Gå til hovedinnhold
Dame som står på en scene og intervjuer en gutt.

Foto: KKS. Grafisk element gjengitt med tillatelse.

Ariadne auf Naxos – et operaprosjekt i videregående skole

Les om hvordan lærere ved MDD i Bodø ga en annerledes og inspirerende tilnærming til kompetansemål og læring ved å komme tett på profesjonelle aktører innen opera.

Musikk- og danselinja (MDD) ved Bodø videregående skole har gjennomført et samarbeidsprosjekt med Arktisk Filharmoni (tidligere Nordnorsk symfoniorkester) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) i forbindelse med fremføringen av operaen «Ariadne auf Naxos» av Richard Strauss.

Les om hvordan lærere ved MDD i Bodø ga en annerledes og inspirerende tilnærming til kompetansemål og læring ved å komme tett på profesjonelle aktører innen opera. Kanskje kan dette inspirere til lignende samarbeidsprosjekter der elever ved din skole får møte profesjonelle aktører og ta i bruk ulike læringsarenaer?

Artikkelen/støttemateriellet er utarbeidet av Ragnhild Djupedal ved Bodø vgs. MDD. Hun forteller om hvordan lærerne i ulike fag knyttet undervisningen opp mot elevenes møter med profesjonelle aktører i Arktisk Filharmoni Opera.

Gjennomføring

Kort om prosjektet

Skoleåret 2016/ 2017 har musikk- og danselinja (MDD) ved Bodø videregående skole gjennomført et samarbeidsprosjekt med Arktisk Filharmoni (tidligere Nordnorsk symfoniorkester) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Utgangspunktet for samarbeidet har vært fremføringen av operaen Ariadne auf Naxos av Richard Strauss i Stormen i Bodø 17. og 19. mars 2017.

Målet fra skolens side har vært å gjøre elevene kjent med hva som skal til for å fremføre en profesjonell operaforestilling. Hva kreves av ressurser, hvem er med i produksjonen, hvor lang tid tar planlegging, øving og gjennomføring osv. Her ønsket skolen å vise elevene det tverrfaglige aspektet i en operaforestilling. Samtidig ønsket man å lære elevene om operaformen, og sette Ariadne auf Naxos inn i en musikkhistorisk sammenheng.

MDD ved Bodø vgs. ble opprettet i forbindelse med Reform 94. I starten var det en klasse på hvert trinn, hvorav 12 musikk- og 12- danseelever. Linjen ble etter hvert så populær at skolen utvidet med 48 elever på hvert trinn, 28 musikkelever og 20 danseelever.

Lærerstaben er på ca. 25 lærere med ulik kompetanse innen musikk og dans. Dette gir skolen en faglig tyngde på mange områder og gjør at skolen er vant til å samarbeide på tvers av ulike musikk- og danseformer. Dette er med på å gi elevene et kreativt og spennende læringsmiljø.

MDD ved Bodø videregående har en lang tradisjon med å delta i og gjennomføre prosjekter av ulike typer. Dette kan være små og store konserter og forestillinger i ulike sjangere, fra klassisk, rock og jazz til folkemusikk, hip hop og rap. De fleste av prosjektene har skolen gjennomført alene, men skolen har også en rekke ganger samarbeidet med andre aktører. Samarbeidet med Arktisk Filharmoni og KKS om Ariadne auf Naxos er derfor et prosjekt som passer utmerket for musikk- og danselinja. Her kan man bygge på faglig kompetanse i lærerstaben og samtidig bygge på tidligere erfaringer i samarbeid med ulike aktører.

Prosjektet har vært gjennomført for alle elever på musikk- og danselinja ved skolen. Det har vært kjørt i ulike fag i de forskjellige klassene. Her er noen faktorer man har tatt hensyn til:

• Hvilke fag har læreplanmål som passer inn i prosjektet?
• Hvilke lærere har lyst til å delta i prosjektet?
• Hvordan kan man best få gjennomført prosjektet i de ulike klassene?

Disse faktorene har vært avgjørende for hvordan de ulike klassene har deltatt i prosjektet. Med utgangspunkt i disse problemstillingene ble man enige om følgende:

Klasse Fag Uketimer
VG1 musikk Lytting/Norsk/Hovedinstrument sang 1/4/1
VG1 dans Dans i MDD-faget 2
VG2 musikk Musikk i perspektiv 1/Hovedinstrument sang 5/1
VG2 dans Dans i perspektiv 1 5
VG3 musikk Produksjonsledelse, hovedområde i faget Instruksjon og ledelse 3
VG3 dans Dans i perspektiv 2 5

Som tabellen viser er det ulikt timeantall i fagene. Elevene i de forskjellige klassene har derfor deltatt i prosjektet i ulik grad. En klasse har f. eks. fordypet seg i musikkhistorien og sett på operaens utvikling gjennom historien, mens en annen klasse i større grad har sett på selve planlegging og gjennomføring av selve produksjonen. Alle klassene har derimot deltatt på samtlige felles forelesninger og besøk i Stormen Konserthus.

Gjennomføring for elever og lærere i fellesskap

Prosjektet startet i august 2016 med et samarbeidsmøte mellom de ulike partene i prosjektet, KKS, Arktisk Filharmoni og lærere fra flere videregående skoler. Her deltok tre lærere fra MDD ved Bodø vgs. Dette var et meget nyttig møte for skolen. Rammene for samarbeidet ble presentert og en fremdriftsplan ble laget så tidlig, slik at prosjektet kunne bli tatt inn i årsplanen.

I etterkant av dette møtet ble prosjektet presentert for alle lærere ved MDD-avdelingen. Her ble det diskutert hvilke lærere som skulle delta i prosjektet og hvilke klasser og fag som skulle inngå. Man ble enige om at alle elevene på MDD skulle delta i prosjektet i større og mindre grad, for opera er noe som angår alle elever på MDD. Opera er en tverrfaglig sjanger der svært mange yrkesgrupper deltar for å skape det endelige resultatet. Det gjelder alt fra scenografi, kostymedesign, søm, koreografi, lys, lyd, snekring av kulisser, økonomistyring og produksjonsansvar til sang, dans og drama på scenen. Dette er viktig kunnskap for alle elever på MDD, for mange av våre elever kommer til å arbeide med slike produksjoner i fremtiden.

Neste møtepunkt var fagdagen på Nord universitetet, 18.11.16, der lærere fra videregående skoler i regionen deltok. Operasjef Katharina Jakhelln Semb holdt et engasjerende foredrag om operaen Ariadne auf Naxos. Hun vektla betydningen av samarbeid i ulike kunstformer og definerte opera som «prosjekt på tvers». Selve operaproduksjonen kalte hun et «økosystem». Det var flott for lærerne å få denne inspirasjonen i forkant av arbeidet med elevene.

Arbeidet videre med samarbeidsprosjektet startet for fullt igjen 17. og 18. januar 2017 da MDD- linja fikk besøk av scenograf, kostymedesigner og operasjef og produksjonsleder. Alle tre holdt interessante og inspirerende foredrag for elever og lærere på MDD om hvordan de jobber med denne operaproduksjonen. Den 27. januar besøkte sangeren Elisabeth Misvær (rådgiver KKS) musikklinja og fortalte om «stemmen som instrument». Hun illustrerte temaet med flere arier til stor begeistring fra elevene (se vedlegg).

Mandag 13. mars besøkte MDD- linja med lærere Stormen konserthus for å møte kunstnere og medvirkende i operaproduksjonen. Dette var igjen et spennende og lærerikt møte for våre elever. Det å treffe unge operasangere som fortalte om veien fram til operascenen (flere med bakgrunn fra MDD- linjer rundt i landet), var svært givende for elevene.

Så var det klart for generalprøve, og 15. mars møtte hele MDD- linja med lærere opp i Stormen med stor forventning og glede for å se og oppleve Ariadne auf Naxos.

Gjennomføring i de ulike fagene

Elevenes møte med operaen «Ariadne auf Naxos» har vært knyttet opp mot flere fag på ulike måter. På den måten hadde de med seg mange innfallsvinkler til opplevelsen under generalprøven i Stormen.

Fagbegrep

Disse fagbegrepene har elevene møtt i undervisningen og i møtene med de eksterne aktørene.

Opera Opera seria Opera buffa Operette
Senromantikk Libretto Scenograf Produsent
Sufflør Inspisient Lysdesign Dirigent
Prolog Overtyre Arie Resitativ
Repetitør Rekvisitt Regissør Primadonna
Koloratur Regi/koreografi Kostymedesign Dukkedesign
Casting Maskør Tekstoperatør Dokumentasjon

Vurdering

Vurderingskriterier/Vurdering

I dette prosjektet er det kun i det tverrfaglige samarbeidet på VG1 mellom norsk og lytting at det har vært laget vurderingskriterier. Her har elevene skrevet en anmeldelse som har blitt vurdert av lyttelærer og norsklærer sammen, og elevene har fått tallkarakter for arbeidet.

Følgende vurderingskriterier ble vektlagt:

• At anmeldelsen hadde en klar og god språkføring
• At anmeldelsen hadde en klar form og et godt innhold
• At elevene begrunnet sine synspunkter

Tilleggsressurser

Tilpasset opplæring

Generelt kan et slikt operaprosjekt involvere alle typer elever, både de med spesielle behov og de med spesielle interesser. Prosjektet er så mangfoldig, både teoretisk og praktisk, at det er velegnet for mange ulike tilpasninger.

Lærer har hatt mulighet til legge til rette for at en elev med særskilt interesse for gresk mytologi fikk anvende sine solide kunnskaper. Handlingen i operaen Ariadne av Naxos er til dels hentet fra gresk mytologi, og både handling og musikk er relativt komplisert og komplekst.

Da operasjefen holdt foredrag om operaen for alle elever og lærere på MDD, kunne denne eleven utførlig fortelle om handlingen og myten om Ariadne. Dette vakte stor begeistring og stolhet blant hans medelever.

Lærerne syns det var fint at også operasjef og regissør brukte eleven aktivt i en formidlingssituasjon. Det styrket de andre elevenes oppmerksomhet og læring.

FAGSTOFF OG INSPIRASJON

Utdanningsdirektoratet.no (2006). Læreplan i dans i perspektiv – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/DAN3-01

Utdanningsdirektoratet.no (2006). Læreplan i instruksjon og ledelse – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS7-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MUS7-01

Utdanningsdirektoratet.no.(2006). Læreplan i instrument, kor, samspill, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS5-01).hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MUS5-01

Utdanningsdirektoratet.no (2006). Læreplan i lytting – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD3-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MDD3-01

Utdanningsdirektoratet.no.(2006). Læreplan i musikk, dans og drama – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD1-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MDD1-01

Utdanningsdirektoratet.no (2006). Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS6-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MUS6-01

Utdanningsdirektoratet.no. (2006). Læreplan i musikk – programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD5-01). Hentet 20.06.17: https://www.udir.no/kl06/MDD5-01

Brunsvik, G. m. fl. (2000). Ekko 1. Musikkorientering VK1. Oslo: Gyldendal Eeg-

Tverrbakk, C. m. fl. (2010). Dans, estetikk og samfunn 1 og 2. Vollen: Tell Forlag

Haraldsen, H. M. m.fl. (2007). Scenetreff, Musikk, dans og drama VG1. Vollen: Tell forlag

Hippe, I. m. fl. (2006). Scenisk dans 1. Vollen: Tell Forlag

Jeffs, R. (1997). Aktiv Musikklære. Oslo: Gyldendal

Nesheim, E. m. fl. (1997). Fra øverom til scene. Oslo: Gyldendal

Nesheim, E. (2008). Operaguiden. Oslo: Orion Forlag AS

Riding, A. m. fl. (2006). Opera. A Penguin Company

Tronshaug, H. J. H. m. fl. (2010). Musikk i perspektiv 1. Bergen: Fagbokforlaget

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.