iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Illustrasjon: KKS

Siste runde med innspill

Til høsten er de klar, og i 2020 skal de iverksettes. Vi sikter så klart til nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag til VGO. 18. juni 2019 er siste sjanse til å komme med innspill til fagfornyelsen. Vi har svart på høringen, og her kan du lese noen av poengene som vi presiserer i vårt høringssvar.

Musikk

En av tre?

I forrige innspillsrunde (november 2018) kunne vi lese hvordan de tre tverrfaglige temaene hang sammen med musikkfaget. I siste og avgjørende innspillsrunde er to av tre falt bort.

Folkehelse og livsmestring overlevde kuttet, men demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling var ikke like heldig. I første del av 2.5 Tverrfaglige temaer i Overordnet del av læreplanverket står det «Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling». Men det står også «Målene for hva elevene skal lære innenfor temaene, uttrykkes i kompetansemål for fag der det er relevant».

Kompetansemål etter 7. trinn

  • utforske og formidle musikalske erfaringer og reflektere over musikkens funksjon i samtiden
  • samtale om hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom
  • utforske og drøfte hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Eksempelet ovenfor kan lett knyttes til det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, men det er viktig at relevansen blir framhevet med en egen tekst i læreplanen. Det samme gjelder selvsagt for bærekraftig utvikling.

Den digitale nåtiden

Foruten teksten som beskriver den grunnleggende ferdigheten «digitale ferdigheter» er ordet «digital/digitalt» ikke brukt i læreplanteksten. Med unntak av noen få kompetansemål vil man kunne nå samtlige mål med en ren analog tilnærming. Det digitale har i økende grad blitt en vital og i mange tilfeller en likestilt del av musikk; apper/software for notasjon, innspilling, avspilling, miksing, komponering og ikke minst digitale instrumenter.

I Norge er skolen for alle, og noen elever vil ut fra fysiologiske begrensinger ikke være i stand til å lære seg en sang etter gehør, spille en akkord på et tradisjonelt instrument eller lese visuell notasjon. For noen elever vil det å uttrykke seg musikalsk faktisk være ensbetydende med bruk av digitale hjelpemidler, og digitale instrumenter. Ord har makt, og ordet «digital» fortjener større plass i læreplanteksten.

Homo ludens – Det lekende menneske

KKS ser med glede på at begrepet lek sammen med å utforske og eksperimentere er inkludert i både kjerneelementet «utøve musikk» og i kompetansemål etter 2. trinn. Vi mener lek, fantasi og glede er viktige forutsetninger for å inkludere elevene inn i mulighetene som ligger i musikkfaget. Stilles det for store krav til praktiske og teoretiske evner allerede fra 2. klasse vil man kunne ekskludere mange elever tidlig i prosessen, noe som vil være til hinder for en god faglig progresjon for hele elevgruppe. Den motoriske og kognitive utviklingen hos et barn følger som kjent ikke en rett strek, og det er svært gledelig at læreplanteksten tar hensyn til dette.

Kunst og håndverk

Tverrfaglig tema

Vi leser med gleder at alle de tre tverrfaglige temaene er inkludert i kunst og håndverk. Flerfaglighet eller tverrfaglighet betyr at elevene arbeider med problemstillinger eller temaer som krever kunnskaper og ferdigheter fra flere fag (NOU 2015:8 Fremtiden skole). Det er derfor viktig at disse temaene ikke forsvinner fra fag som er hensiktsmessig og naturlig at kunst og håndverksfaget samarbeider med. Vi reager derfor sterkt på at fag som står for flest timer i grunnskolen, som norsk og matematikk ikke har alle de tre tverrfaglige temaene representert.

Realistisk omfang?

Til tross for en betydelig reduksjon i antall kompetansemål  fra nåværende plan mener vi at det fortsatt er urealistisk at en skal kunne gå i dybden av i løpet av det tilegnede timeantallet. Dette gjelder særlig for ungdomstrinnet. Spesielt med tanke på at elevene skal reflektere, analysere, vurdere, utforske og prøve ut. Dette tar tid, og krever i utgangspunktet flere timer. Kompetansemålenes omfang og kravene om tverrfaglighet, progresjon og dybdelæring kan vanskelig realiseres med et gjennomsnittlig uketimetall på 1,7 t/u for 1-7 trinn og 1.3 t/u for 8-10. trinn, målt i 60 min. enheter. Det er det lave timetallet kan i tillegg være til hinder for dybdelæring, jamfør det NOU:15 og Meld. St. 28 peker på når det gjelder forholdet TID  –  DYBDELÆRING.

På ungdomstrinnet, der 30 timer skal benyttes til fordypning i kunst eller håndverk og at kompetansemålene til dels er svært omfattende, er omfanget lite realistisk med sett i sammenheng med timetallet.

Fordypning i kunst eller håndverk

Udir spør om innholdet i den planlagte fordypningen kommer tydelig frem. For oss er dette uklart og vi stiller derfor følgende spørsmål:

  • Er det de to siste kulepunktene i hver fordypningsdel som skal ligge til grunn for fordypning i kunst eller håndverk?
  • Vil det være mulig og er det intensjonen at det i fordypningen skal føyes til andre kompetansemål fra de øverste tre kulepunktene?
  • Hvis ja på spørsmålet over: Skal hver enkelt elev kunne velge hvilke kompetansemål han/hun vil jobbe med? Eller skal hver lærer/skole kunne velge?

Tenkes fordypningen som en avsluttende del av kunst og håndverksfaget eller timene til fordypning i prinsippet tas i begynnelsen av ungdomstrinnet?

I tillegg mener vi at det er problematisk at lokale behov og rammer skal styre hva skolen tilbyr. Vi stiller oss da disse spørsmålene: Kan noen skoler velge bort håndverket om fasilitetene ikke er i orden, eller kunsten, hvis skolen ikke ser nytteverdien i den? Vi mener at det er uheldig at skolene selv skal få velge dette i så stor grad, slik den nye strukturen foreslår. Merk at vi ikke er imot å ha en fordypning på tiende trinn, men at slik strukturen foreligger vil det i praksis kunne bety at faget deles i for stor grad.

I tillegg til kunst og håndverk og musikk som er omtalt her, har vi også kommentert duodji, samisk musikk, sal og scene, design og redesign og norsk.

Vi følger fagfornyelsen for grunnskolen og VGO tett. Vi har samlet våre nyhetartikler om utviklinga av de nye læreplanene, samt våre innspill til høring i de aktuelle fagene vi representerer på kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/fagfornyinga/. 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.