Gå til hovedinnhold

Filmadeus

Jente som holder tavle med informasjon om film.

Foto: Svein Uddu Ystad

Med film som verktøy, er dette en tverrfaglig og prosjektbasert undervisning for 8.-10. Trinn. Undervisning foregår hovedsaklig i skoletiden, men krever en omorganisering av skolehverdagen.

Elverum kulturskole hadde opparbeidet seg en solid filmkompetanse gjennom det interne kulturskoleprosjektet Filmadeus. I Filmadeus II blir denne kompetansen videreført i et samarbeidsprosjekt med ulike skoleklasser i kommunen. Prosjektet  inkluderer fagene norsk, musikk, kunst, håndtverk og drama. Målet er at alle elevene på trinnet får gå gjennom den omfattende prosessen det er å produsere en film, og at alle skal ha et eierforhold til det ferdige produktet.

I tillegg til trinnlærere og filmkyndig personale fra kulturskolen fungerer eksterne fagfolk som veiledere gjennom hele prosjektperioden. Disse formidles via Østnorsk filmsenter på Lillehammer.

Prosjektet krever at skolen og lærerteamet er smidige og villige til i perioder å omorganisere skolehverdagen. Likeså krever det et tett samarbeid mellom skole, kulturskole og fagmiljø.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Gjennomføring

Bakgrunn og målsetting for tilbudet

Filmadeus var i utgangspunktet et rent kulturskoleprosjekt – en tverrfaglig satsning der målet var at alle elevene skulle ha et eierforhold til sluttproduktet. For å opparbeide en så stor filmkompetanse som mulig hadde kulturskolen en ambisjon om å spille inn filmer innenfor ulike sjangre. Det resulterte i 3 fiksjonsfilmer, 2 dokumentarer, 2 animasjonsfilmer og 1 musikkvideo. Disse ble presentert på en filmfestival våren 2012, med blant annet rød løper, tale av ordføreren og egen ”Oscar”-statuett.

I Filmadeus II ble kulturskolens opparbeidede filmkompetanse brukt til å bistå skoler i Elverum med å gjennomføre et filmprosjekt fra idé til ferdig film. I disse prosjektene er målet først og fremst å bruke film som motiverende metode for å lære basisfag forankret i læreplanen. Det tverrfaglige prosjektet inkluderer fagene norsk, musikk, kunst og håndverk og drama –avhengig av filmens tema kan også andre fag involveres. I tillegg får elevene lære seg å planlegge og organisere store prosjekter.

Beskrivelse av kulturskoletilbudet

Dette er et prosjektbasert og tverrfaglig tilbud som for en periode erstatter den ordinære undervisningen ved skolen.

Fasiliteter og ressurser

Undervisningen foregår for det meste på kulturskolen i skoletiden. I tillegg til trinnlærere og filmkyndig personale fra kulturskolen blir det benyttet ressurspersoner og freelancere på foto og film. Disse fagpersonene har primært ansvar for veiledning i manus, produksjon, regi og foto, samt fungert som veiledere under filminnspillingen. Østnorsk filmsenter på Lillehammer bidro til å skaffe eksterne fagfolk.

Prosjektet krever at skolen og lærerteamet er smidige og villige til i perioder å omorganisere skolehverdagen. Likeså krever det et tett samarbeid mellom skole, kulturskole og fagmiljø.

Gjennomføring

En av kulturskolens samarbeidspartnere i Amadeus II var 8. trinn ved Hanstad skole. Trinnet bestod av 45 elever, som alle skulle involveres. For at elevene på egen hånd skulle kunne spille inn musikk til filmene, ble elevgruppen forsterket med seks musikkelever fra kulturskolen. Den samlede kompetansen av lærere fra Hanstad skole, Elverum kulturskole og fagpersoner innenfor film fungerte som veiledere gjennom hele prosessen.

Prosjektet ble gjennomført i skoletiden, bortsett fra noen av innspillingsdagene da også ettermiddag og kveld ble benyttet.

Trinn 1
Alle de 45 elevene gjennomgikk ett todagers kurs i filmmanus med manusforfatteren Trond Morten K. Venaasen. Mellom kursdagene arbeidet elevene videre på sine manus med hjelp fra skolens lærere og via mailkontakt med manusforfatteren.

Trinn 2
Det ble valgt ut to manus som var realistiske for filmatisering. De 45 elevene ble fordelt på de to prosjektene. Disse igjen ble delt opp i fem ansvarsgrupper: produksjon/manus/regi, foto/lyd/lys, drama, musikk og visuell kunst. De fem gruppene fikk veiledning enten av fagpersoner fra kulturskolen, eller en innhentet person med profesjonell filmkompetanse.

Forberedelser til filminnspilling ble gjennomført i løpet av tre spredte heldager med workshops, der utfyllende arbeid ble gjort mellom disse dagene.

Trinn 3
Innspillingen av de to filmene fant sted under to lange dager. Filmene ble spilt inn parallelt med hvert sitt team under ledelse av to fagpersoner.

Trinn 4
I løpet av 3 dager ble musikk til de to filmene spilt inn, og replikker dubbet.

Trinn 5
Postproduksjon. Ideelt sett skulle elevene selv stått for klipp og redigering av alt materiale. Dette arbeidet er imidlertid så tidkrevende at det ville sprengt tidsrammene for prosjektet. Dette arbeidet ble derfor utført av en av prosjektlederne fra kulturskolen. Regissørene fikk imidlertid anledning til å følge prosessen fram til ferdig film.

Trinn 6
Premiere. Filmene ble vist på Elverum kino.

Evaluering av gjennomføring

Prosjektet hadde en stor positiv effekt på miljøet og samholdet i klassen. Elever med motivasjonsproblemer hadde viktige drivende nøkkelroller i prosjektet, og fikk dermed sjansen til et nytt og mer positivt forhold til skolehverdagen.

Prosjektet resulterte dessuten i økt kompetanse på film i kulturskolen. Den fikk kurset lærere og kjøpt inn utstyr som komplementerte investeringer gjort i datalabben fra før.

Dokumentarfilmene fra Filmadeus I er spesielt interessante for bruk i vanlig skole. Den ene omhandler krigens dager og er slik sett interessant for historiefaget i skolen. Denne filmen skal inn som pensum på alle skolene. Kulturskolen har også merket stor interesse fra lokalmiljøet angående disse filmene.

I etterkant av Filmadeus I og II er det opprettet en gruppe elever som har foto og film som tilbud i Elverum kulturskole. Det må også nevnes at filmprosjektet har gitt kulturskolen stor mediedekning og god profilering.

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.