Gå til hovedinnhold
Dame fotograferer barnas leirearbeid.

"Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning" . Illustrasjon fra strategien. Foto: KKS

Skaperglede, engasjement og utforskertrang – strategiplan

Regjeringens ambisjoner med strategiplanen er tydelige: Å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene og bidra til økt kvalitet i hele utdanningsløpet. Strategien løfter frem fagene og fagområdenes muligheter og egenverdi. I tillegg beskriver strategien noen tydelige utfordringer.

Strategiplan Skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Innspill fra KKS til Utdanningdriektoratets utredning om praktiske og estetiske fag.

KKS har tidligere gitt innspill til tiltak for å styrke praktiske og estetiske fag og er glad for at strategien nå foreligger. Vi vil her trekke frem noen viktige poeng fra strategien.

Kartlegging av kompetanse i barnehagene

En oversikt over barnehagepersonalets kompetanse vil være et godt utgangspunkt for å målrette etter- og videreutdanningstilbud, i følge regjeringen. Et av tiltakene som foreslåes er å kartlegge personalets kompetanse innenfor de praktiske og estetiske fagområdene (side 32).

Kompetanseheving i grunnskolen

En av utfordringene regjeringen peker på er mangel på formell kompetanse i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen. Det er derfor gledelig at det i 2017/18 ble det satt av 30 millioner til å videreutdanne lærere i disse fagene, noe som resulterte i at omlag 300 lærere fikk tilbud om videreutdanning. Regjeringen vil fortsatt satse på kompetanseutvikling, men vil ikke innføre kompetansekrav på nåværende tidspunkt. Planen presiserer at  øremerking av midler til videreutdanning i til de praktiske og estetiske fagene skal videreføres (side 32).

Eksamen i praktiske og estetiske fag

Vurderingsordningen i fag har effekt på opplæringen, og det har fra våren 2017 vært prøvd ut lokalt gitt eksamen i praktiske og estetiske fag. «Resultatene fra utprøvingen så langt viser at flertallet av skolelederne og lærerne mener at holdningene til faget har endret seg hos lærere og elever som deltar i utprøvingen, og at eksamen er et tiltak som styrker fagenes status», kan vi lese i strategidokumentet (side 22). Regjeringen vil vurdere å innføre en eksamensordning i ett eller flere av disse fagene etter 10. trinn (side 22).

Dersom det innføres eksamen i praktiske og estetiske fag, mener KKS at en naturlig konsekvens vil være at det også innføres kompetansekrav i fagene.

Estetiske læringsprosesser i lærerutdanningene

Forskriften for grunnskolelærerutdanning og for barnehagelærerutdanning fremhever estetiske læringsprosesser og kreative læring. Regjeringen ønsker nå å utrede hvordan universitet og høgskoler jobber med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningen, med overføringsverdi til barnehagelærerutdanningen.

Regjeringen vil innføre ny femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag og vil lyse ut ekstra midler for å støtte institusjonene (side 32 – 33).

Samarbeid mellom kulturskole, barnehage, skole og SFO

Regjeringen mener at samarbeid mellom kulturskole, barnehage, skole og SFO kan bidra til å styrke kvaliteten på undervisningen. Strategiplanen framhever betydningen av samarbeid lokalt og peker på flere kompetansehevingstiltak for kulturskolen.

Digital satsing

Skal kommunene kunne utnytte de mange digitale mulighetene peker strategien på viktigheten av å koble de praktiske og estetiske fagene på den digitale satsingen i skolen. Regjeringen vil utvikle kompetansepakker i teknologi og praktiske og estetiske læringsprosesser (side 26, 30)

Tre ungdommer med masker og hvite skjorter. Danser

Strategiplan Skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Innspill fra KKS til Utdanningdriektoratets utredning om praktiske og estetiske fag.

Senterleder Kirsti Saxi etterlyser handlingsplan for fagene

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.