Gå til hovedinnhold
Collage av ulike forslag på grønn arkitektur

Moodboard laget av Sofie Holmberg. Kilder: https://no.pinterest.com

Grønn arkitektur

Hva må bygninger inneholde og hvordan må de fungere for å kunne defineres som grønn arkitektur? I denne oppgaven er utgangspunktet elevenes egne nærområder. Det jobbes både digitalt og analogt med ulike forslag til grønn arkitektur.

Bevisstgjøring på og refleksjon over hva grønn arkitektur og bærekraftig design er og kan være, er i fokus i dette opplegget. Elevene gjør undersøkelser og setter seg inn i teori om temaet for å kunne løse alle deler av det faglige oppdraget de får. Refleksjonspørsmål kan være: Hva må bygninger inneholde og hvordan må de fungere for å kunne defineres som grønn arkitektur?

Med utgangspunkt i elevenes nærområder, og de ulike miljøutfordringene der, skal elevene presentere forslag på grønn arkitektur. I prosessen jobber elevene både digitalt og analogt.

Gjennomføring

Opplegget forutsetter at elevene på forhånd har erfaring med 3D-programmet Google SketchUp.

Elevenes oppdrag er delt inn i tre hoveddeler:

Del 1: Moodboard/inspirasjon
Del 2: Green architecture
Del 3: Grønn arkitektur i din by eller ditt nærområde

Prosjektansvarlig eller lærer gjør nødvendig forarbeid og setter seg inn i hva som ligger i begrepet grønn arkitektur. Tips elevene om egnede nettsider og lenker til «Green architecture». Dette gjør det enklere for dem å starte på del 1. Lærer bidrar også med innspill og forslag til forbedring av steder, nærmiljø og uteområder som kan benyttes til del 3.

Elevarbeid. 3D-illustrasjoner av grønn arkitektur.

Forslag på grønn arkitektur utarbeidet av Ysabela Louise A. Ramirez

 

DEL 1: Moodboard/inspirasjon

Hva forstår man egentlig med begrepet grønn arkitektur?

I følge arkitekt og grunnlegger av Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen kan grønn arkitektur være:

– bygninger som hverken bruker energi eller skaper klimagassutslipp

– plusshus, som i realiteten betyr at bygget produserer mer energi enn det forbruker

– bruker sol som energikilde. Dette vil bli førende for hvordan byggets arkitektur vil se ut

– smarthus

– energigjerrige bygg der alle systemer og løsninger er optimalisert for minst mulig energiforbruk

– nullenergi-bygninger

– bygninger som samler opp regnvann både i toalettene og til vanning av grøntarealene

– bygninger med solid og godt isolert fasade

– gjenbruk av materialer

– godt innslipp av dagslys for å minske bruken av lampebelysning

– bygninger som har passivhus-standard, det vil si 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens praksis

– der bygningen har en bærekonstruksjon av stål og betong, mens fasaden er kledt i naturstein og tre

– bygninger der alt er av tre og naturstein, både bærekonstruksjonen, interiøret og fasadene

Etter en introduksjon rundt begrepet starter elevene med å søke etter Green architecture på nettet. Å ha god forståelse for hva grønn arkitektur kan innebære er grunnleggende for det videre arbeidet. Elevene samler også samle ulike bildeeksempler til et digitalt moodboard, som senere skrives ut i A3-format.

Kilder sjekkes og vurderes, og det henvises til url-adresser for nettsider med f.eks. arkitektfirma eller prosjekt som brukes. Opphavsrett og bruk av andres foto må også undersøkes for det materialet hver elev velger å bruke.

Her er noen lenker til pinterest fotodeligsside og digitale moodboard

Moodboard med grønn arkitektur

Layout laget med canva.com                                                             Kilde: www.pinterest.com

 

DEL 2: Green architecture

I del 2 skal elevene dykke litt dypere inn i hva grønn arkitektur er og reflektere over hvilke kriterier eller krav som stilles for at noe skal kunne kalles grønn arkitektur.

Elevene velger en bygning eller ett prosjekt hvor grønn arkitektur er i fokus. Det skal lages en presentasjon med både bilder og tekst.

Spørsmål til refleksjon:

  • Hvorfor mener du dette er grønn arkitektur?
  • Hvilke bærekraftige løsninger har dette bygget eller prosjektet?
  • Hvordan løser bygget eller prosjektet de fremtidige miljø- og klimautfordringene som f.eks. klimaendringer, ekstremvær, flom og havstigning?
Moodboard av grønn arkitektur

Eksempel på grønn arkitektur: Thao Dien huset i Vietnam

 

DEL 3: Grønn arkitektur i din by og/eller ditt nærområde

Når del 1 og 2 er gjennomført lar elevene seg inspirere av det de har funnet ut og lager et forslag til bærekraftig, grønn arkitektur. I prosessen arbeider elevene både analogt og digitalt. Et krav er at forslagene som utarbeides skal forbedre bymiljøet og/eller nærmiljøet der elevene bor.

Reflekter over:

  • Hvordan påvirker fremtidige miljø- og klimautfordringer ditt forslag på grønn arkitektur?

Underveis gjøres det notater, det utvikles skisser og tegninger, og digitale verktøy som Google SketchUp brukes for å belyse lokale miljøutfordringer. Gjennom visualisering utfordres elevene til å drøfte og komme med forslag til hvordan forbedringer kan løses i praksis.  Sluttproduktet, med tilhørende ideskisser, danner grunnlag for vurdering.

Elevarbeid: Bolighus designet i 3D programmet Sims 3.

Bolighus designet av Andrea M. Skelton i 3D programmet Sims 3.

 

Håvard Moa sitt design skal plasseres i byparken/badeparken I Sandefjord kommune. I dette området vil havstigning i fremtiden påvirke bysamfunnet og være en reel del av byens utfordringer. Håvard Moa

Ideskisser gjort med blyant på papir av elev.

Skisse, ideer og notater av Håvard Moa

Offentlig toalett designet av elev i SketchUp Pro

Offentlig toalett designet av Håvard Moa i SketchUp Pro.

Synne Pettersen Røisgård har tegnet en hybel (design 1) og en bolig (design 2), se neste side. Begge kan plasseres i nærheten av havna i Sandefjord by, et område som i perioder blir utsatt for springflo slik at sjøvannet kommer inn mot land, oppunder bygningene og videre utover veiene.

Elevarbeid: Hybel designet i 3D-programmet SketchUp

Design 1, hybel, av Synne Pettersen Røisgård.

Elevarbeid: Bolighus designet i 3D-programmet SketchUp

Design 1, hybel, av Synne Pettersen Røisgård.

 

Elevarbeid: Presentasjon av analoge skisser, ideer og notater.

Analoge skisser, ideer og notater av Synne Pettersen Røisgård

 

Tilpasset opplæring

Praktisk utførelse: Alle elevene skal jobbe analogt og digitalt, men elevene kan velge hvilken metode som skal brukes ved utarbeidelse av sluttprodukt.

  • Ved innlevering av en analog besvarelse, inkludert sluttprodukt: Eleven leverer enkle SketchUp design. Dette for å vise at de behersker det mest grunnleggende.
  • Ved innlevering av digitale besvarelse, inkludert sluttprodukt: Eleven leverer enkle analoge notater og skisser.
  • Andre digitale programmer: Eleven kan velge å utføre oppdraget i andre digitale programmer som f.eks. Sims, Minecraft, LeoCA, Lego Digital Designer (LDD) eller andre 3D-programmer.

Skriftlige notater: Del 2 kan være krevende å besvare. Alternativt kan eleven gjøre enkle notater og stikkord istedenfor å skrive en hel tekst.

Tegnet og fargesatt bolighus vist fra ulike sider. Elevarbeid

Tegnet og designet av Frida A. Aagesen

 

Litteraturliste

Haugedal, S. (2015, 19.12). Grønne bygg for framtiden. Aftenposten. Hentet 03.07.18: https://www.aftenposten.no/kultur/i/2Pav/Gronne-bygg-for-fremtiden

Pinterest.com. (2018). Søkeord: Green architecture. Hentet 03.07.18: https://no.pinterest.com/

SketchUp.com. (2017). Getting started with SketchUp. Part 1. Hentet 03.07.18: https://www.sketchup.com/learn/videos/826

SketchUp.com. (2017). Technique Series. Inference Locking. Hentet 03.07.18: https://www.sketchup.com/learn/videos/846

Utdanningsdirektoratet. (2017). Læreplan i arkitektur og samfunn – valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA5-01). Hentet 06.06.18: https://www.udir.no/kl06/KDA5-01

Fagbegrep

Grønn arkitektur Bærekraftige løsninger Klimagassutslipp Gjenbruk
Energigjerrige bygninger Passivhus-standard Lokale miljøutfordringer Funksjon
Smarthus Plusshus Designprosess Presentasjon
Nullenergibygninger Miljøvennlige bygningsmaterialer Lokale klimautfordringer Klimaendringer og værfenomen

Vurdering

For å få karakter må eleven svare på alle oppgavene (minstekrav).

Eleven skal i tillegg utarbeid en presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løsninger.

Karakteren settes ut i fra vurderingskriteriene nedenfor.

2 – To 3 – tre 4 – fire 5 – fem 6 – seks
Viser svært få analoge eller digital skisser.

Viser minst ett forslag til grønn arkitektur.

Viser flere analoge og digitale skisser, som representerer forslag til grønn arkitektur.

Viser forslag som ivaretar noen punkter på kravspesifikasjonen.

Vise flere analoge og digitale skisser, som representerer forslag til grønn arkitektur.

Viser forslag som ivaretar flere av oppdragets kravspesifikasjoner.

Viser et bredt spekter av analoge og digitale skisser. Gjør utvalg og bearbeider forslag til grønn arkitektur.

Viser forslag som ivaretar oppdragets kravspesifikasjoner.

Viser et bredt spekter av analoge og digitale skisser. Velger ut, bearbeider og vurderer ulike forslag til grønn arkitektur.

Viser forslag som ivaretar alle oppdragets kravspesifikasjoner.

Bruker målestokk, men flere feil kan oppstå.

Utfører digitale fremstillinger som viser noe bruk av perspektiv.

Bruker målestokk med noen feil.

Utfører digitale fremstillinger som viser perspektiv og størrelsesforhold.

Bruker målestokk nesten korrekt.

Utfører digitale fremstillinger som viser riktig bruk av perspektiv og størrelsesforhold.

Bruker perspektiv, viser romdannelse og størrelsesforhold.

Bruker målestokk korrekt.

Utfører digitale fremstillinger, gjør utvalg og bearbeider.

Bruker ulike perspektiv, viser romdannelser og størrelsesforhold riktig.

Bruker målestokk korrekt.

Ufører digitale fremstillinger, gjør utvalg, bearbeider og vurderer ulike forslag.

Bruker ulike perspektiv, viser romdannelser og størrelsesforhold riktig.

Produktet er en kopi av arkitektur som finnes fra før. Produktet minner om allerede eksisterende arkitektur. Sluttproduktet viser et nytt forslag til grønn arkitektur med bærekraftige løsninger som ivaretar noen lokale miljøutfordringer. Sluttproduktet viser et innovativt løsningsforslag med bærekraftige løsninger som ivaretar lokale miljøutfordringer. Sluttproduktet viser et innovativt løsningsforslag med bærekraftige og nyskapende løsninger som ivaretar lokale miljøutfordringer.

Tilleggsressurser

Ashutosh, K. S. (2018). 20 Free 3D Modeling Software You Can Download. Hentet 03.07.18: https://www.hongkiat.com/blog/25-free-3d-modelling-applications-you-should-not-miss/

Bergen offentlige bibliotek. (2007, 14.07). Grønn arkitektur. Hentet 03.07.18: https://bergenbibliotek.no/aktuelt/groen-arkitektur

Bjartnes, A. (Red.). (2017). Operasjon nullutslipp. Bergen: Norsk klimastiftelse

Bjartnes, A.(Red.). (2018). 2°C. Energi og Klima. Hentet 0307.18: https://energiogklima.no/to-grader/

Block, I. (2018). Stefano Boeri designs first tree-covered social-housing project. Hentet 03.07.18: https://www.dezeen.com/2018/01/16/stefano-boeri-trudo-vertical-forest-social-housing-tower-eindhoven-plants-trees/

Geis, J. (2018). The SketchUp Essentials. Hentet 03.07.18: https://www.youtube.com/channel/UCJafTeHBrRBL9tS-S-kRbpw

Høgskolen i Oslo og Akershus. (2018, 27.03). Gratis programvare. Hentet 03.07.18: https://student.hioa.no/gratis-programvare

Snøhetta arkitektfirma. (2018). Elbtower – Zucker und Salz proposal. Hentet 03.07.18: https://snohetta.com/projects/373-elbtower-zucker-und-salz-proposal

Snøhetta arkitektfirma. (2018). Hørsholm proposal. Hentet 03.07.18: https://snohetta.com/projects/316-horsholm-proposal

Snøhetta arkitektfirma. (2018). Svart. Hentet 03.07.18: https://snohetta.com/projects/366-svart

Snøhetta arkitektfirma. (2018). We are Snøhetta. We create architecture, landscapes, interiors, product design and graphic designs. Hentet 03.07.18: https://snohetta.com/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.