evt. testes ved å dra svampen over et kopiark.
 • Benytt kopipapir til å reservere områder på trykkpapiret og dra svampen fra kopipapiret over på trykkpapiret.
 • Bygg opp en komposisjon med transparente lag med sverte.
 • Kopipapiret kan benyttes slik det er med skarp og rett kant, eller du kan rive kanten for å oppnå et mer organisk uttrykk.

Erfaringer her er at arbeidet starter intuitivt med forsiktige forsøk på å skape flater som spiller opp mot hverandre. Elevene blir raskt konsentrerte og opptatt av virkningen av de ulike flatene som oppstår på papiret. Teknikken utvikles underveis. Her skapes ideene fra «å gjøre». Å se at et motiv gradvis vokser frem uten forpliktende forarbeid gjennom skisser og planlegging ser vi her på som en egenverdi. Det gir en egen tilfredsstillelse å oppdage nye ideer og en følelse av mestring i seg selv.

Elevarbeider fra utforsking i Vg2 FO. Foto: Grethe Malmo.

I etterkant samler vi elevarbeidene og samtaler om hvordan vi kan faglig kan beskrive ulike romlige virkemidler i komposisjonene.

Teori og inspirasjon
Tilbake i klasserommet avsluttes del 1 med en presentasjon med eksempler på hvordan kunstnere bruker romlige virkemidler i bildeuttrykk som nærmer seg det abstrakte. Her oppsummerer vi fagbegrepene aktivt gjennom samtale. Gode eksempler på kunstnere er Thomas Sæverud, Inger Karthum og Valgerdur Hauksdottir. Det ligger lenker til bildemateriale som er fint å bruke under Tilleggsressurser.

 

Workshop 2: Videreføring i leire

Workshop 2 starter med repetisjon av teori i klasserommet. Som en videreføring av de romlige virkemidlene repeteres visuelle virkemidler. Elevene velger så et utsnitt fra komposisjonen de laget i workshop 1. Som hjelpemiddel brukes søkervinkler. Størrelse på utsnittet kan for eksempel være 20×20 cm. En skriftlig begrunnelse for valg av utsnitt og beskrivelse av komposisjonen gjøres etterpå.

Neste steg er å forenkle utsnittet slik at det lett kan overføres til leire. Hovedlinjene i komposisjonen tegnes på tynt ark.

Motivsøker, enkel skisse av motivet, motivet overføres til leire og relieff i leire av samme motiv.

Foto: Cristina Getz

Gjennomgang av begrepene relieff og tekstur med forklarende eksempler er nødvendig i denne fasen. Bildeeksempler på dette finnes det mengder av på f.eks. Pinterest. Søkeordene relief + ceramics anbefales. Arne Aase, Claudi Casanovas og Bård Breivik er profesjonelle kunstnere det kan vises bildeeksempler fra. Elevene får videre en enkel innføring i leire.

 • Til innkjøp av leire og utstyr for keramikk kan f.eks. Waldemar Ellefsen brukes. Denne anbefales:

Produktkart over leiretyper.

 • Leira kjevles ut til en plate på cirka 20 cm ganger 20 cm. Plata/leiven bør være ca. 1,5 cm tykk. Det er hensiktsmessig å kjevle på klede. Dette gjør at leira ikke fester seg i bordplata.
 • Videre legges det tynne papiret med komposisjon på leiven og linjer overføres ved å tegne over med en spiss blyant eller syl. Linjene skal lett preges ned i leira.
 • Bildeeksempler læreren presenterer kan brukes for å vise hvordan felter kan bygges opp eller graves ned, og hvordan man kan skape teksturerte overflater av forskjellig karakter.

Elevene kommer raskt i gang. Den største utfordringen er å skape tre-dimensjonalitet i relieffene. Erfaringen er at elevene har behov for veiledning for å se mulighetene i dette.

Eksempler på hvordan oppstarten av oppgaven kan løses:

To relieffer i leire.

Foto: Gunhild Bratvold

Eksempler på endelige produkter fra elever, Vg3 FO. Utgangspunktet her var utsnitt fra skulpturer.

Tre relieffer i leire. Elevarbeider.

Elevarbeider. Foto: Gunhild Bratvold

Tilpasset opplæring

Oppgaven er enkel å tilpasse ulike ferdighets- og kunnskapsnivå. Det praktiske arbeidet kan fint utføres på den enkeltes nivå. Mengde utprøving kan justeres og uttrykkene kan tilpasses både den som trenger god tid og den iherdige, detaljorienterte eleven og vil fungere for ulike elever på ulike ferdighetsnivå. For elever som trenger ytterligere utfordringer innen praktisk eller teoretisk forståelse kan videre praktisk utforsking innen de ulike teknikkene eller fordypning innen materialkunnskap eller finne eksempler på ulike kunstnere.

 

Litteraturliste

Regjeringen.no (2016) . Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Hentet 16.11.16: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1

Utdanningsdirektoratet.no. (). Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01). Hentet 16.11.2016: http://www.udir.no/kl06/KDA1-01

Fagbegrep

 

Workshop 1

Overlapping
Transparens
Størrelsekontraster
Formkontrast
Fargerom
Linjer
Flater
Kvalitetskontrast
Lys/mørk kontrast
Kald/varmkontrast
Workshop 2 Relieff Tekstur Repetisjon av visuelle virkemidler

Vurdering

Innlevering og grunnlag for vurdering:

 • Produkt, workshop 1
 • Begrunnelse/beskrivelse av valgt komposisjon/utsnitt
 • Produkt, workshop 2

 

Vurderingskriterier

 • Vise evne til praktisk utforsking som arbeidsmåte med utprøvinger, finne variasjoner, gjøre valg og videreføre arbeidet.
 • Tilegne deg og bruke aktuelle fagbegreper for å beskrive romlige virkemidler i bilde.
 • Viser forståelse og innsikt i begrepet relieff og mulighetene som ligger i dette.
 • Ser mulighetene og utnytter som ligger i leire som materiale og relieff som uttrykksform.
Kompetansemål Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse
Visuelle virkemidler:
Kjenne til og bruke
fagomgrep knytte til arbeid med visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar
Gjenkjenner og bruker noen fagbegreper i beskrivelse av eget arbeid God faglig beskrivelse av og vurdering av virkemidler, materiale og teknikk i eget arbeid Redegjøre faglig for sammenheng mellom ide og formale virkemidler, og valg av materialer og teknikk fremhever uttrykk
Materiale, uttrykk og teknikkar:
Bruke farge, form, teknikkar, materiale og reiskapar for å oppnå det ønskte uttrykket i to- og tredimensjonale arbeid
Gjør delvis bevisste valg av form, farge, materiale og teknikk og bruk av redskap i arbeid med egne uttrykk Gjør bevisste valg av form, farge, materialer, teknikker og bruk av redskaper for å oppnå ønsket uttrykk. Synliggjør valgene tydelig i praktisk prosess Viser gode tekniske ferdigheter i bruk av redskap og god faglig innsikt i valg av form, farge, materialer, teknikk og formspråk for å oppnå ønsket uttrykk.

Tilleggsressurser

Arneaase.com. (2016). Arne Åse. Hentet 16.11.16: http://www.arneaase.com/

Bardbreivik.no. (2016). Bård Breivik. Hentet 16.11.16: http://www.bardbreivik.no

Gallerihaaken.com. (2016). Thomas Sæverud. Hentet 16.11.16: http://www.gallerihaaken.com/kunstnere/thomas-saverud

Hauksdottir.is. (2016). Valgerdur Hauksdottir. Hentet 16.11.16:  http://www.hauksdottir.is/artwork_subcat.php?cat=2&subcat=7

Ingerkarthum.net. (2016). Grafiker Inger Karthum. Hentet 16.11.16: http://www.ingerkarthum.net/41566903

Johanson K. (2007). Hva er grafikk. Hentet 16.11.16: http://www.kunstverket.no/Files/Filer/HvaErGrafikk.pdf

Kem.no. (2016). KEM. Spesialist på kunstmateriell. Hentet 16.11.16: http://www.kem.no/hovedmeny/nettbutikk/grafikkfarger-medier/vannloselige-dyptrykksfarger

Myrem M. (2016). Bildeskolen. Alt man kan lære av å lage bilder. Oversikt komposisjon. Hentet 16.11.16: http://bildeskolen.no/oversikt-komposisjon/

Pinterest.com. (2016). Relief. Ceramics. Hentet 16.11.16: https://no.pinterest.com/search/pins/?q=relief%20ceramics&rs=rs&etslf=3271&eq=&term_meta[]=relief%7Crecentsearch%7C1&term_meta[]=ceramics%7Crecentsearch%7C1

Pinterest.com. (2016). Claudi Casanocas. Hentet 16.11.16: https://no.pinterest.com/evandemas/claudi-casanovas/

We.no. (2015). Waldm. Ellefsen AS. Alt innen glass og keramikk. Hentet 16.11.16: http://we.no/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.