Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Grafiske elementer i grønnfarger. Grønn livslyst.

Grafisk design: Marte Henriksen

Produkt fra vugge til grav

Undervisningsopplegget er ment å gi elevene redskap til kritisk tenkning og miljøbevisste materialvalg. Videre skal elevene kunne vurdere om produktet de undersøker bidrar til bærekraftig utvikling. Elevene skal ikke lage egne produkter, men tilegne seg material og produktkunnskap ved å undersøke et produkts reise fra det blir laget til det blir avfall eller resirkulert.

Oppgaven passer som forarbeid til Nyttevekster og te-emballasje og Økologisk hudkrem med etikett og plakat, som begge ligger i KKS ressursbase. Disse oppleggene er utarbeidet med tanke på tverrfaglig samarbeid mellom programfag og naturfag på Vg1 design og håndverk.


Det er en styrke at de ulike faglærerne er tilstede ved oppgavestart og ved elevens presentasjoner.

Introduksjon

Naturfag: I oppstarten presenteres begrepet bærekraftig utvikling, og det gis eksempler på hva som regnes som bærekraftige produkt og hvorfor. FNs film om bærekraft med fokus på alle aspekter ved begrepet er en fin måte å starte på. Informasjon om Norges og verdens vannforbruk er også aktuelt.

Kvalitet og dokumentasjon: Dersom de ulike fasene i en designprosess ikke er helt klare for elevene bør man repetere dette. Elevene bør også få et lite innblikk i egenskaper ved og produksjon av ulike materialer som tre, plast, tekstiler, metaller mm. Dette vil gi en større forståelse for materialene i seg selv og for
begrepet bærekraft.

Undersøkelse

Elevene velger seg et produkt. Dette kan gjerne være noe de har befatning med daglig eller jevnlig og som de har et eller mindre bevisst forhold til. Det kan f.eks. være klær, sko, funksjonelle gjenstander, pynteting e.l. Det er flott å jobbe to og to sammen i denne oppgaven slik at synspunkter kan utveksles og diskusjon
av funn kan gjøres underveis.

Sammen med elevene utarbeider læreren et tankekart om hva som skal undersøkes rundt produktet.

Tankekart om hva som skal undersøkes rundt et produkt.
Illustrasjon: H. Hermansen

Undersøkelsen gir elevene et lite innblikk i den omfattende livssyklusen et helt ordinært produkt kan ha og hvilke konsekvenser produksjon og forbruk av «deres» produkt kan ha på natur, miljø og mennesker.
De etiske konsekvensene knyttet til arbeidernes alder, lønn og arbeidsvilkår er en naturlig del av en slik undersøkelse.

Erfaringsmessig er det ikke lett å finne all nødvendig informasjon om produktet. Generell informasjon ligger ofte tilgjengelig på produsentens nettsider, men ofte er ikke informasjonen konkret nok.
Undervisningsopplegget stiller krav til at elevene kan navigere i informasjon på nettet og være kildekritiske. Elevene bør oppmuntres til også å ta kontakt med produsenter på e-post og telefon tidlig i prosessen for å få nødvendig informasjon.
Ofte finnes mer informasjon på engelsk enn på norsk, for eksempel om produksjon i kinesiske bedrifter. Dette utfordrer også språkkunnskapene og fagspråk på et fremmedspråk.

Vedlagt undervisningsopplegget er det to utfylte eksempel fra Gigseat og Just fashion. Disse kan være til hjelp dersom det skulle være vanskelig å finne informasjon om et produkt. Vedleggene kan også brukes som drøftingsoppgave med elvene om det blir vanskelig å finne informasjon.

Presentasjon

Elevene bestemmer selv hvordan de ønsker å presentere resultatene fra undersøkelsen. Både selve produktet, bilder, tekst og film kan inngå i presentasjonen, som bør ha en lengde på rundt 10 og 15 minutter. Kildehenvisning er en selvfølgelig del når elevene legger fram sitt arbeide. Presentasjonen bør avsluttes med en helhetlig vurdering av produktet ut fra informasjonen som er kommet fram. Kan man konkludere med at produktet er en del av begrepet bærekraftig utvikling?

Tilpasset opplæring

Denne oppgaven stiller høye krav til at elevene kan være kildekritiske og sortere ut informasjon. Vedlagt ligger det et utfylt eksempel fra en designer og produsent til de av eleven som ikke klarer å navigere i all informasjonen. Ferdige utfylte svar vil også gi utfordringer om en skal evaluere det mot det bærekraftige prinsipp.

For elever som arbeider raskt eller trenger større faglige utfordringer kan det være interessant å se på hvorfor det er så vanskelig å finne informasjon om enkelte produkter. Elevene bør drøfte hvilke årsaker som kan ligge til grunn for at informasjon holdes tilbake.

 • Er det av redsel for industrispionasje?
 • Er produksjonen eller produktet lite miljøvennlig?
 • Kan det være etiske sider ved produksjonen det ikke er ønskelig skal komme fram?
 • Er det fordi store selskaper har monopol og ikke vil gi andre kunnskap om produksjonen?

Litteraturliste

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag. Hentet 07. 08.2017:
http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Formaal

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk. Hentet 07.08.2017: http://www.udir.no/kl06/DHV1-01

BærekraftDesignprosessMiljøvennligBærekraftig produksjon
RåvarerHjelpestofferEtiske problemstillingerLivssyklus

Laveste nivå

Elevene skal kunne reprodusere ved å beskrive, gjengi og referere:

 • Elevene beskriver produktet og noen særtrekk ved produksjonen.
 • Oppgaven viser liten grad av utforsking og enkle løsninger.
 • Eleven bruker enkelt språk og i liten grad faguttrykk i sin vurdering av produktets sporbarhet og bærekraftighet.
 • Vurderingen av sporbarhet og bærekraftighet er mer helhetsbasert. Eleven bruker få kilder.
 • Elevene kan beskrive materialene som er brukt.

Middels nivå

Elevene skal kunne anvende kunnskap ved å fortelle, tilpasse og sette kunnskap inn i en helhet:

 • Eleven har samlet informasjon om det som karakteriserer produksjonen og selve produktet og kan vise til flere resultater.
 • Eleven viser evne til utforskning og bruker fagspråk i sin vurdering av produktets sporbarhet og bærekraftighet.
 • Vurderingen av sporbarhet og bærekraftighet er mer helhetsbasert.
 • Eleven bruker flere kilder.
 • Eleven har god kunnskap om og forståelse for hvilke materialer og råvarer som er brukt i produksjonen.

Høyeste nivå

Eleven skal kunne vurdere og drøfte sine funn og sette dem inn i en helhetlig sammenheng:

 • Eleven har analysert særtrekkene i sitt valgt produkt og kan komme med resultater til hvert hovedpunkt av tankekartet.
 • Eleven viser stor grad av utforskning og benytter et velutviklet fagspråk i sin vurdering av produktets sporbarhet og bærekraftighet.
 • Vurderingen av sporbarhet og bærekraftighet er helhetsbasert.
 • Eleven bruker mange ulike kilder.
 • Eleven reflekterer over materialbruk og bærekraftighet og drøfter disse i en bærekraftig sammenheng.

Byggenæringens Forlag AS. (20X). Treteknikk. Hentet 07.08.17:
https://www.bokasnettressurs.no/asset/331/1/331_1.pdf

FN-sambandet Norge. (01.10.2015). Hva er bærekraftig utvikling? Hentet 07.08.17:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8WrMCdnSnqc

Forbrukerrådet. (2017). Andre varer og tjenester. Hentet 07.08.17:
http://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/

Gigseat.com. (2017). gigseat. Hentet 07.08.17: http://www.gigseat.com/

Just fashion (2017). Just fashion. Hentet 07.08.17: http://www.justfashion.no/

Lovdata. (01.09.1977). Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).

Hentet 07.08.17: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79

Miele AS. (2017). Tekstiltyper og hvordan man steller dem. Hentet 07.08.17:
https://www.miele.no/husholdning/tekstiltyper-og-hvordan-man-steller-dem-434.htm?

Naturfagsenteret. (2017). Hva er bærekraftig utvikling?. Hentet 07.08.17:
http://www.naturfag.no/side/vis.html?tid=616447

Norsk digital læringsarena (2017). Materialbibliotek. Hentet 07.08.17: http://ndla.no/nb/node/84098

Norsk vann BA (2017). Ofte stilte spørsmål om vann. Hentet 07.08.17:
https://www.norskvann.no/index.php/vann/ofte-stilte-sporsmal-om-vann/91-forbruk

Statisktisk sentralbyrå. (22.01.2015). Energiregnskap og energibalanse, 2012-2013. Hentet 07.08.17:
https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar/2014-11-

TreFokus AS. (2017). Publikasjoner. Hentet 07.08.17: http://www.trefokus.no/publikasjoner

Unwater. Unitied Nations. (2017). Unwater. Hentet 07.08.17: http://www.unwater.org/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.