Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Mini UKA- kulturfestival for og med 350 barn fra null til seks år

MiniUKA, en kulturfestival for og med alle studentbarnehagene i Trondheim.

Sit Barnehager, ved Marit Landsem

Kulturfestivalen MiniUKA, for og med 350 barn fra null til seks år, ble arrangert 22.- 24. september 2009 på Moholt studentby. MiniUKA er et samarbeidsprosjekt mellom Sit Barn sine studentbarnehager i Trondheim. De samarbeidet også med mange andre aktører. Samarbeidet var basert på frivillighet. Festivalen inneholdt blant annet konserter, teater, lydverksted basert på gjenbruksmaterialer, eventyrtelt, maleaktivitet, sirkus og dokumentasjonsvegg. MiniUKA viste et kulturmangfold i vid betydning. Festivalen hadde som målsetting å spre glede og begeistring og skape samhold og gode kulturopplevelser for barn, foreldre, personale og nærmiljø. I tillegg ønsket Sit Barn å profilere seg som kulturbarnehager. MiniUKA har siden 2009 blitt arrangert annen hver høst på Moholt studentby.

Mål for prosjektet

  • Barna blir gitt bred tilgang på estetisk kultur
  • Barna er medskapere og aktører på en kulturarena
  • Sit Barns kulturprofil synliggjøres og styrkes
  • Aktivt samarbeid og involvering av barn, foreldre, personale og andre aktører skaper fellesskap

Bakgrunn for prosjektet

Kulturfestival

Når vi snakker om Sit Barn, snakker vi om kultur i vid forstand; studentkultur, flerkulturell barne- og foreldregruppe, barnekultur og estetisk kultur. Vi ser det som vår oppgave å understreke og synliggjøre det som rører seg i barnehagene. Så, hvordan skape en levende hverdag for barn, personale og foreldre der involvering, delaktighet og meningsskapning står på agendaen? Jo, vi lager en kulturfestival, MiniUKA-09! La oss spre litt glede og begeistring og skape samhold i barnehagene!

Begrepet festival hadde også noe levende ved seg. Det evnet å ufarliggjøre noe, få folk til å bidra, ta i bruk litt ukjente sider ved seg selv. Ideen om MiniUKA smakte som fellesskap og felles bidrag. Det var annerledes tanker rundt samarbeid og organisering. Sosiale nettverk kom på agendaen og
kompetanseutveksling ble praktisert.

Nettverk

På grunn av små budsjetter, men også en hang til kreative løsninger, var nettverksbygging en sentral drivkraft for å finne bidragsytere på ulike måter. Det handlet om å involvere, knytte kontakter som også kunne berike barnehagene utover MiniUKA. Hva sitter vi på av kompetanse internt og eksternt i barnehagene? Hvilke kontakter har vi og hvordan kan vi bruke dem Nettverksbyggingen var basert på frivillighet, eller å bytte tjenester.

Kulturtilgang og medvirkning

Med Mini-Uka ville vi gi barn en bred tilgang på estetisk kultur. Vi ville skape en kulturarena der barna var medskapere, aktører, der de fikk utfolde seg, utforske, være i, oppleve, opptre, føle et felleskap og inspirere og bli inspirert. Vi ser også på barns medvirkning som en grunnleggende forståelse av kultur som et uttrykk, språk, som kommuniserer direkte med barn. Å uttrykke seg estetisk gjennom musikk, maling, kreativ lydskapning, handler å være nære der barn er. En festival som rommer muligheter for at barna kan utfolde seg på egne premisser, ville synliggjøre barnekulturen og grunnsteiner i vår pedagogiske forankring. Denne forståelsen av medvirkning gjorde at det gjensidige samspillet mellom barn og voksne ble svært viktig.

Kulturprofil

Sit Barn har en sterk kultursatsning i hverdagen der sang og musikk, dans, sirkus, fortelling, drama og teater står sentralt. Gjennom at barna deltar på blant annet musikkgrupper, kor, sirkus og huskonserter, blir de kjent med og utfolder seg til ulike kulturuttrykk. MiniUKA ble også en mulighet for å synliggjøre alle våre hverdagslige kulturaktiviteter. Mange av våre ansatte sitter inne med stor
kulturfaglig kompetanse som vi drar nytte av i hverdagen med barna. Vi har gjennom flere år prioritert å ansette medarbeidere med spesiell kompetanse innen kultur i tillegg til å ha kompetanse på barn.

Tid for tilknytning

MiniUKA ble lagt tidlig i barnehageåret, en tid som omhandlet oppstart og å bli kjent. Mange studenter med familier er tilflyttende fra hele landet og andre deler av verden. Sit barn er en møteplass der det etableres sosiale nettverk for barn og foreldre. Å møtes rundt kulturaktiviteter på en samlende festival ser vi på som en enestående måte å bli kjent på og etablere sosiale nettverk. Det var også en unik
mulighet til å dele positive kulturopplevelser. Den ville gi innblikk i vårt pedagogiske fokus. Det var en annen måte å tenke foreldresamarbeid på. Foreldrene ble direkte involvert i planleggingen og gjennomføringen av MiniUKA.

Festivalstemning, voksne og barn i godt humør.

Nærmiljø og festivalområde

Studentbarnehagene i Sit Barn; Moholt, Nissekollen og Dragvoll/Øvre Stokkan, ligger relativt nære hverandre. Moholt og Nissekollen ligger i Moholt studentby som består av boligblokker med grøntområder innimellom. MiniUKA-09 ble lagt hit. Å synliggjøre barnekultur, barnehagenes kulturprofil, undring over hva en annerledes barnehagehverdag kan gi til barna og personalet, var grunner til at vi la festivalen til et ”friområde.”

Hva som faktisk skjedde

Fra 22.- 24.september i tidsrommet fra ca. 13 – 17.30 hver dag flytta vi barnehagehverdagen ut på festivalområdet. Dette området ble inngjerdet, slik at barna kunne utfolde seg fritt blant de mange happeningene og standsene. På festivalområdet var en scene for konserter og teaterforestillinger og mer. Omkring på området var det ”stands” med blant annet lydverksted, maleaktivitet,
bildedokumentasjonsvegg, sirkusplass og eventyrtelt. Frivillige medhjelpere (studenter og foreldre) var utplassert på standene og støttet og veiledet barn og voksne. Fra scenen opplevde man konserter, teaterforestillinger og underholdningsinnslag av, med og for barn. Bidragene her var både av interne og eksterne bidragsytere.

Barn ligger på matter og holder ball mellom beina.

Involvering og samarbeid

Barna: MiniUKA baserte seg i hovedsak på prosjekter som var jobbet fram i hverdagen ved barnehagene gjennom hele året. Vi hadde gjennom året lagt til rette for at barna skulle få rike erfaringer med billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans og drama og vi jobber mye i prosess hvor barns delaktighet og medvirkning står sentralt. Barna ved Sit Barn Nissekollen har hatt fast kulturdag hver uke, hvor barna på tvers av avdelingene har jobbet med kulturelle opplevelser og produksjoner over lengre tid. Barna har laga sine egne teateroppsetninger som ble vist under MiniUKA. Ved Sit Barn Dragvoll/ Øvre Stokkan har skolestarterne lang tradisjon med sirkus. Via sansemotorisk trening, bevegelse og estetisk utfoldelse øver de fram flotte sirkusforestillinger som de viste fram under
MiniUKA. Sit Barn Moholt bidro med egen dansegruppe som hadde øvd inn eget danseshow. Hver barnehage har sitt eget sangkor med ukentlige øvelser. Under MiniUka hadde vi et felles STORT barnekor der alle barna fra Sit Barn hadde konsert hver dag.

Personalet: Sit Barn har til sammen ca. 80 ansatte. Vi starta med planlegginga av MiniUKA allerede i april 2009 ved å etablere ei styringsgruppe bestående av 2-3 ansatte fra hver barnehage, husvertansvarlig i Sit Bolig og underholdningsblæstansvarlig fra UKA. Vi utarbeidet en produksjonsplan og fordelte ansvar og oppgaver til personalet i alle barnehagene. I forkant av festivalen jobbet personalet i arbeidsgrupper på tvers av avdelingene ut fra hva de ville jobbe med og hvor deres kompetanse lå. Personalet bidro også med underholdning. Målet var å skape trivsel, finne gode samarbeidsordninger og motivasjon for å bidra til et felles prosjekt, der alle skulle være delaktige på utfyllende måter. Samtidig fikk alle i oppgave å være entusiastiske, være ”på” og engasjere som stemningsskapere. Det var en felles forståelse for bruk av overtid for opprigg og nedrigg av festivalområdet. Dette ble gjennomført som personalmøter kveldene før og i etterkant av festivalen.

Foreldre: Vi ønsket å involvere foreldrene på flest mulig måter og vi vektla workshoper, som idedugnad i forkant av festivalen med fokus på hva festivalen kan inneholde og hvordan foreldre kan bidra sammen med personalet. Vi arrangerte også en workshop i forkant av festivalen der foreldre og barn sammen malte vester til barna og dekorerte festivalområdet. Foreldrene stilte som frivillige hjelpere under hele MiniUKA.

UKA: Vi hadde nært samarbeid med studentenes UKA-09, Norges største kulturfestival. Mannskoret Pirum, damekoret Candiss, Snaustrinda spelmannslag og Strindens promenadeorchester bidro både med underholdning og lek med barna. Vi hadde en representant fra UKA i styringsgruppa.

DMMH: Lærere ved DMMH valgte å flytte undervisninga til MiniUKA disse dagene. Studentene jobbet frivillig ved stands’ene.

Trondheim Kommunale kulturskole: MiniUKA er et utspring av prosjektet KOM, kreativt oppvekstmiljø, et samarbeid mellom kulturskoler og barnehager som SiT Barn Moholt deltar i. Vi engasjerte Nysirkusgruppa ved kulturskolen, der fokuset var barn underholder barn. Samtidig bidro KOM-prosjektet med gode organiseringsmodeller og dialoger rundt planlegging og gjennomføring av
festivalen.

Folkemengde på festival.

Våre tips til gjennomføring

  • MiniUKA baserte seg i hovedsak på prosjekter som var jobbet fram gjennom prosesser i hverdagen vår. Noe av hensikten var å synliggjøre nettopp hva som skjer i barnehagen av kulturelle aktiviteter. Gjennom prosjektet mener vi at Sit Barn har styrket kultursatsinga i barnehagene med vekt på hverdagsprofilen.
  • MiniUKA har nå blitt samarbeidspartner med UKA i Trondheim, noe som gir store fordeler med tanke på blant annet å skaffe frivillige, underholdning og hjelp og støtte rundt hvordan man skal arrangere en festival.
  • Gjennom MiniUKA ble det knyttet sterkere bånd mellom de ulike avdelingene i
    Studentsamskipnaden. Jon fra Sit Bolig sa det slik: ”For oss som var engasjert i Mini-UKA ble det en positiv erfaring, og det gir arbeidsdagen et mer variert preg når man får arbeide med slike prosjekter. Det var artig med litt avveksling, og det å arbeide på tvers av avdelinger gir større innblikk i og forståelse for hverandres hverdag. Det er positivt også i relasjonssammenheng.”
  • Vi er i gang med å etablere gode samarbeidsforhold med DMMH om å trekke inn neste MiniUKA i undervisningsprosjekt i barnehagelærerutdanninga, både med tanke på hvordan jobbe med kultursatsning i barnehagen, fokus på små barn, kultur og pedagogisk forankring, og bruk av frivillige studenter under selve festivalen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.