Gå til hovedinnhold
Jente kledt ut som ulv, later som hun angriper en gammel dame.

Foto: Saga senter for fotografi AS.

Rødhette – Drama i språkopplæringa

En artikkel til inspirasjon om hvordan estetiske fag kan være et naturlig utgangspunkt i fellesfagene i den videregående skolen, og medvirke til samarbeid mellom ulike nivå gjennom skoleløpet.

Kort om ressursen

I denne artikkelen skriver Siv Furunes (musikk- og språklektor med dramakompetanse ved Inderøy videregående skole, AKSET kultur- og oppvekstsenter) om et undervisningsopplegg som viser hvordan eleven kan oppleve helhet og sammenheng mellom fremmedspråk og programfaget drama (utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama). Hun forteller om et konkret samarbeid fra 2016 mellom lærere og elever fra videregående skole og mellomtrinnet.

Støttemateriellet er innhentet og redigert av Elisabeth Misvær ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
Publisert KKS april 2017.
Musikk, dans, drama Drama og fremmedspråk Vg1, vg2, vg3 2016

Akset kultur- og skolesamfunn

Ved AKSET kultur- og skolesamfunn skapes en pedagogisk plattform og en felles kulturprofil for hele det 13-årige grunnskoleløpet. Skole og kultur i kommunen samarbeider tett under ett og samme tak. Inderøy videregående skole er en del av AKSET, og her velger 2/3 av elevene utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. Estetiske fag er et naturlig utgangspunkt i fellesfagene i den videregående skolen, og er samtidig et utgangspunkt for samarbeid mellom lærere og elever gjennom hele skoleløpet. Nye fagnettverk er etablert på tvers av virksomheter. Ved å samle det 13-årige skoleløpet kan man også få tryggere overganger mellom skoleslagene, øke motivasjonen og forhindre frafall.

Samarbeid mellom videregående skole og mellomtrinnet

På AKSET utarbeides nå en lokal modell, der 5. trinn skal introduseres for tysk, 6. trinn spansk og 7. trinn fransk. Dermed vil de ha de kjennskap til de tre språkene når de skal velge i 8. klasse. Lærere fra videregående skole samarbeider med lærere på mellomtrinnet om ulike typer samarbeidsprosjekt mellom elever fra vgo og fra mellomtrinnet, og i kjernen for disse møtene ligger de estetiske fagene. Et eksempel er at de får lære en julesang på tysk, fransk eller spansk som de framfører på skoleavslutningen. Språkelevene fra videregående har bl.a. laget julekort til alle elevene på mellomtrinnet.

Drama i språkopplæringa

Drama kan anvendes på mange måter i fremmedspråkundervisningen.

I dette konkrete prosjektet var alle elevene i fremmedspråk tyskelever fra dramalinja (MDD) på vg3. Når alle elevene har dramabakgrunn, kan læreren åpne opp for at elevene tar større del av det kunstneriske arbeidet, men dette hadde også vært mulig å tilpasse elever med ulik dramabakgrunn. Elevene jobbet fram en dramatisering av eventyret Rødhette på tysk, og publikum var 5. klasseelever uten tyskkunnskaper. MDD-elevene fikk en mulighet til å prøve ut en del av språkopplæringa på dramafagets premisser.

Målet for 5. trinnselevene var å motivere dem til språkfag og drama, og å la elevene få erfare at språk kan læres gjennom drama. I en samtale med elevene rett etter forstillinga, kom det fram at de hadde forstått det meste. Talekoret der elevene lærte tyske setninger fra manuset, ble gjentatt både før og etter forestillinga, og alle kunne telle til 10 da de gikk derfra. Etter forestillinga var de i gang med å lære sanger, ukedager og å presentere seg, og barneskolelærer har fulgt opp med å lære elevene tall og ukedager. Noen vgo-elever har hatt språk-økter med 5.-klassingene. De yngste har gledet seg til disse møtene. De har kjent på mestring ved å lære litt tysk, og har vært lydhøre for de unge hjelpelærerne. Det har vært lite ekstraarbeid for lærerne både ved vgs og barneskolen, og for elevene har dramatisering gjort formidlingen av språket lettere.

MDD-elevene har fått anvende sine dramafaglige kunnskaper og ferdigheter, og ved å ta i bruk dramafaglige arbeidsmåter, ble de friere i sin språkutøvelse.

Gjennomføring

I forkant av gjennomføringen samarbeidet lærer på mellomtrinnet og språk- og dramalærer på videregående om å avklare forventningene til publikum.

Forberedelsen til drama-språkelevene (MDD-elever)

Elevene leste to versjoner av eventyret Rødhette (Rotkäppchen) i klassen, en kort og en lengre. Teksten ble gjennomgått og elevene plukket ut viktige ord. Noen av ordene er viktige fordi de er hyppig brukt i tysk, andre mer spesifikke for eventyret. Det ble avklart tidlig at de ville dramatisere det med 7 roller. Alternativet var å lage to versjoner, eller ta et annet eventyr av Brødrene Grimm parallelt. Dette kan være en løsning hvis det er flere elever i gruppa. Elevene fikk i hjemmearbeid å plukke ut hva de ville bruke fra teksten direkte i manus.

Neste dag startet med samskriving. Elevene la inn innholdet de hadde valgt ut, og startet med jobben for å aktivisere alle i manusarbeidet. Elevene fikk skrive selvstendig, og fikk språklig veiledning når manuset begynte å ta form. Her var den kunstneriske prosessen viktigere enn språket.

Samtidig som de laget replikkene, satte de også inn sceneanvisninger og diskuterte scenografi. Denne diskusjonen foregikk stort sett på tysk, og hvis de gikk over til norsk, gjentok vi det på tysk etterpå.

Følgende løsninger ble gjort for at alle elevene skulle involveres i å jobbe dramafaglig:

– Improvisert åpning der rollene etableres i et landsbymiljø, her la vi også inn noen mattradisjoner.
– Alle, unntatt Rødhette og Ulven, gestaltet en skog fysisk med kroppene sine.
– Etter at Rødhette møtte Ulven, traff hun en bjørn som viste henne veien til Bestemor.

Elevene fikk i hjemmeoppgave å lytte til eventyret på en lydfil, for å legge merke til uttale. I tillegg så de en versjon av eventyret på youtube. Mens elevene fant kostymer i kostymelageret, småsnakket elevene på tysk om klærne. Også mens de sminket seg, måtte de snakke de tysk. På denne måten ble kjente dramafaglige ord og uttrykk aktualisert i de muntlige ferdighetene i tysk.

Forberedelsen til 5.trinn:

Denne forestillingen var 5. klassens første møte med tysk. På 5. trinn er eventyr et stort tema i norskfaget. Dette åpnet for at elevene kunne jobbe litt ekstra med Brødrene Grimm og hva som kjennetegner tyske eventyr, og hva som gjør dem forskjellig fra de norske. De leste eventyret på norsk først, og snakket om hva som kjennetegner et eventyr. Elevene fikk leke seg med noen av de viktigste ordene på tysk. Før forestillinga deltok 5. klassingene i talekor med den kjente replikkvekslingen mellom Rødhette og Ulven forkledt som bestemor. MDD-elevene som spilte Rødhette og Ulven ledet denne økta.

Fagbegrep

Fra dramafaget i den videregående skolen har diss fagbegrepne blitt aktualisert og tatt i bruk:

• Iscenesettelse
• Rollearbeid
• Improvisasjon
• Dramaturgi
• Scenografi
• Rekvisitter
• Kostymer
• Regi
• Rolleveiledning
• Typegestalting
• Manusbearbeidelse
• Diksjon

Fra fremmedspråk har det vært spesielt fokus på:

• Fonetikk
• Oversettelse
• Intonasjon
• Landeskunde
• Lingvistikk
• Sjangertekst

Når det gjelder tyskfaget, har det vært spennende å vurdere framgangen i uttale. Elevene har vært spesielt opptatt av å få tydelig diksjon, tysk intonasjon og en hensiktsmessig stemmebruk, for å kunne gjøre seg forstått av sitt publikum.

Tilleggsressurser

Tilpasset opplæring

Opplegget kan med enkle grep tilpasses elever med ulike forutsetninger, både når det gjelder språklige ferdigheter og dramaferdigheter.

Elever med gode språkferdigheter kan få ekstra utfordringer, elever som strever med språket, kan gis utfordringer de mestrer.

Elevene har også ulike ferdigheter i dramafaget, og lærerens oppgave er gjerne å ha et blikk på hvor komfortsonen er, og finne ut hvor langt de kan pushes. De to fagene kan virke som et magnet på hverandre. Fremmedspråket kan stimulere til dramakompetanse, og dramafaget kan stimulere muntlig aktivitet i språket og språkforståelse. Fagene kan få en synergieffekt på hverandre og elevenes totale læring.

Nettsider

• Lyd bibliotek: Hentet fra Youtube (2016): Rotkäppchen – Märchen für Kinder (Hörbuch auf Deutsch) https://www.youtube.com/watch?v=A8fxT1KS6Tw
• Fra Goethe-Institut 2017 sin nettside «Märchen», kan du hente eventyret om Rødhette (Rotkäppchen) på tysk: http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/de9114344.htm

Litteraturliste

• Utdanningsdirektoratet (2006) Generell del av læreplanen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
• Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplan i teaterensemble – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01). Hentet fra: https://www.udir.no/kl06/MDD6-01
• Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) Hentet fra: https://www.udir.no/kl06/FSP1-01

 

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.