Gå til hovedinnhold
Mann i kledt i rød dress og avispapir.

Foto: Per Flåthe

Sammen om søppel

Et tverrfaglig samarbeid mellom kulturskole, skole og SFO. For 3.-4. trinn. Samarbeidet inkluderer forskjellige kunstuttrykk, med temaet søppel som utgangspunkt.

Mangfold og integrering var viktige stikkord, da kulturskolen i Skien ønsket å teste ut en ny aktivitetsmodell. Et viktig fokus var å nå ut til nye brukergrupper, og for å oppnå dette ønsket man å prøve et tett samarbeid med skole og SFO.

”Sammen om søppel” er et tverrfaglig prosjekt for 3.-4. trinn, som inkluderer flere forskjellige kunstuttrykk. Kulturskolelærere besøker skolen noen timer hver uke over en viss periode. Under andres veiledning arbeider elevene aktivt, reseptivt og reflektivt med kunst innenfor disiplinene musikk, drama, dans og visuelle kunstfag. I Skien ble det gjort et valg om å bruke temaet søppel som utgangspunkt for prosjektet, da dette gir store muligheter for tverrfaglig arbeid. Blant annet åpner det for muligheten til å ta opp emner som likheter/ulikheter, gjenbruk, forbruk og miljø.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Gjennomføring

Bakgrunn for tilbudet

Mangfold og integrering var viktige stikkord da kulturskolen i Skien ønsket å prøve ut en ny aktivitetsmodell. Et viktig fokus var å nå ut til nye brukergrupper, og for å oppnå dette ønsket man å prøve et tett samarbeid med skole og SFO.

Det ble gjort et valg om å bruke temaet søppel som utgangspunkt for prosjektet. Søppel er et universelt tema som gir store muligheter for tverrfaglig arbeid. Det åpner for muligheten til å ta opp temaer som likheter/ulikheter, gjenbruk, forbruk og miljø.

Prosjektet ble startet opp høsten 2011, og ble testet ut på tre forskjellige skoler. Av disse hadde én skole et stort antall flerkulturelle elever. De to andre skolene hadde både normalfungerende elever og elever med psykisk utviklingshemming, autisme og lærevansker.

Prosjektet ble først etablert i SFO, men ble flyttet til grunnskolen for å få en bedre forankring i skolen og dens pedagogiske plattform. En annen grunn var at man ønsket at skolene og lærerne skulle få et sterkere eierskap til prosjektet.

Målsetting

Målgruppe:
prosjektet har vært gjennomført på 3. og 4.trinn

Mål for elevene:
• Bli kjent med forskjellige kunstuttrykk og profesjonelle kunstnere.
• Få erfaring i å se på kunst (reseptivt)
• Få erfaring med å jobbe med kunst (aktivt)
• Få erfaring med å snakke om kunst (reflektere)
• Reflektere og samtale rundt forbruk, gjenbruk og miljø

Mål for kulturskolen:
Gjøre kulturskolen kjent for flere brukere, spesielt med tanke på gruppen elever med flerkulturell bakgrunn.

Beskrivelse av kulturskoletilbudet

”Sammen om søppel” er et tverrfaglig prosjekt for 3.-4. trinn som inkluderer flere forskjellige kunstuttrykk. Kulturskolelærere besøker skolen, og det arbeides aktivt, reseptivt og reflektivt med kunst, innenfor disiplinene musikk/lydforming, drama, dans/bevegelse og visuelle kunstfag.

Prosjektet er et lokalt utviklingsprosjekt hvor det arbeides med nye samarbeidsformer og utprøving av nye aktiviteter.

Fasiliteter og ressurser

Trinnlærerne følger de ulike gruppene når kulturskolelærerne er på skolene. Lærerne har også ansvar for å finne egnet lokale og for å følge opp prosjektet mellom besøkene. Det er utviklet veiledningshefter i alle fagområder som tar for seg de ulike aktivitetene i gruppene. Tanken er at prosjektet kan leve videre når kulturskolelærerne er ferdige med prosjektet. Trinnlærerne blir da ansvarlige for gjennomføringen.

Gjennomføring

Prosjektet har tre faser. I første fase planlegges prosjektet i fellesskap med elever og trinnlærere. Lærerne diskuterer hva elevene skal gjøre og hvilke forventninger man kan ha til barna. I denne fasen presenterer kulturskolelærerne seg dessuten som utøvende kunstnere. Slik blir elevene kjent med kulturskolelærerene samtidig som de presenteres for måter å utøve kunst på. I andre fase lager elevene scenografi, kostymer av forskjellige materialer og øver inn rytmer og roller. I tredje fase lager elevene en egen forestilling som vises fram for andre elever. Prosjektet avsluttes med en evaluering.

Prosjektgang uke for uke:

Uke 1 (2 timer):
Elevene introduseres for prosjektet med en kort forestilling rundt temaet søppel av kulturskolelærerne. Vi snakker om hva elevene så og hvilke ideer de fikk mens de så forestillingen. Elevene ser en film om søppel, og kulturskolelærerne presenterer seg. Vi snakker om hvordan vi kan bruke musikk, dans, drama og visuelle kunstfag med fokus på gjenbruk og søppel. Vi ønsker også å sette i gang en bevisstgjøring hos elevene: Hva gjør vi med søppel i Norge? Hvor mye kaster vi? Hva skjer med søppelet i andre land?

Kulturskolelærerne forteller elevene om hva de skal jobbe med de neste ukene. Dette skjer gruppevis, med 10-15 minutter på hver gruppe.

Uke 2 – 5 (1 aktiv time pr. uke):
Denne perioden fokuseres det på gruppevis arbeid, med grupper på 15 elever:
• Gruppe 1 øver inn dans og bevegelser
• Gruppe 2 øver inn drama 3 Sammen om søppel
• Gruppe 3 lager kostymer, rekvisitter og visuelle objekter
• Gruppe 4 øver inn musikk og lyd

Uke 6 (2 timer):
Hver gruppe øver for seg.

Uke 7 (2 timer):
1. time: generalprøve for forestilling
2. time: forestilling med publikum.

Uke 8 (1 time):
Evaluering med elever og lærere på skolen.

Evaluering av gjennomføring

I utgangspunktet var planen at kulturskolelærerne skulle arbeide med tre skoler parallelt. Dette ble endret til å gjøre prosjektet ferdig på én skole før man gikk videre til neste. Kulturskolelærerne har erfart at opplegget fungerer bedre når man intensiverer prosjektperioden. I skoleåret 2012-2013 ønsket man derfor å gjennomføre prosjektet på 4 uker med to besøk hver uke, istedenfor 8 uker med ett besøk per uke. For neste prosjektperiode ønsket man dessuten å ikke legge så stor vekt på den endelige forstillingen, men heller fokusere på prosessen. Resultatet kan da få form av en vandreutstilling hvor elevene blir ført mellom ulike poster. Her vil hver gruppe få presentert arbeidet sitt. Planlegging og forberedelse av prosjektet tar gjerne mer tid og ressurser enn man planlegger. I et samarbeidsprosjekt som dette er det viktig å ha dét i tankene.

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.