Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Installasjon med menneskefigurer i pleksiglass og leire.
Installasjon i pleksiglass og leire.
Installasjon: Hodeform i gipsgas og 3D-printede spørsmålstegn.
Installasjon: 3D-printet byste av ung jente. Hender i leire som holder et foster.
Installasjon: Menneskelignende figurer i leire, samlet i en båtform. En dør med påmalt skilt: "Do not disturbe".
Installasjon av kvinne med nikab.
Installasjon av hode i gipsgas, hånd i kapapapp, samt puslespillbiter.
Installasjon av papirroser lukket inne i pyramideformet glasshus.

Installasjoner laget av elever ved Vågen videregående skole. Foto: Hilde Hermansen, KKS.

MOT– å reflektere gjennom visuelle ytringer

Her er et undervisningsopplegg som peker direkte mot fagfornyelsen! Opplegget tilrettelegger for elevmedvirkning, dybdelæring og tverrfaglige tema. Å ruste elevene for framtiden står også sentralt. Opplegget, i faget kunst og visuelle virkemidler, er laget for elever i 3. klasse på KDA.

Å la elevene arbeide skapende med tema som identitet, tilhørighet og fellesskap er en vesentlig del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i den nye læreplanen i kunst og visuelle virkemidler (2020).

Dette undervisningsopplegget legger til rette for arbeid med alle tre tverrfaglige temaene. Her gis elevene muligheter til å jobbe sammen i skapende prosesser, som gjør dem bevisste på hvordan kunst kan engasjere, stille spørsmål og skape mening. Det engasjerer!

I tredimensjonale uttrykk problematiseres miljøkrisen, abortspørsmålet, fremmedfrykt, identitetsbygging og mye, mye mer. Ved å gi elevene muligheter til å knytte egne opplevelser til samfunnsaktuelle- og kunstfaglige problemstillinger oppøves evne til nettopp kritisk tenkning, undring…og MOT!

MOT

…det å være uredd, modig, vise mental (og moralsk) styrke, trosse eller utsette seg selv for fare, vise djervhet…

Det er mange modige mennesker ute i verden. Disse menneskene kan være modige hver for seg eller sammen med andre. De kan leve i vår del av verden eller et sted langt borte fra oss. Mot kan være noe som oppleves krevende for en, men dagligdags for en annen.

Hvordan uttrykke MOT i en tredimensjonal komposisjon som løfter fram en samfunnsaktuell problemstilling? Hvordan dramatisere begrepet og uttrykke budskapet kunstnerisk?

Disse utfordringene ble gitt til omlag 60 elever i 3. klasse, KDA, på Vågen videregående skole. For å gi elevene muligheter til kontinuitet og faglig fordypning ble det gjort endringer i timeplanen, slik at elevene over en periode på tre uker hadde 10 t/u i faget kunst og visuelle virkemidler.

Hvordan uttrykke MOT i en tredimensjonal komposisjon som løfter fram en samfunnsaktuell problemstilling?
Hvordan dramatisere begrepet og uttrykke budskapet kunstnerisk?

Idemyldring og den kreative prosessen

Som en oppstart  jobbet elevene med idemyldring rundt begrepet MOT. Idemyldring kan foregå på mange ulike måter, og her presenteres en måte å gjøre det på.

For å få i gang den kreative prosessen og få fram alles ideer og tanker rundt et tema eller begrep er det et poeng å ikke knytte prestasjon til idemyldringen. Bort med press og stress. La heller elevene oppleve den innledende fasen som en lek med faglig fokus.

Elever som skisserer på papir.
Lave skuldre og felles idemyldring for 60 elever i 3KDA på Vågen videregående skole. Foto: B.I Hetland Håvik

Kraftpapir rulles ut som «en rød løper» i tegnesalen, og elevene samler seg rundt. Med kull noteres og skisseres ned alt mulig, som den enkelte forbinder med temaet eller begrepet. Etter noen minutter flytter alle elevene seg noen meter til høyre og jobber videre på andres tanker og ideer. Kanskje oppstår nye forbindelser og tankerekker når man møter andres ideer? Slik kan man forflytte seg flere ganger og i samarbeid lage en felles, rik idemyldring.

Etter idemyldringen deles elevene inn i grupper a 4-5 elever. Begrepet MOT er kjernen i arbeidet. I fortsettelsen bruker hver gruppe trinnene i en kreativ prosess som utgangspunkt og bearbeider felles tanker og ideer underveis.

Trinn i den kreative prosessen 

 1. Definer problemet. Vær 100% sikker på at du vet hva oppgaven går ut på.
 2. Reasearch/forberedelse. Samle inn informasjon. Les, undersøk og still spørsmål. Jobb grundig med stoffet.
 3. Slå hull på problemet. Sett deg godt inn i oppgaven. Betrakt den fra alle mulige vinkler. Engasjer deg! Gi underbevisstheten noe å jobbe med.
 4. Inkubasjon = rugetid. Glem oppgaven. Tenk på noe annet
 5. Ideen! Eureka! Du får en ide! Det er kun et spørsmål om tid.
 6. Gjennomføringen. Verifikasjonsfasen. Her videreutvikler og lager du produktet ditt.
 7. Vurderingsfasen. Hva var bra? Hva kunne jeg gjort annerledes? hva lærte jeg…?

Gruppeoppgave: Installasjonsmodell med presentasjon

Hver gruppe skal komme fram til en tolkning av begrepet MOT og vinkle den mot en samfunnsaktuell problemstilling, som de blir enige om. Gjennom utforsking og bruk av ulike visuelle virkemidler skal felles tanker visualiseres i form av en tredimensjonal installasjonsmodell.

Collage av foto, tekst og skisser
Er det blitt enklere å dokumentere for å spre på sosiale media, enn å hjelpe noen som trenger det? Del av idemyldring fra elever ved Vågen vgs. Illustrasjon: KKS, basert på elevfoto fra Vågen vgs.
Analoge og digitale skisser, samt laserkuttede former.
Deler av analog og digital skisseprosess., samt laserskårne figurer i pleksiglass. Elevfoto, Vågen vgs.
Menneskefigurer formet i leire
Fokusfigurene formet i leire og malt med gouachemaling. Elevfoto, Vågen vgs.

Disse kravene settes til installasjonsmodellen: 

 • Modellen settes sammen på en flate som er maks 1 x 1 meter og minimum 0,5 x 0,5 m. Høyden kan utnyttes fritt.
 • Legg vekt på at ferdig produkt er stabilt og sterkt nok til å kunne flyttes.
 • Modellen skal ha et selvlaget objekt, og dette objektet skal repeteres minst 10 ganger, slik at det skapes rytme og bevegelse i komposisjonen. Objektet kan repeteres i ulike størrelser, og andre objekter kan settes inn som kontrast.
 • La modellen få et innslag av futurisme.
 • Det skal brukes bare en hovedfarge og eventuelt en kontrastfarge.
 • Legg vekt på god håndverksmessig utførelse.

Materialer og teknikker

Hvilke materialer og teknikker som skal brukes, bestemmer gruppene selv. Ideer, materialer og teknikker testes ut i forhold til hva gruppen ønsker å formidle, og ulike virkemidler, som for eksempel tekstur, må vurderes.

Digita ideskisse og modell av ansikt i pleksiglass.
Ulike ansiktsformer i laserkuttet pleksiglass utgjør en helhetlig rytme og en form som endrer seg når betrakteren skifter posisjon. «Polaroid-foto» med små fortellinger henger som tårer fra ansiktsformen. Elevfoto, Vågen vgs.

Elevene står fritt til å bruke all tilgjengelig teknologi. For Vågen videregående skole sin del betyr dette at all tilgjengelig teknologi på KDA, i skolens skaperverksted eller på Vitenfabrikken kan disponeres av elevene. Avtaler med eksterne hjelpere gjør elevene selv.

Innlevering og felles presentasjon

Felles presentasjon planlegges fra starten av prosjektet. Å samarbeide med andre i gruppen om en felles bildebank er lurt! Det tas bilder fra hver arbeidsøkt.

Gruppene presenterer de ferdige installasjonsmodellene på den måten de selv ønsker. Alle elevene, her ca. 60 elever i tre tredjeklasser KDA, samles og presenterer for hverandre.

Individuell oppgave: Dokumentasjon i InDesign

Individuell dokumentasjon løper parallelt med gruppearbeidet. Gjennom stillbilder og korte tekster dokumenterer hver enkelt elev gruppens kreative prosess. Dokumentasjonen gjøres i et digitalt prosesshefte, som leveres inn i PDF-format.

Disse kravene stilles til individuell oppgave:

 • Gi et innblikk i felles og individuell ideutvikling.
 • Dokumenter ulike former for utforsking og eksperimentering med materialer og teknikker.
 • Hele prosessen fra felles idemyldring til ferdig resultat skal dokumenteres. Få med både detaljer og helhet i det ferdige arbeidet.
 • Bruk f.eks. Photoshop og lag et redigert foto der installasjonsmodellen er manipulert inn i et selvvalgt rom. Juster størrelsen på modellen til det formatet som gir best inntrykk av hvordan modellen, som installasjon, påvirker rommet.

Vurderingsskjema finnes som vedlegg.

Vurdering av oppgaven ble gjort todelt:

 • Et vurderingsskjema for gruppeoppgaven som teller 75 % av samlet karakter.
 • Et vurderingsskjema for individuell presentasjon som teller 25 % av karakteren.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.