Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Elevarbeider. Åtte ulike motiv tatt med mobilkamera.

Mobiltelefon som skapende verktøy

Hvilke verktøy kan man ta i bruk for å få elevene til å bruke sitt fotografiske blikk kreativt og utforskende? I dette undervisningsopplegget er mobiltelefon som skapende verktøy sentralt.

Undervisningsopplegget er inspirert av Kristine Norlanders masteroppgave, «Mobilfotografiet  –  en undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy». I fagtidsskriftet Form sier Norlander bl.a. at «å ta i bruk smarttelefonen som et skapende verktøy var en ny måte å tenke på for de aller fleste. Det ble opplevd som et frigjørende verktøy som endret måten de så på omgivelsene sine» (Norlander, 2014).
Nettopp dette med å få elevene til Å SE motiv på nye måter er selve krumtappen her! Undervisningsopplegget er gjennomført flere ganger med positive og overraskende resultat for både elever og lærere. Bruk av blogg som delingsverktøy og læringsarena er inkludert i arbeidsperioden.

Introduksjon

Opplegget er utprøvd med elever fra Vg3 allmennfaglig påbygging, som har faget som programfag til valg. Ved å bruke mobilfoto som skapende verktøy i starten av skoleåret tar elevene i bruk et redskap fra egen livsverden, samtidig som de får arbeide praktisk med grunnleggende fagbegrep og visuelle utfordringer. Slik senkes terskelen i møte med det visuelle fagfeltet og den fagterminologien elevene skal tilegne seg etter hvert.

Å introdusere elevene for en rekke ulike fotografiske uttrykk er en fin inngangsport for å introdusere begreper som komposisjon, helhet, balanse, symmetri og asymmetri, visuelle virkemiddel mm. Læreren lager en bildepresentasjon med svært ulike foto, som kan stå som eksempler på de ulike fagbegrepene det er snakk om. Gjennom samtale og dialog oppfordres elevene etter hvert til å ta i bruk begrepene når de skal forsøke å beskrive visse egenskaper ved fotoene. Erfaringsmessig er det viktig å ikke gå for fort fram her. Før selve oppgaven introduseres må læreren forsikre seg om at elevene har en viss forståelse for de begrepene man skal arbeide praktisk med i oppgaven.

Visuelle utfordringer og fotografering i praksis

Under presenteres et utklipp fra selve oppgaven. Elevene får sju tema, en knapp uke på å løse alle utfordringene og kan jobbe med temaene i den rekkefølgen de selv ønsker. Det er et oppgavekrav at det tas flere bilder innen hvert tema slik at elevene må ta aktive valg i forhold til egne foto.

Den tekniske bruken av mobilkamera (manuell fokus, overstyre eksponering, HDR-modus og bruk av volumknappen som utløserknapp) gjennomgås. Bruk hverandres erfaringer og ressurser fra internett!
Det viktigste er imidlertid ikke det tekniske, men at de skal utfordre seg selv i forhold til Å SE!

Tabell som viser oversikt over ulike tema elevene skal jobbe med hver ukedag, som f.eks. Wet Monday, Texture on Tuesday mm.
Fire tolkninger av temaet Symmetrical Saturday, elevfoto.
«Symmetrical Saturday», fra venstre: Christoffer Bentsen, Karina E. A. Mørsvik, Nina M. J. Søtorp, Martine F. Norbergsen

Digital bearbeiding

Tilbake på skolen diskuteres fotomaterialet, og elevene velger ut hvilke foto som skal bearbeides videre digitalt. Vurdering av utsnitt, beskjæring, bruk av ulike justeringer og filtre er viktig for å øve opp visuell følsomhet og kompetanse. Samtidig får elevene gjennom ulike utprøvinger trening i å lete seg fram til sin visuelle stemme og sitt eget fotografiske uttrykk.

Fire tolkninger av temaet Lines on Wednesday, elevfoto.
«Lines on Wednesday», fra venstre: Martine F. Nordbergsen, Hanne-Maren A. B. Jakobsen, Bjørn E.E. Ringstad, Kristian Lillevik

Deling

Ulike digitale delingsarenaer kan brukes, f.eks. Instagram. I det utprøvde opplegget er blogg benyttet. Elevene oppretter egne fagblogger, som lenkes til en felles klasseblogg. De publiserer sju bilder, ett til hvert tema, og forklarer skriftlig hva de har gjort, hvilke valg de har tatt, samt vurderer kort hvilke kvaliteter de mener hvert foto har. Bloggen kan brukes gjennom hele skoleåret til ulike oppgaver og prosjekter i faget. Slik kan hver elev bygge opp sine egne læringsressurser som deles med resten av gruppen.

I tillegg til digital deling kan fotoene skrives ut, limes på arkitektpapp og stilles ut på skolen eller andre arenaer der folk oppholder seg. Heftegummi for å feste fotoene til vegg gjør utstillingsarbeidet enkelt. Å få fotoene presentert i et annet format og i en annen kontekst enn den digitale gir en annen tilnærming til eget og andres arbeid og er et verdifullt supplement til digitale presentasjoner.

TILPASSET OPPLÆRING

Oppgaven kan med få justeringer tilpasses ulike nivå. For elever som sliter litt med begrepsforståelse kan oppgavekravene forenkles og konkretiseres i større grad. Essensen i oppgaven handler om Å SE. Det gis derfor rom for gode visuelle resultater selv om eleven hverken har inngående teknisk eller teoretisk forståelse. For elever som trenger ytterligere utfordringer anbefales fordypning f.eks. i forhold til belysning, komposisjon eller bruk av applikasjoner. Se tips under fagstoff på siste side.

Litteraturliste

Norlander K. (2014). Smarttelefonen som skapende verktøy. Form. 48(5). 6-8.

Utdanningsdirektoratet.no. (01.08.06). Læreplan i foto og grafikk – valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01). Hentet 12.02.18: https://www.udir.no/kl06/KDA6-01

Visuelle virkemidlerBildevinkelSymmetri
KontrasterUtsnittAsymmetri
KomposisjonBalanseDynamisk og statisk

Vurderingskriterier

  • Bruk av visuelle virkemiddel, bildevinkel, utsnitt og kontraster i de sju bildene
  • Forståelse for fagbegreper
  • Kreativt blikk i forhold til ulike tema
  • Utnyttelse av ulike innstillinger og redigeringsmuligheter på mobilkameraet
  • Refleksjon rundt eget arbeid (skriftlig), i blogg

Vurderingsskjema

Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy måloppnåelse
Bruk av visuelle virkemiddel, bildevinkel, utsnitt og kontrasterElevens foto viser grunnleggende bevissthet rundt bruk av linjer, former, farger. Det er noe variasjon i bildevinkel, utsnitt og kontrastbruk.Elevens foto viser at han/hun bruker linjer, former, farger mm. bevisst i sine arbeider. Det er variasjon i bildevinkel, utsnitt og kontrastbruk.Elevens foto viser at han/hun bruker linjer, former, farger mm. svært bevisst og kreativt. Det er stor variasjon i bildevinkel, utsnitt og kontrastbruk.
Forståelse for fagbegreperFoto og skriftlig arbeid viser at eleven har en viss forståelse for enkelte fagbegrep.Foto og skriftlig arbeid viser at eleven har forståelse for nødvendige fagbegrepFoto og skriftlig arbeid viser at eleven har særlig stor forståelse for fagbegrep.
Kreativt blikk i forhold til ulike temaEleven holder seg til kjente, trygge motiv og legger i liten grad vekt på visuelle oppdagelser.Eleven utfordrer seg selv til å se kjente motiv med nye øyne, samt å oppdage «nye» motiv.Eleven utfordrer seg selv, eksperimenterer og overrasker med uvanlige framstillinger av ulike motiv.
Utnyttelse av ulike innstillinger og redigerings-muligheter på mobilenUlike kamerainnstillinger og redigering av fotoene er i liten grad benyttet. Eleven har fotografert med noen ulike innstillinger.
Han/hun har beskåret fotoene, samt justert farger og kontraster for å forbedre kvaliteten.
Eleven har jobbet bevisst i forhold til ulike innstillinger og kan vise til dette ved eksempler.Han/hun har brukt en rekke redigerings-muligheter, samt utvalgte filtre for å forbedre kvaliteten og øke spenningen.
Refleksjon rundt eget arbeid (skriftlig)Eleven beskriver kort sitt arbeid.Eleven forklarer hva han/hun har gjort, begrunner valg og trekker fram noen kvaliteter ved bildene.Eleven forklarer hva som er gjort, begrunner valg og reflekterer over hvilke kvaliteter bildene har og hvorfor.

Mobile Photography Awards. (2016). Mobile Photography Awards. Hentet 14.9.16:  http://mobilephotoawards.com/

Norlander K. (2014). Mobilfotografiet  –  en undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy. (Mastergradsavhandling, Høgskolen i Telemark)

Norlander K. (2016). kristinenor. Hentet 13.09.16:  https://www.instagram.com/kristinenor/

Norlander K. (2016). Kristine Norlander. MobilePhotography. Hentet 13.09.16: http://www.kristinenorlander.com/

Sony. (19.06.14). How to Take STUNNING Pictures Using Your Phone – Mobile Photography Tips. Hentet 13.09.16: https://www.youtube.com/watch?v=3YoNNpaZ7fw

Tony & Chelsea Northrup. (14.04.15). Smartphone Photography Apps. Hentet 12.09.16: https://www.youtube.com/watch?v=OFrAbvMhxFw

Vuuren B. van. (06.03.15). Fototips. Hentet 12.09.16: http://www.fotokursene.no/fototips/

Østvang K. (16.05.15). Fem fine fotoapper. Hentet 13.09.16: http://www.dinside.no/mobil/fem-fine-fotoapper/61064189

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.