Gå til hovedinnhold
Mann som står foran elever og snakker til dem.

Foto: KKS, grafisk element gjengitt med tillatelse

Samarbeidsprosjektet Ariadne

Hva skjer når elever i videregående skole møter Ariadne fra Naxos? Kan slike møter føre til læring og dannelse? Les om samarbeidsprosjektet der elever og lærere kommer tett på profesjonelle aktører innen opera.

I forbindelse med Arktisk Filharmonis (tidligere Nordnorsk opera og symfoniorkester) oppsetting av operaen «Ariadne auf Naxos», mars 2017, etablerte KKS og Arktisk Filharmoni Opera et samarbeidsprosjekt for skoleåret 2016/2017. Prosjektet hadde som mål å skape økt interesse og kunnskap om opera i videregående skole. Elever fra programområde for musikk, dans, drama, studieforberedende med formgivingsfag og studiespesialiserende ble involvert. Gjennom ulike tiltak fikk elevene komme tett på mangfoldet av profesjonelle aktører innen opera, noe som ga en annerledes og inspirerende tilnærming til kompetansemål og læring.

Kanskje kan dette inspirere til lignende samarbeidsprosjekter der elever ved din skole får møte profesjonelle aktører og ta i bruk ulike læringsarenaer?

Gjennomføring

 

Bakgrunn for samarbeidet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage og grunnopplæring. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement for fagene og økt interesse for opplæring innen kunst -og kulturfag. Senteret skal primært gi lærere støtte og veiledningsmateriell for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. I dette arbeidet skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt. KKS ønsket derfor å etablere et formalisert samarbeid med Arktisk Filharmoni knyttet til en oppsetning.

Opera er et mangfold av uttrykksformer og kunstarter. Arktisk Filharmoni Opera ønsker å vise at det innen opera finnes mange ulike yrkesgrupper som jobber sammen mot et felles produkt, og ønsker å nå ut til skolene med operakunst. På ulike måter kan dette være særlig aktuelt innen utdanningsprogrammene MDD (musikk, dans og drama), KDA (kunst, design og arkitektur) og DH (design og håndverk).

Arktisk Filharmoni har gjennom flere år hatt samarbeid med de videregående skolene i regionen, og særlig med MDD. Elever og lærere har fått tilbud om å komme på generalprøver og/eller få rimelige billetter til utvalgte konserter og forestillinger. Dette samarbeidet har tidligere ikke vært formalisert. I prosjektet med «Ariadne auf Naxos» ble det interessant å se om responsen fra elever og lærere ble annerledes når samarbeidet var gjensidig forpliktende og når partene kom tettere på hverandre i forkant av operaforestillingen.

Tiltak og gjennomføring

KKS og Arktisk Filharmoni Opera inviterte til et samarbeidsprosjekt med lærere fra Bodø og Bodin videregående skoler. I samarbeid med KKS skulle skolene utvikle undervisningsmateriell eller annet støttemateriell til KKS sin digitale ressursbase. Elever og lærere skulle få møte operasjef/regissør, scenograf og produsent og etter hvert også noen av operasangerne før overværing av generalprøven. To rådgivere fra KKS har vært tett på Bodø og Bodin videregående skole. Underveis i prosjektet meldte også Fauske videregående skole sin interesse for å delta med elever fra studiespesialiserende programområde med fordypning i tysk fremmedspråk.

Inspirasjonsforelesning for lærerne

De videregående skolene i regionen var invitert til fagdag ved Nord universitet, 18.11.16. Her holdt Katharina Jakhelln Semb, operasjef og regissør for «Ariadne auf Naxos», en inspirerende forelesning om «Operaproduksjon – et økosystem», der hun brukte operaen «Ariadne auf Naxos» som en «case». Dette ga deltakende lærere en god forståelse for innholdet og kompleksiteten i operaen.

Operaen «Ariadne auf Naxos» av Richard Strauss, er en kompleks opera som aldri har vært satt opp i Nord-Norge. Det er en opera om en opera – og en forestilling der det folkelige settes opp mot det høykulturelle. Ja, faktisk byr den på begge deler, både seriøs opera og lettbent humor – hele veien med praktfull musikk og imponerende sangprestasjoner. Komponist Richard Strauss og librettist Hugo von Hofmannsthal hadde tidligere hatt suksess med operaer som Elektra og Der Rosenkavalier da de skrev Ariadne auf Naxos. Sistnevnte består av en prolog og én akt, som er operaen i operaen. Det er for øvrig en krevende opera for et publikum fra videregående skole. Det var derfor svært viktig at elevene fikk god forhåndskunnskap og flere innfallsvinkler for å få forståelse og utbytte av operaen. Samtidig var det et mål at elevene skulle få større innsikt i selve operaproduksjonen og kunnskap om de ulike yrkesgruppene som deltar, både på og bak scenen.

NOSO inn i skolen

I midten av januar, to måneder før premieren i Bodø, kom operasjef/regissør, scenograf og produsent på besøk til Bodø videregående skole to halve skoledager. Alle involverte elever og lærere fra Bodø og Bodin var tilstede. Fra MDD ved Bodø vgs. deltok alle klasser, mens fra Bodin vgs. deltok elever fra studiespesialiserende utdanningsprogram med formgivingsfag, som hadde scenografi og kostyme som valgfritt programfag.

Operasjef og regissør Katharina Jakhelln Semb holdt et engasjerende foredrag for elevene om selve operaen og operaens innhold. Hun fortale litt om komponisten og librettisten, i hvilken tid operaen var skrevet, og om hvilke valg hun som regissør har tatt. Operaen refererer til flere greske myter. Katharina fortalte om disse mytene, for at elevene skulle forstå innholdet og symbolikken i operaen.

Den tyske scenograf og kostymedesigneren Susanne Münstner tok elevene med på en visuell reise gjennom den omfattende prosessen med utvikling av scenografi og kostymer til operaen. Dette var det spennende å få innsyn inn, men særlig relevant var det for elevene med scenografi og kostyme som fag. Münstner snakket om nødvendigheten av å gå i dybden for å få forståelse for tidsepoken operaen var lagt til, i dette tilfellet 1920 – 30 tallets art deco. Elevene fikk innblikk i hennes undersøkelser knyttet til arkitektur, maleri, klær-, sko- og hårmote. De fikk se bredden i utviklingen av scenografien, alt fra tidlige ideskisser til nøyaktige oppriss og plantegninger i målestokk. En liten scenemodell med bevegelige romelementer og rekvisitter i målestokk ble også presentert. I forbindelse med utvikling av kostymer viste Münstner hvordan hun jobbet for å få fram hver enkelt karakter i operaen. Betydningen av form, farge, materialbruk og detaljer ble tydelig. I operaen var det også med teaterdukker og dukkespillere som elevene fikk høre litt om.

Operaprodusent og produksjonsleder Kjetil Falkum holdt et foredrag om selve produksjonen, om hvem som jobber i en produksjonsstab og om hva slags kompetanse som behøves for å arbeide med produksjon. Dette var ny kunnskap for mange elever, som viste stor nysgjerrighet overfor arbeidsmuligheter ikke bare på scenen, men også bak.

KKS inn i skolene

Elisabeth Misvær, rådgiver ved KKS og klassisk utøvende sanger, var inne i alle klassene og snakket om «Stemmen som instrument». Hun orienterte om hva som kreves for å synge opera, snakket om stemmefag og karakter- og rolletyper og om utfordringene med å synge akustisk, uten mikrofon. Målet med dette var å forberede elevene på operaforestillingen og gi dem noen knagger å knytte opplevelsen til. Undervisningsoppleggene ble tilpasset de ulike elevgruppene (se vedlagt presentasjon).

Rådgiver Hilde Hermansen fulgte deler av dukkemakerprosessen for elever i valgfaget scenografi og kostyme, studiespesialiserende med formgivingsfag. Fotodokumentasjon av prosess og ferdige produkt, samt et bearbeidet undervisningsopplegg er et resultat av dette. Undervisningsopplegget finner man i KKS ressursbase for videregående skole.

Besøk i Stormen Konserthus

Lærere og elever ble også invitert til Stormen Konserthus rett før generalprøven. Her fikk de bl.a. møte rekvisitør Maja Eline Larssen og operasangerne Lise Davidsen (Ariadne), Adrian Angelico (komponisten) og Petter Wulfsberg Moen (dansemesteren). Møtet med de tre unge sangerne og rekvisitøren ble svært inspirerende for elevene. Rekvisitør Maja viste fram noen av rekvisittene og fortalte om sitt mangfoldige arbeidsansvar i operaen. Engasjerte elever stilte spørsmål, og alle aktørene bød på seg selv og var veldig åpne overfor elevene. Det personlige møtet inspirerte også lærerne og skapte god forventning til generalprøven for alle parter.

Det er ganske eksepsjonelt at elevene skulle få oppleve Lise Davidsen i hovedrollen «I 2015 plukket Lise Davidsen med seg førstepremien i flere av verdens mest prestisjefylte operakonkurranser; Belvedere-konkurransen i Amsterdam, Placido Domingos Operalia i London, og Dronning Sonjas Internasjonale Musikk konkurranse.

Det er ikke bare stort, det er rett og slett eksepsjonelt. Og det er ikke alle sangere forunt å bli omtalt i The Financial Times som “ … en så sterk og teknisk dyktig sanger at hun med denne seieren plasserte seg på toppen av lista over unge sangere i hennes generasjon”.

Sterke solister: «Publikum kan se frem til en fullscenisk opera med hele 14 solister. Foruten Lise Davidsen er det flere utøvere som er velkjente for det nordnorske publikum. Adrian Angelico synger rollen som komponisten. Thomas Ruud spiller Bacchus og skuespiller Nils Johnson spiller hovmesteren. Stykket har et 1920-talls Art Deco inspirert visuelt uttrykk, og vi får se dukker på scenen, skapt av den internasjonale dukketeater-duoen Wakka Wakka som har samarbeidet med Nordland Figurteater.» (Hentet fra Pressemelding, BODØ NU, 13.03.21017)

Ariadne auf Naxos er en opera om en opera. Del 1 handler om selve bestillingen av operaen, og i del 2 får vi se operaen om Ariadne. Hovmesteren (Der Haushofsmeister) i Prologen i operaen, ble spilt av skuespiller Nils Johnson. I NOSO sin oppsetting ble alt sunget på tysk, bortsett fra hovmesteren som hadde en talerolle på nordnorsk. I forkant av premieren, ble det laget en video som en snarvei til å forstå innholdet i Prologen. Denne videoen var tilgjengelig for elever og lærere før generalprøven.

 

Generalprøven

Den 15. mars 2017 møtte alle involverte elever og lærere opp i Stormen med stor forventning og glede for å se og oppleve operaen «Ariadne auf Naxos». Fra MDD møtte til sammen 104 elever og 5 lærere, fra Bodin og Fauske videregående skoler møtte 50 elever og lærere. I tillegg fikk flere interesserte lærere fra skolene være tilstede.

Forventninger og respons

Det var knyttet stor spenning til elevenes respons både fra Arktisk Filharmoni Opera (både fra den kunstneriske staben, utøverne og produksjonsstaben) fra lærerne og fra KKS. Elevenes møte med operaen «Ariadne auf Naxos» hadde vært knyttet opp mot flere fag på ulike måter. På den måten hadde de med seg mange innfallsvinkler til opplevelsen under generalprøven i Stormen. Du kan lese mer om skolenes erfaringer og opplevelser med operaprosjektet i Ragnhild Djupedals artikkel. Se også vedlagte praksisfortelling fra tysklektor Åse Jektvik.

I etterkant kunne Arktisk Filharmoni fortelle at generalprøvens publikum hadde vært det beste publikummet i produksjonen. Det var et lydhørt publikum. Responsen på humoristiske innslag var stor hos elevene, og applausen viste at det var et svært entusiastisk publikum i salen.

I etterkant av forestillingen hadde klassen muntlige evalueringer hvor de måtte svare på noen refleksjonsspørsmål. I tillegg leverte til sammen 55 elever skriftlig svar på refleksjonsspørsmål.

Elevenes opplevelse av operaprosjektet

«Lærerne hadde på forhånd et inntrykk av at mange elever var noe negative til å se operaen, og ble overrasket over alle de positive tilbakemeldingene. Elevene brukte ord som interessant, spennende, lærerikt og de likte det de hadde sett. Lærerne erfarte at de ikke skal være så redde for å presentere vanskelig og krevende stoff for elevene. (Ragnhild Djupedal, lektor MDD, Bodø vgs.)»

• Elevene uttrykte at de etter å ha sett operaen, hadde mye større forståelse for opera som form og stemmen som instrument. Samarbeidsprosjektet hadde «åpnet øynene deres» for opera.
• Elevene var imponerte over de sanglige prestasjonen, og det var spesielt morsomt for elevene å høre at mange av solistene hadde gått på MDD.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.