iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
To elever holder opp en arkitekturmodell laget av kapapapp.

Foto: Paal Even Nygaard, Sandefjords Blad

Arkitekturinstallasjon i nærmiljø

Undervisningsopplegget fremmer kunnskap og praktisk erfaring med stedstilpasset arkitektur, tilrettelegging for opplevelser, analyser og kreativ utforskning.

«Vi tenkte den skulle stå i vannet, med inngang for kano og kajakk. Jeg kjenner Goksjø-området godt, og det har vært interessant å designe for et sted man vet litt om», sier Emilie Tran ved Sandefjord vgs. om sitt forslag til padlehytte (Nygård, 2018).  Etter uker med fokus på nærmiljø, økologi, friluftsliv og innovativ, stedstilpasset arkitektur var det fint å presentere resultatene på byens offentlige bibliotek.

Hensikten med dette undervisningsopplegget har vært å fremme kunnskap om og få praktisk erfaring med stedstilpasset arkitektur, tilrettelegging for opplevelser, analyser og kreativ utforskning. Elevene ble utfordret til kreativ tenkning og kritisk vurdering i utarbeiding av ulike løsningsforslag. Designprosessen ble tydeliggjort. Analoge og digitale virkemidler ble vektlagt i det praktiske arbeidet, og bruken av SketchUp Pro, Photoshop og layout ble integrert som delmomenter i prosessen.

I Sandefjord samarbeidet den videregående skolen med turistforeningen om et et stedspesifikt område, der sjøen og nærmiljøet er et populært rekreasjonssted hele året. Lokale samarbeidspartnere finnes i alle byer og tettsteder, og det å forholde seg til eksterne aktører gir elevene verdifulle erfaringer.

I dette tenkte oppdraget ved Sandefjord vgs. skulle elvene forholde seg til en konkret lokasjon, nemlig området rundt Goksjø, og utvikle stedspesifikke forslag til padlehytter og et større anneks. Undervisningsopplegget startet i høstterminen og ble avsluttet i vårterminen med utstilling på Sandefjord bibliotek.

I høstterminen fikk elevene undervisning i bruk av digitale verktøy og ulike teknikker de kunne bruke i arbeidet med arkitektpapp og modellutforming.  Kravspesifikasjoner ble utviklet ut fra gitte kriterier, og gjennom designprosessen utviklet elevene arkitekturinstallasjoner bakgrunn av sine kravspesifikasjoner.  På våren hadde elevene utviklet sine faglige ferdigheter, og oppgaven fortsatte med å ferdigstille modeller og digitale presentasjoner.

Hvordan man velger å løse ulike faglige utfordringer, planlegger opplegget opp mot 1. og 2. termin eller hvilke samarbeidspartnere man trekker inn, vil selvsagt variere fra skole til skole.

Inspirasjon og teori

Kanskje er det lurt å tenke på årstid ved oppstart av undervisningsopplegg med så stor vekt på lokal lokasjon og stedstilpasset arkitektur? Det er jo fint å komme ut og oppleve stedet ved «å være i det». Elevene kan også gjøres kjent med området via landskapsarkitekt, lokal turistforening, kart, foto og PowerPoint presentasjoner.

Flyfoto av området rundt Goksjø og skilting som viser til ulike deler av dette området.
Informasjon om lokasjon kan fås f.eks. ved bruk av kart og flyfoto eller ved å besøke stedet. Foto: Jan E. Skarsholt

Ved Sandefjord vgs. ble elevene bedre kjent med det tenkte oppdraget via den lokale turistforeningen. I tillegg ble elevene inspirert av kart, plantegninger og forslag til arkitekturinstallasjoner, som f.eks. flytende badstue, sanitæranlegg og fuglekikkertårn utført av Gullik Gulliksen NS Plan og Konsept AS.

En slik type informasjons- og inspirasjonsmateriale vil konkretisere og inspirere elevene i oppgavearbeidet. Samtidig blir det lettere å utføre analyser i forhold til oppdraget. Andre hjelpemidler kan være

Ved utarbeidelse av kravspesifikasjon kommer det tydelig fram hvilke krav som stilles til løsningen med hensyn til

 • Oppdragsgivers ønsker
 • Hensyn til terreng, miljø og omgivelser
 • Målgrupper, brukergrupper
 • Ergonomi og menneskekroppen som utgangspunkt for målestokk i forhold til volum og masse
 • Funksjoner og bruksområder

I tillegg var det for elevene ved Sandefjord vgs. et krav om integrering av organiske former.

Utforming av arkitektur

På bakgrunn av analyser, kravspesifikasjon og skisser utformet elevene sine modeller i kapapapp eller arktitektpapp. Elevene fikk god tid til å utføre formstudier og til å se forbindelser mellom organiske former i naturen,  kontra mekaniske og konstruerte former.

Modell i kapapapp på pulten og digitalt manipulert inn i naturlandskap
Elevarbeid av Sofie Holmberg. Foto: Jan E. Skarsholt

Presentasjon

Eksemplene under viser arbeider utført med SketchUp Pro og Photoshop. Arbeidstegninger for utvikling av modell ble utført analogt og digitalt.

Presentasjon av arkitekturinstallasjon utført i SketchUp og Photoshop. Elevarbeid.
Elevarbeid: Synne Pettersen Røisgård. Foto: Jan E. Skarsholt
Elevarbeid. Digital presentasjon av padlehytte, samt 3D-modell av forslaget laget i kapapapp.
Elevarbeid av Ysabela Ramirez. Foto: Jan E. Skarsholt

Innleveringer og grunnlag for vurdering
I forbindelse med vurdering skulle elevene utarbeide en presentasjon som visualiserte og forklarte forslag til løsninger på et tenk oppdrag. Hvordan elevene viste evne til å tolke og bruke kravspesifikasjoner i utformingen av arkitektur ut fra et tenkt oppdrag var en del av vurderingsgrunnlaget.

Dette skulle leveres inn og dannet grunnlag for vurdering:

 • Utført analyse
 • Skisser – design prosess
 • Arbeidstegninger
 • Digitale arbeider – SketchUp / Photoshop
 • Modell
 • Presentasjon / layout
Elevarbeider som viser ulike deler av prosessen: Analoge skisser, digitale skisser og modell i kapapapp.
Elevarbeider utført av Sofie Holmberg, Emilie Tran og Knut Bø Trosterud. Foto: Jan E. Skarsholt

Etter vel gjennomført oppdrag ble arbeidene også stilt ut i Sandefjord bibliotek.

Fire ulike elevpresentasjoner utstilt på Sandefjord bibliotek.
Foto: Paal Even Nygaard, Sandefjords Blad
Fire elevpresentasjoner utstilt på Sandefjord bibliotek.
Foto: Paal Even Nygaard, Sandefjords Blad

Tilpasset opplæring

Oppgaven kan tilpasses analogt arbeid. Ferdighets- og kunnskapsnivå kan tilrettelegges for elever på ulike ferdighetsnivåer ved bruk av praktiske øvelser tilpasset verktøy og materialer. Stedsbefaring, fotodokumentasjoner og innsamling av fakta om området kan gi grunnlag for videre designprosess. Ytterligere utfordringer er å introdusere enkelt bruk av SketchUp for å kunne fremstille arkitektur digitalt.

Litteraturliste

Gullik Gulliksen AS. (2018). Gullik Gulliksen landskapsarkitekter. Hentet 03.07.18: http://www.gullikgulliksen.no/

Nygård, P.E. (2018, 18.05.). Elever med spenstig Goksjø-arkitektur. Sandefjords Blad. Hentet 06.06.18: https://www.sb.no/nyheter/svgs/elever/elever-med-spenstig-goksjo-arkitektur/s/5-73-703641?access=granted&access=granted

Utdanningsdirektoratet. (2017). Læreplan i arkitektur og samfunn – valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA5-01). Hentet 06.06.18: https://www.udir.no/kl06/KDA5-01

StedsanalyseLandskapsarkitekturSosial trygghetMålgruppeMekanisk form
Lokal økologiBærekraftig arkitekturInnovasjonMålestokkGeometrisk form
BruksarkitekturTilpasset materialbrukKravspesifikasjonErgonomiOrganisk form

Disse delene av oppgaven danner grunnlag for vurdering:

 • Utført analyse
 • Skisser – design prosess
 • Arbeidstegninger
 • Digitale arbeider – SketchUp / Photoshop
 • Modell
 • Presentasjon / layout
KompetansemålLav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy Måloppnåelse
By og stedsutvikling: Vurdere muligheter for fysiske endringer, utarbeide forslag til forbedringer.Utfører enkel stedsanalyse. Viser noen få skisseforslag til arkitektur.Utfører stedsanalyse. Gode og beskrivende arkitekturforslag til endringer via skisser og tekst.Stedsanalysen viser tekst, skisser, utvalg og bearbeiding. Høy faglig forståelse i forhold til arkitekturinstallasjon i miljø.
Form teknologi og funksjon: Visualisere størrelsesforhold og romdannelser ved hjelp av menneskekroppen.Utvikle material konstruksjon.Bruke digitale og analoge verktøy, kunne diskutere kvalitet og utføring.Mestrer delvis bruk av målestokk Utfører enkel modell. Enkel utføring av design prosess.Bruker målestokk korrekt. Skisser og modell forklarer bruk av realistisk volum.Tydelig vurdering og refleksjon i utviklingen av konstruksjon.Viser evne til å vurdere kvalitet via flere eksempler i designprosessen.Bruker målestokk presist og korrekt. Bruker menneskekroppen som referanse i forklaringer av volum, inne og i uterom.
Prøver ut ulike konstruksjoner. Eksperimenterer med formvariasjoner.Viser mangfoldig bruk av virkemidler.
Prøver ut ulike presentasjons alternativer.
Miljø og klima:Belyse lokale miljø- utfordringer.Mangler plassering i forhold til flom.
Bruker ikke landskap, terreng og miljø i utformingen av forslag.
Viser evne til forståelse av problemstillingen i utforming av arkitektur forslag.Viser riktige plasseringer, tar hensyn til vær, flom og bruker terreng, miljø i utformingen av arkitektur. Vektlegger formbruk som beriker miljøet.

Anderson wise architects. (2014). Lake house. Hentet 03.07.18: https://www.archdaily.com/479419/lake-house-andersson-wise-architects?ad_medium=widget&ad_name=recommendation

Howlid, A. (2017). Inn i arkitekturen. En handlingsbasert innføring i byggekunst. Oslo: Abstrakt forlag

Jodidio, P. (2014). Small Architecture Now!. Taschen
Nerovnya, A. (u.å.). Architecture by the Lake. Hentet 03.07.18: https://trendland.com/alex-nerovnya-architecture-by-the-lakes/

Portilla, D. (2009). The Lake House. Hentet 03.07.18: https://www.archdaily.com/281686/films-architecture-the-lake-house

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.