Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Fant 167 resultat

Programmering i kunst og håndverk

«Når elevene lærer om programmering i kunst og håndverk kan de være med i diskusjonen, utviklingen og bruken av slike plattformer», skriver Stephanie C. Hoebeke. I denne artikkelen forklarer hun nøkkelbegreper og diskuterer hvorfor programmering blir en viktig del av kunst og håndverksfaget i fagfornyelsen. Artikkelen baserer seg på Hoebekes...

Eksamen i kunst og håndverk?

Hvilke muligheter og utfordringer kan en eksamen i kunst og håndverk gi, og hvilke holdninger eksisterer hos lærere som underviser i faget? Denne artikkelen bygger på Mina Zvanuts masteravhandling der hun gjennom teoretiske undersøkelser og praktisk-estetisk arbeid med silketrykk, belyser og drøfter ulike aspekter ved eksamen i kunst og håndverk....

Kunstner i barnehage – erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og kunstner

Dette heftet presenterer to prosjekter som viser hvordan barnehage og kunstner kan samarbeide for å øke kvaliteten innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Den kunstfaglige kompetansen til en profesjonell kunstner har en egen verdi i det kunstpedagogiske arbeidet i barnehagen, og kan være et supplement til det barnehagen jobber med og utvikler på egen hånd.

Kunst og håndverk – inspirasjonshefte til grunnskolen

Dette heftet er utviklet for å gi inspirasjon og veiledning i faget kunst og håndverk til lærere i grunnskolen. Heftet omfatter temaene formidling av visuell kunst, tegning og teknologi og design. I tillegg har vi en artikkel om hvordan man kan jobbe i kunst og håndverk for å styrke de grunnleggende ferdighetene som er...

Portrett – collage i kunst og håndverk

Anne Blyseth underviser i kunst og håndverk ved Selfors ungdomsskole. I denne filmen får vi se hvordan Blyseth og hennes elever på 8.trinn gjennomfører et undervisningopplegg og collage av portretter. Høgskolelektor Mette Gårdvik ved Høgskolen i Nesna reflekterer rundt elevenes arbeid i kunst og håndverk.

Å regne i kunst og håndverk

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne behandle tall. Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike metoder i den praktiske undervisningen.

Å skrive i kunst og håndverk

Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i kunst og håndverks-undervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i dette faget? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.

Teknologi og design

Teknologi og design er et hovedområde i faget naturfag. I Kunnskapsløftet 06 er det også omtalt som et flerfaglig emne som skal inkludere naturfag, matematikk og kunst og håndverk. Naturfagssenteret, Matematikksenteret og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har gått sammen om å lage en rekke undervisningsopplegg som...

Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati – et kunstprosjekt

I denne fagartikkelen beskriver Ole Kristian Herwell ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom Stuenes skole i Arendal og universitetet. Ved å involvere og gi alle elevene en tydelig stemme både før, under og etter utsmykkingsprosjektet, tyder resultater fra spørreundersøkelser på at elevene oppfatter utsmykkingens innhold...

Tid til å lære – tid til å forstå

I sin masteravhandling Tid til å lære, tid til å forstå – om organisering av tid som faktor for progresjon og dybdelæring i kunst og håndverk, ser Rita Bondestad nærmere på hvordan organisering av tid kan påvirke dybdelæring og progresjon i kunst og håndverksfaget. Gjennom teoretiske drøftinger og praktisk-estetisk arbeid...

Kva for tradisjonar står kunstomgrepet på KDA i?

Kva for faghistoriske idear og strømninger kan ha påverka det kunstfaglige innhaldet i læreplanen for KDA? Gjertrud G. Stikbakke trekker i denne artikkelen linjer mellom læreplanar i fagfeltet frå 1976 – 2016. Med utgangspunkt i kunst og visuelle verkemiddel peikar Stikbakke på at fleire av emna og perspektiva som pregar...

Praktisk arbeid med duodji og samisk kulturarv i skolen

Denne fagartikkelen publisert i tidsskriftet Form 5/18 er skrevet av seniorrådgiver Cathrine Jenssen ved Kunst- og kultursenteret og gir et innblikk i hvordan man kan formidle kunnskap om samisk kultur og duodji, samisk kunsthåndverk, i skolen.

«Malingens uttrykk» – å bruke kunsten til å uttrykke følelser

I kunstprosjektet «Malingens uttrykk» har Bortigard barnehage i Bergen latt seg inspirere av malingen og ulike kunstneres vide uttrykksformer gjennom kunsthistorien og forbundet dette med uttrykk for følelser.  Ideen har vært å gjøre kunsten levende og tilgjengelig for barna. Bortigard barnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i...

Om kunstverkets kontekster

Arne Marius Samuelsen, dosent i pedagogikk, har skrevet denne artikkelen om ulike konteksters rolle for kunstopplevelsen, slik han har erfart dem etter et langt formidlerliv. Artikkelen ble skrevet i forbindelse med Kunst- og kultursenterets tiårsjubileum i 2017.

Måltidet – en fortelling om mennesket

Mat som motiv i kunsten kan spores tilbake til de første billedfremstillingene i kunsthistorien, helt frem til dagens samtidskunst. Maten og kunsten har dermed en lang tradisjon sammen. Grunnen kan være at de har flere likheter enn forskjeller.

Samtaler om samtidskunst

Undervisningsopplegg om samtidskunst med 23 utvalgte kunstverk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store installasjoner og konseptuelle verk.

Yrkesfagenes år 2018

I artikkelen presenteres et praktisk eksempel på hvordan elevene kan gis muligheter for å sette egen yrkesutdannelse inn i en større kontekst, gi dem erfaringer med at samarbeid kan generere nyskapende, kreative og gode håndverksmessige løsninger, samt å synliggjøre og løfte fram noen ulike yrkesutdanninger innen design og håndverksfagene i...

Skapende dans i lærerutdanningen – sett i lys av fagfornyelsen

Eli Torvik, danseviter og universitetslektor ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i Levanger, skriver i denne fagartikkelen om den skapende dansens plass i lærerutdanningen sett i lys av fagfornyelsen. Vi ønsker å løfte fram et perspektiv der dansen ses i et større lærings- og dannelsesperspektiv, med...

Samtidskunst for barnehagebarn

På barnehageseminaret «De nære ting» i Oslo i oktober holdt Kristin Risan en workshop om formidling av samtidskunst til barnehagebarn. Kristin er kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter, og har jobbet mange år med formidling av kunst til barn og unge. Hun velger å definere samtidskunst som kunst laget av kunstnere i...

Ta i bruk den nære kunsten

Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan de vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen? Med dette heftet ønsker Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å inspirere til en bevisstgjøring av kunstens plass i skolene. Vi tror at...

Monsterskjelettet Mario – et tverrfaglig kunstprosjekt

«Monsterskjelettet Mario» er et tverrfaglig kunstprosjekt som resulterer i et ferdig monsterskjelett. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage vant Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2009 med dette prosjektet. Barnehagen hadde samarbeidspartnere fra ulike miljøer; kunst- og håndverk, gjenbruk, dans og naturvitenskap.

Kunst er noe en kan lage for å få folk glade

Margunn Haugen er styrer i Ringebu barnehage, en barnehage med fokus på kunst, kultur og kreativitet. – Når vi jobber med skapende prosesser i barnehagene kommer barna med mange utsagn og filosoferinger underveis. Utsagnene forteller oss hvordan barn tenker, hva de undrer seg over og hvordan de ser på samfunnet...

Sitteunderlag i ull

Lag sitteunderlag i ull, etter inspirasjon fra Ung husflid og gamle håndverkstradisjoner. Elevene jobber med temaene ull-/form- og farge gjennom fingerhekling, toving, sying og montering.

Smartteknologi i kunst og kulturfag – apper for elever med funksjonsnedsettelser

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler...

Duodji i grunnskolen

Dette veiledningsheftet inneholder praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk, 1.-7. trinn.

Samarbeidsprosjektet Ariadne

Hva skjer når elever i videregående skole møter Ariadne fra Naxos? Kan slike møter føre til læring og dannelse? Les om samarbeidsprosjektet der elever og lærere kommer tett på profesjonelle aktører innen opera.

Inspirasjon i skandinavisk design – keramikkskål

Arbeid med plastiske materialer som leire er noe de fleste elever liker. I dette opplegget får elevene erfaring med plateteknikk. Oppgaven legger vekt på dokumentasjon av arbeidet. Oppgaven har fokus på prosessen samtidig som elevene opplever å få et ferdig produkt som de kan være stolte av.  

Samtidslitteratur i barnehagen

La deg inspirere til flere lesestunder og nyere bøker i barnehagene! Dette er et veiledningshefte for deg som ønsker mer kunnskap om dagens barnelitteratur og inspirasjon til å formidle denne litteraturen.

Har du krysspeiling? – Navigering i et flerkulturelt landskap.

Ole Hamre forteller i sin artikkel om den syngende skoleklassen. Dette er en fortelling om anerkjennelse, forståelse, nysgjerrighet og respekt, fortalt gjennom et språk Hamre mener vi lærer for lite av på skolen: det emosjonelle språket – språket som ifølge Hamre gir oss en grunnleggende følelsen av å være verd...

Sirkus og akrobatikk på timeplanen

Dette undervisningsopplegget er tilrettelagt skole med utgangspunkt i et prosjektarbeid med sirkus som tema i barnehagen. Opplegget egner seg for undervisning i kunst og håndverk, norsk/drama, kroppsøving og musikk på småtrinnet i grunnskolen.

Lokal kultur til små ranværinga

Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen kultur og blir stolte av å være «ranværinga». Kirkebakken kulturbarnehage i Mo i Rana vant den nasjonale barnehageprisen i 2009 med dette prosjektet.

Å ikke være en sau

I denne artikkelen skriver Stine Fossesholm om hvordan ungdom ser seg selv i dramakonteksten. Hun tar utgangspunkt i sin masteroppgave i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet Å ikke være en sau. En spørreundersøkelse om hvordan ungdom opplever egen trivsel, læring, inkludering og atferd i dramakonteksten.

Et drypp av fargeteori – gul

Et drypp av fargeteori er forslag til en times undervisning der vi tar for oss fargen gul. Opplegget passer godt til 1.- 2. trinn, men kan også brukes på høyere trinn.

Vurdering for læring – Oppgaveeksempel

I filmen presenterer og drøfter faglærerne Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk. Egenvurderingsskjema, vurderingsstopp, nivådelte kjennetegn for måloppnåelse og kompisvurdering belyses og diskuteres.  

«SPOR gjorde meg synlig i landskapet» – om kunst og inkludering

Kunst er en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. SPOR er et samarbeidsprosjekt mellom to videregående skoler i Kristiansand og Kilden Dialog ved Kilden Teater og Konserthus. I SPOR-prosjektet er elever med og uten funksjonsnedsettelser sammen om å lage en forestilling av...

Animasjon med nettbrett

«Pizza, det slappe øyet og Walt Disney» er et praktisk krasjkurs i animasjonens grenseløse verden. Ved å bruke iPad og den lettfattelige Stop Motion Studio-appen hopper du over flere av leddene som tidligere har komplisert animasjon i klasserommet. Den praktiske økten starter med en 5 minutters videointroduksjon hvor den kryptiske...

Vurdering for læring – Egenvurdering

Jamfør Forskrift til opplæringslova, § 3-12, skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling. I filmen diskuterer Marita Elverum, Narvik videregående skole, og Kristine Norlander, Ås videregående skole, betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema...

Vurdering for læring – Underveisvurdering

Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Underveisvurdering eller formativ vurdering har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering. I filmen reflekterer faglærerne Kristine Norlander, ved Ås videregående skole,...

Vi åpner laptoper!

Dette undervisningsopplegget i valgfaget design og redesign viser hvordan elevene ved Gosen skole demonterer laptoper og videre bruker delene til å designe og lage nye produkter. Delene bukes enten til å lage en figur/statue eller et smykke (armbånd, brosje, halssmykke, øredobbe osv).

Geriljabroderi – å skrive med nål

Geriljabroderi er et fenomen hvor hensikten er å brodere hverdagens frustrasjoner gjennom slagord, ordspill og sitater i korssting. Teksten i broderiene skal formidle et budskap mens bilder, fargevalg, utforming og plassering av bokstaver står i en «mismatch» til teksten.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.