Gå til hovedinnhold
Kuleformet lysobjekt i papir.
Kuleformet lysobjekt i papir.
Kuleformet lysovjekt med tekstur.
Ideskisser og kubeformet lysobjekt.
To ulike kuleformede lysobjekter i papir.
Organisk, blosterinspirert lysobjekt i papir.

Dekorativt lysobjekt

Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi elevene en introduksjon til designbegrepet og innblikk i en arbeidsprosess fra ide til ferdig modell i en skaperprosess. Opplegget er det første møtet elevene har med designprosesser. Fokus ligger på formforståelse og begrepsinnlæring, samt prosessen fra inspirasjon og ide til hensiktsmessig teknikk for ferdig modell.

Opplegget går over flere uker og alle programfagtimene i en periode brukes til prosjektet. Korte workshops underveis med utforsking i materialer og teknikker er ment å gi elevene faglig og teknisk input de kan ta med i det videre arbeidet, samtidig som det gir variasjon i arbeidsformen.

Erfaring tilsier også at en klar tidsplan med obligatorisk veiledning på gitte tidspunkt og delfrister underveis hjelper elevene til å holde struktur på perioden og arbeidet sitt. Som en avslutning og en tankemessig videreføring introduserer og diskuterer vi hvilken rolle design og designeren har som bærekraftig aktør gjennom et produkteksempel eller aktuelt konsept.

Gjennomføring

I dette opplegget skal elevene, gjennom en designprosess, arbeide seg fram til en prototyp/modell av et dekorativt lysobjekt i målestokk 1:1. Diameteren på lysobjektet skal være på mellom 25 – 50 cm. og begrenses til hengende objekt. Denne avgrensingen gjøres for at elevene ikke skal fokusere på de teknisk/elektriske utfordringene, men ha samme utgangspunkt. Det kjøpes inn enkle elektriske lamper for montering i lysobjektene. Hengende lysobjekter egner seg også godt til en samlet utstilling på slutten av arbeidsperioden.

Som inspirasjon eller utgangspunkt brukes geometriske og/eller organiske former. Elevene velger om de vil sette sammen mange eller ta utgangspunkt i kun en form. Fordi elevene skal fram til et dekorativt lysobjekt bør virkninger av det opake, transparente og/eller perforeringer vurderes som en del av det endelige produktet.

 

Designprosessen

Designprosessen består av inspirasjonsstoff, skisser, begrunnelse for valg, materialprøver, arbeidstegning og evaluering av eget arbeid. Prosessen settes punktvis opp for at elevene skal få en ryddig fremstilling. Hele prosessen skal dokumenteres og presenteres på A3-format til slutt.
NB! Ta masse bilder underveis!

 

1.       Inspirasjon, formanalyse og moodboard

A.      Felles gjennomgang

 

B.      Individuelt

 • Lag din egen PowerPoint. Finn eksempler på lysobjekter/lamper på internett, 5-10 stk. Beskriv 3 av objektene ut fra
  – form (bruk formbeskrivende begreper)
  – funksjon
  – materiale
  – størrelse
  – hvor inspirasjonen til objektet kan er være hentet fra
  – og nevn, hvis mulig, hvem designeren er og hvilket firma som produserer dette
  produktet. Eksemplene presenteres i plenum.
 • Lag et eget moodboard av bilder som inspirerer deg til videre arbeid. Photoshop eller Illustrator kan gjerne benyttes her.

OBS! Tid for delinnlevering digitalt: PowerPoint med analyse av objekter og moodboard.

 

2.       Workshop/kurs: Perforering og transparens med silkepapir og tapetlim

Lage små prøver med lim og papir for å se prøve ut gjennomsiktighet og for å se mulighetene til å forme med papir og lim. For eksempel kan elevene lage prøver ved å legge silkepapir og lim over isoporkuler kledd med plastfilm. Bruk 2-3 lag med silkepapir.

 

3.       Ideskisser/fyrstikkskisser

I denne delen er det viktig å få elevene til å se gjennom inspirasjonsstoffet sitt på nytt. Hva ønsker eleven å ta utgangspunkt i? Det skisses, 15-20 stk., på størrelse med en fyrstikkeske. Skissene skal være raske og det er ingen krav til å jobbe med valører på disse. Om noen synes det er vanskelig å skisse ved hjelp av blyant kan de bruke modelleire eller papir til små formskisser. Dersom man velger lage tre-dimensjonale skisser i leire eller papir dokumenters dette ved hjelp av foto. Skriv beskrivende stikkord til hver av skissene, for eksempel «Kjegle med gjennomhullet overflate».

Mange små blyantskisser, ideskisser, på ulike lysobjekt.

Eksempler fra elevenes skisseprosesser fra de første ideer ut fra form til utvelgelse og bearbeidelse. Foto: Grethe Malmo

 

4.       Utvelgelse

På dette stadiet i prosessen velger elevene ut de 2-4 ideer han/hun mener svarer best på oppgaven. Valgene begrunnes skriftlig. Ideene tegnes på nytt i ca. A5 størrelse. Hensikten er å bearbeide og gjøre nødvendige endringer. Nå jobbes det grundigere med skissene. Også her kan elevene velge å jobbe videre i plastelina eller papir og dokumentere med foto.

OBS! Tid for underveisvurdering og veiledning i grupper før prosessen fortsetter.

 

5.       Videre bearbeiding og endelig valg

Før neste fase velger eleven ut den ideen han/hun ønsker å bruke i sitt endelige produkt, gjerne i kombinasjon med flere ideer. Valgene begrunnes skriftlig i forhold til oppgaveteksten. En ny skisse lages så av denne ideen, ca. A4 format.

 

6.       Liten modell og materialprøver

Punkt 6 gjøres ved behov. Dersom eleven er usikker på om ideen vil fungere (dekor, sammenføyninger, balansert oppheng e.l.) lages det en liten modell i papir for å teste den.

 

7.       Arbeidstegning

Det gis en felles introduksjon til arbeidstegning.

Hver elev lager så en arbeidstegning/projeksjonstegning av ditt produkt. Her bør elevene tegne produktet fra 2-3 sider. Skriv på målene du ønsker på det ferdige produktet.

 

8.       Modell i full størrelse

Spesielle utfordringer her kan være tørketid om en legger opp til å bruke mye lim. Det kan være tidsbesparende å ha hårfønere tilgjengelig. Om elevene tenker å lage kuleformede lamper med en viss størrelse er det lurt å ha store «kule-former» tilgjengelig, f.eks. badeballer og ballonger.

Kubisk lysobjekt tegnet som tredimensjonal form. rett forfra, som prototyp og ferdig produkt.

Fra skisse til modell i 1:1, elevarbeid, Hønefoss videregående skole. Foto: Grethe Malmo

 

9.       Evaluering

Avslutningsvis skriver elevene en liten oppsummering av hvordan de mener de har utført oppgaven i forhold til oppdraget. Dette gjøres ut fra punktene i oppgaven og vurderingskriteriene.

 

Innlevering

 1. Prosess med beskrivelser. Dette omfatter alt av skisser, foto, med mer. Lag gjerne et omslag med innholdsfortegnelse, og sett inn sidetall. Format: A3
 2. Ferdig montert modell/produkt.

Som avslutning på oppgaven presenterer alle sine prosjekter. Dette kan gjerne gjøres med PowerPoint, eventuelt annet presentasjonsverktøy.

Tre ulike lysobjekter med kule- og kubisk form

Tre lysobjekt, elevarbeider, Hønefoss vgs. Foto: G. Malmo og G. Bratvold

 

Tilpasset opplæring

Prosessen kan lett forenkles noe for å tilpasse opplæringen til den enkelte. En kan for eksempel begrense former det kan velge mellom til kun å bruke kulen. Det er også mulig å begrense oppgaven i materialer, for eksempel med kun arkitekturpapp.

Om en ønsker å tilpasse oppgaven til særlig sterke elever kan en si at det endelige objektet skal være sammensatt av flere geometriske former og/eller at noe av dekoren skal bestå av perforerte flater og både transparente og opake flater. Her finnes det mange varianter.

 

Litteraturliste

Utdanningsdirektoratet.no. (). Læreplan i design og arkitektur – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01). Hentet 7.12.16: http://www.udir.no/kl06/KDA2-01

Fagbegrep

Design Analyse av objekt Skisseteknikk Arbeidstegning
Funksjon Perforering Målestokk Projeksjonstegning
Formbeskrivende begreper Transparens Komposisjon og proporsjoner i 3-dim form

Vurdering

Vurderingskriterier
Med utgangspunkt i kompetansemålene skal elevene skal kunne:

 • Visualisere og presentere innhentet informasjon ved bruk av Powerpoint og moodboard
 • Utforske og bearbeide ideer gjennom eget arbeid med skisser, form og materialer
 • Planlegge og dokumentere en designprosess fra ide til ferdig produkt
 • Forstå målestokk og bruke arbeidstegning som redskap for å lage modell
 • Bruke materialer og teknikker i modellbygging
 • Presentere egen prosess og ferdig modell gjennom bilder og tekst for muntlig presentasjon
Vurderingskriterier Karakter 1 – 2
Eleven….
Karakter 3 – 4
Eleven….
Karakter 5 – 6
Eleven….
Visualisere og presentere innhentet informasjon ved bruk av powerpoint og moodboard

 

 

-setter bilder inn i en powerpoint og lager et enkelt moodboard
-beskriver noen av objektene med enkle ord
-lager en powerpoint som viser bredde i innhentet informasjon og lager et helhetlig moodboard
-bruker fagspråk i beskrivelse av tre objekter
-utnytter powerpoint for å vise et mangfold av lys-objekter og lager et helhetlig og spennende moodboard
-anvender et rikt fagspråk i beskrivelse av tre objekter
Utforske og bearbeide ideer gjennom eget arbeid med skisser, form og materialer -lager noen enkle skisser -lager ulike ideskisser og bearbeidet noen av disse videre i form av skisser og eventuelt små modeller
-lager forklarende skisserer
-utforsker ulike ideer gjennom skisser og bearbeider ideene målrettet, eventuelt også i små modeller
– har svært gode ferdigheter i skisseteknikk
Planlegge og dokumentere en designprosess fra ide til ferdig produkt -lager ideskisser og et ferdig produkt
– har laget et lysobjekt, men oppgavekravene er ikke helt forstått
-planlegger prosessen i f.h.t. tid og oppgavekrav. Prosessen viser ideer og bearbeidinger fram til ferdig produkt

-jobber ut fra kravene som er satt til lysobjektet

-gjennomfører en nyskapende og selvstendig planlegging. Prosessen er strukturert dokumentert og eleven bruker fagkunnskap bevisst

-ser muligheter og viser evne til nytenking innenfor gitte krav og rammer for oppdraget

Forstå målestokk og bruke arbeidstegning som redskap for å
lage modell
-lager enkle arbeids-tegninger -utarbeider og målsetter arbeidstegninger -utfører nøyaktige og målsatte
arbeidstegninger i målestokk
Bruke materialer og teknikker i modellbygging -bygger en enkel modell i valgt materiale -bruker ulike materialer og teknikker og bygger en modell som samsvarer med arbeidstegningen -utnytter materialer og teknikker, utfører nøyaktig modellarbeid og tar hensyn til detaljer og materialdimensjoner
Presentere egen prosess og ferdig modell gjennom bilder og tekst for muntlig presentasjon -tar digitale bilder, overfører dem til PC og presenterer dem
-presenterer sitt arbeid med enkle ord og redegjør for valg som er tatt
-bruker digitale teknikker for å presentere prosess og modell på en ryddig måte

-viser fagkunnskap i muntlig presentasjon og vurdering av eget arbeid. Anvender noen

-utnytter tilgjengelig digitale teknikker og programvare for å lage en helhetlig og god presentasjon

-har gode faglige argumenter for sine valg og viser evne til analyse av eget arbeid.

Tilleggsressurser

Belid.se (2016). Belid. Made in Sweden since 1969. Hentet 7.12.16: http://www.belid.se/

Black design (2016). Black design. Hentet 7.12.16: http://www.blackdesign.no/

Floos.com (2016). Floos. Hentet 7.12.16: http://www.flos.com/consumer/en/products/

Herregard.no (2016). Herregård design. Hentet 7.12.16: http://www.herregard.no/

IKEA (2016). IKEA belysning. Hentet 7.12.16: http://www.ikea.com/no/no/catalog/categories/departments/lighting/

Levi`s. (2016). Made of progress. Hentet 7.12.16: http://www.levi.com/NO/en_GB/madeofprogress

Louispoulson.com (2016). Louis Poulson. Hentet 7.12.16: http://www.louispoulsen.com/no/forside/

Moooi.com (2016). Moooi. Hentet 7.12.16: http://www.moooi.com/

Norsk design og arkitektursenter (2016). Se foredragene fra Framtanker. Hentet 7.12.16: http://doga.no/nyhet/se-foredragene-fra-framtanker

Northernlighting.no (2016). Northern Lighting. Mood makers. Hentet 7.12.16: https://northernlighting.no/

Norwaysays.com (2016). Norway Says. Hentet 7.12.16: http://www.norwaysays.com/main.html

Osram (2016). Osram. Hentet 7.12.16: http://www.osram.no/osram_no/index.jsp

Phillips (2016). Økt trivsel med bedre belysning. Hentet 7.12.16:  http://www.lighting.philips.no/hjem

Purnorsk.no (2016) PUR NORSK. Hentet 7.12.16:  http://www.purnorsk.no/

Stash.no (2016). Stash  –  det er detaljene som teller. Hentet 7.12.16: http://www.stash.no/boligoginterior/belysning.php

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.