iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Maleri av fabeldyr.

"A wild chaplun", 1977, Maria Prymachenko, ©Національний музей українського народного декоративного мистецтва)

Når kulturarv trues

Kulturarven knytter oss til vår historie og er en del av ryggraden vi trenger for å gå inn i fremtiden. Derfor er det så fatalt for et folk når kulturarv tilintetgjøres. Fra Ukraina rapporteres det om at viktige kulturminner ødelegges av invasjonsmakten. Hvordan kan vi som lærere forholde oss didaktisk til dette i en kunst og kulturfaglig sammenheng?

Allerede 28. februar, fire dager etter krigsutbruddet, kom nyheten om at det historiske Ivankiv-museet i Kyiv-provinsen i Ukraina er brent ned. Museet huset 25 unike verk av den ukrainske kunstneren Maria Prymachenko (1909-1997). Disse  anses nå som tapt. Nå ber Norges Museumsforbund om at norske myndigheter må komme på banen for å sikre kulturminner, som kan bli ødelagt som følge av krigen. Maria Prymachenkos naivistiske kunstverk er utgangspunktet for en av våre nye ressurser i kunst og håndverk.

Betydningen av kulturarv

Ingen har levd uten å sette spor etter seg. Alle har en historie å fortelle som sier noe om hvem de er. De kulturelle sporene et samfunn skaper over tid, er med på å forme oss til dem vi er og har betydning for den enkeltes identitet og tilhørighet i et større fellesskap. Når kulturminner angripes, er dette også et angrep på en befolknings verdighet og på deres identitet, historie og kulturarv (Ramskjær, 2022).

Når kulturminner angripes, er dette også et angrep på en befolknings verdighet og på deres identitet, historie og kulturarv.

FNs menneskerettigheteserklæring, artikkel 27, dreier seg om menneskers frie rett til, og vår felles forpliktelse til vern av vår kunst og kulturarv. UNESCOs konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv omhandler «nødhjelp» til bevaring av uerstattelige verdensarvsteder og oppmuntrer til internasjonalt samarbeid om vern av verdens kultur- og naturarv. Kulturarv av særlig sårbar karakter, som kunnskaper og ferdigheter knyttet til f.eks. språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter og ritualer, søkes beskyttet gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Åtte norske steder er ført opp på UNESCOS liste over verdens kultur- og naturarv. Ukraina har sju og Russland har 30 steder, som anses å ha så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Dette er ukrenkelige steder, både for menneskene som bor i de ulike landene og for verdenssamfunnet som helhet. Dessverre utgjør krig, konflikter, naturkatastrofer, forurensning, urbanisering og turisme en stadig trussel for disse stedene. I lys av siste ukers hendelser i Ukraina, er UNESCO i kontinuerlig kontakt med institusjoner og ukrainske fagfolk med tanke på beskyttelse og bevaring av kulturminner. «Vi må ivareta kulturarven i Ukraina, som et vitnesbyrd om fortiden, men også som en katalysator for fred og samhold for fremtiden, som det internasjonale samfunnet har en plikt til å beskytte og bevare», uttalte Audrey Azoulay, UNESCOs generaldirektør, i starten av konflikten (UNESCO, 2022, 8. mars).

Vi må ivareta kulturarven i Ukraina, som et vitnesbyrd om fortiden, men også som en katalysator for fred og samhold for fremtiden, som det internasjonale samfunnet har en plikt til å beskytte og bevare.
UNESCOS generaldirektør Audrey Azoulay, 8.mars, 2022.

Kulturarv i læreplanverket

Betydningen av kulturarv for individ og samfunn slås fast i Opplæringslovens formålsparagraf, i Overordnet del  og i læreplaner for fag.

Gjennom Overordnet del, kap. 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, forpliktes alle som arbeider i skolen å tilrettelegge for at elevene lærer om vår historie og kulturarv. Betydningen av det internasjonale perspektivet tydeliggjøres gjennom sitatet «I en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7).

«A dove has spread her wings and asks for peace», 1982, Maria Prymachenko

De tre tverrfaglige temaene, kap. 2.5, utgjør en viktig del av prinsippene for læring, utdanning og danning i skolen. De tar «utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt» (Kunnskapsdepartementet, s. 13). I denne konteksten kan både folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling inngå i elevenes kompetanseutvikling i mange ulike fag og aller helst i en tverrfaglig sammenheng.

Å la elevene undersøke og bli kjent med deler av et lands kulturarv, i dette tilfellet Ukrainas, åpner opp for dialog og refleksjon rundt mange typer spørsmål, også de vanskelige og utfordrende.

I læreplan for kunst og håndverk står det innledningsvis bl.a. at elevene skal få erfaring med og kunnskaper om et variert spekter av norsk, samisk og internasjonal kunst, design og håndverk, nettopp fordi dette gir elevene grunnlag for å forvalte og videreutvikle kulturarv og ta vare på sine omgivelser.

Kjerneelementet kulturforståelse peker mot kompetansemål som involverer både utforsking, opplevelse, refleksjon og skapende praksis knyttet til identitet og kulturarv.

Læreplan for musikk slår tidlig fast at elevene skal møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk som åpner dører til større fellesskap. Gjennom disse møtene skal elevene få oppleve at folkemusikk og samisk musikkultur er viktige deler av vår felles kultur og kulturarv.

I musikk peker kjerneelementet kulturforståelse mot kompetansemål som bl.a. handler om opplevelse, forståelse og utøvelse av musikk, forankret i ulike kulturelle kontekster.

Undervisningsopplegg knyttet til krigen i Ukraina

Å la elevene undersøke og bli kjent med deler av et lands kulturarv, i dette tilfellet Ukrainas, åpner for dialog og refleksjon rundt mange typer spørsmål, også de vanskelige og utfordrende. Den enkelte lærer kjenner sine elever best, og kan finne støtte i Udirs råd om hvordan man kan snakke med barn og unge om krig og frykt. Udir oppfordrer til å trygge barna og forklare hva som skjer, og samtidig understreke at russiske barn i norske skoler ikke har noen skyld i krigen. På Udirs hjemmesider finner du også spesifikke henvisninger til Overordnet del og læreplaner for fag i tilknytning til den urolige situasjonen i Europa.

Estetiske opplevelser og skapende arbeid i kunst og håndverk og musikk kan berøre, gi innsikt i og forståelse for betydningen av kulturarv.

Estetiske opplevelser og skapende arbeid i kunst og håndverk og musikk kan berøre, gi innsikt i og forståelse for betydningen av kulturarv. Samtidig gis elevene anledning til å uttrykke egne tanker og følelser om et vanskelig og aktuelt tema; i denne sammenhengen krigen i Ukraina. Vi har utarbeidet noen ulike opplegg i kunst og håndverk og musikk, som vi håper kan inspirere. Og så oppfordrer vi til tverrfaglig samarbeid i arbeidet med denne komplekse og krevende tematikken.

Fabeldyr i Ukraina. Et undervisningsopplegg i kunst og håndverk for 1. og 2. trinn.

Musikkens rolle i konflikten. Et undervisningsopplegg i musikk for 8.-10. klasse

Ressurser fra flere nasjonale sentre og andre aktører

Flere av de nasjonale sentrene og andre aktører har på ulike måter satt fokus på Ukraina, krig og konflikt og utviklet ressurser for lærere:

 • NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina
  NAFO har samlet flere ressurser for lærere i møte med barn og unge fra Ukraina. Informasjon om land, språk og litteratur, undervisningsressurser på ukrainsk og russisk mm. Et eksempel er et opplegg rundt det ukrainske folkeventyret om Skinnvotten, gjendiktet av Alf Prøysen. En illustrert utgave av boka ligger digitalt tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket. NAFOhar også en del ressurser knyttet til organisering av opplæring for nyankomne elever og møter med traumatiserte barn og unge.
 • Skrivesenteret – Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
  Krisetid i Europa
  Skrivesenteret har utarbeidet ressurser og skriveoppgaver knyttet til dikt om krig og skriveoppgaver om kritisk tilnærming til ulike ytringer og medieoppslag fra begge sider av konflikten.
 • Læringsmiljøsenteret – Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
  Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn
  Førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret gir gode råd i en fagartikkel om hvordan vi som voksne og lærere kan snakke med barn om krig og uroligheter, og sier «som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser».
  Læringsmiljøsenteret henviser også til Pårørendesenteret i Stavanger som har flere artikler til hjelp for voksne.
 • Nynorsksenteret – Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
  Teikneserie på nynorsk og ukrainsk
  Den franske serieskaparen David Revoy har laga teikneserien Pepar & Gulrot, som kan lesast gratis på nett. Alle 36 episodane av serien er omsette til nynorsk, og 27 av dei finst òg på ukrainsk
 • Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme
  Dembra utvikler ressurser for både skole og lærerutdanning. De holder også flere webinarer om aktuelle tema som f.eks 22.mars: Ukraina og norsk skole: hva skjer, hva er utfordringene og prinsipper for håndtering.
 • Det flerspråklige bibliotek– et bibliotek for bibliotekene
  DFB tilbyr litteratur på 70 språk til gratis utlån gjennom bibliotekene i hele landet. Nå sender de ut pakker med ukrainske bøker og har også samlet ulike nettressurser Ukrainske ressurser
 • Udir – Utdanningsdirektoratet
  Hvordan skal skoler og barnehager ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina? Og hvordan påvirker denne krigen andre barn i norske barnehager og skoler? Utdanningdirektoratet har samlet flere nyttige lenker og ressurser for barnehager og skoler. Her finnes også regelverk og støtte til læreplanene. Krigen i Ukraina

Kilder

https://unesco.no/kultur/immateriellkulturarv/

FN-sambandet. (u.å.). FNs verdenserlæring om menneskerettigheter. Hentet 9. mars, 2022 fra https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Hindsbo, K. (2022). Kulturarv og kulturminner blir ofte ødelagt i krig. Det er ikke tilfeldig. Aftenposten, Meningerhttps://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mrdbRE/kulturarv-og-kulturminner-blir-ofte-oedelagt-i-krig-det-er-ikke-tilfel?fbclid=IwAR0EMw5CtS9roNUrwFsNwCOfwdpYs11lOyOaqujUdbD-g_Xsu1tMG24MxnI

Holme, J. (2011, 27. juni). Kulturarv er en menneskerettighet. Dagsavisen, Kultur. https://www.dagsavisen.no/kultur/2011/06/27/kulturarv-er-en-menneskerettighet/

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i kunst og håndverk (KVI01-02). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/khv01-02

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i musikk (MUS01-02). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/mus01-02

NRK. (2022, 28. februar). Ivankiv-museet brendt ned i Kyiv. NRK, Kultur og underholdning. https://www.nrk.no/kultur/ivankiv-museet-brent-ned-i-kyiv-1.15873278

NRK. (2022, 3. mars). Ukrainske kulturminner står i fare – mener Norge må bidra til å verne dem. NRK, Kultur og underholdning. https://www.nrk.no/kultur/vil-at-norge-hjelper-a-beskytte-ukrainske-kulturminner-1.15874236

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_1https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_1

Ramskjær, L. (2022, 4. mars). Krigen i Ukraina, museene og kulturarven: #StandWithUkraine #NOMuseums4Ukraine. Norges musesumsforbund, MuseumsLiv. https://museumsforbundet.no/krigen-i-ukraina-museene-og-kulturarven-standwithukraine-nomuseums4ukraine/

UNESCO. (1972). Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv. https://unesco.no/wp-content/uploads/2012/12/UNESCOs-konvensjon-av-1972-om-vern-av-verdens-kultur-og-naturarv1.pdf

UNESCO. (u.å.). Verdensarvlisten. Hentet 9.mars, 2022 fra: https://unesco.no/kultur/verdensarven/verdensarvlisten/

UNESCO. (2003). Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven (17-10-2003 nr 190 Multilateral). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2003-10-17-190

UNESCO. (2022, 8. mars). Truet arv i Ukraina: UNESCO forsterker beskyttelsestiltak. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/endangered-heritage-ukraine-unesco-reinforces-protective-measures

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.