iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Nye læreplaner i KDA og MDD

Det nærmer seg frist for å gi innspill på læreplaner i programfag på KDA og MDD i videregående skole. 27. september er deadline for å komme med konstruktive synspunkter til læreplangruppene. Vi har gitt våre innspill på KDA, og trekker fram noen av poengene her.

Tekst: Hilde Hermansen, seniorrådgiver KKS

Design og arkitektur

Mye bra i Om faget

I all hovedsak mener KKS at planen er framtidsretta og at sentrale verdier fra overordnet del er godt ivaretatt. Vi er imidlertid enige med flere videregående skoler, som i sine innspill påpeker at begrepet entreprenørskap må komme tydeligere fram både i Om faget og i kompetansemålene.

Vi er glade for at kjerneelementene i siste utkast har fått mer beskrivende navn, men foreslår å endre Formkultur og samfunn til Design og arkitektur i kontekst fordi vi mener det er et mer forklarende navn.

De tverrfaglige temaene er godt formulert og utgjør en sentral del av innholdet i kompetansemålene. Det er storartet! Likevel savner vi at den sosiale dimensjonen av bærekraftbegrepet kommuniseres tydeligere i målene. Videre er det helt nødvendig at de tverrfaglige temaene ikke fjernes fra fellesfag, slik departementet gikk inn og gjorde etter forrige innspillsrunde. Dersom fagfornyelsens intensjon om større tverrfaglighet og dybdelæring skal realiseres kan vi ikke tenke dybdelæring bare innenfor hvert fag. Vi må tenke og arbeide på tvers av felles- og programfagene.

Kompetansemålene

Vårt inntrykk er at kompetansemålene i stor grad speiler innholdet i Om faget. Vi har likevel noen bekymringer knyttet til vektleggingen av arbeid med materialer og teknikker. Slik planen nå foreligger er ikke dette presisert som mål før på Vg2, og det er for seint! Vi foreslår derfor at praktisk utforsking og kompetanse knyttet til materialer og teknikker presiseres på Vg1. Vi savner også at elevene tidlig skal opparbeide seg kompetanse i farge, form og funksjon knyttet til design og arkitektur. I dagens utkast er farge nevnt først på Vg3. Dette bør endres!

Samisk arkitektur og kulturhistorie, samisk tradisjonshåndverk og innovasjoner innen form, materialbruk og teknikker knyttet til samisk formspråk synliggjøres og løftes i for liten grad fram i læreplanen. Det må trekkes tydeligere fram, ellers er vår påstand at den samiske dimensjonen har lett for å forsvinne, usynliggjøres og «glemmes» bort. Dette er særlig viktig med tanke på å operasjonalisere viktige deler av verdigrunnlaget og de tverrfaglige temaene, slik at det blir en del av skolenes praksis i hele Norge.

For øvrig oppfatter vi at planen er sammenhengende og kompetansemålene har god progresjon.

Kunst og visuelle virkemidler

Om faget

Læreplanen viser til vitenskapelige, postmodernistiske og pluralistiske tenkemåter. Det tilrettelegges for at elevene kan eksperimentere, utforske, tenke kritisk, handle etisk og bærekraftig.

Som i faget design og arkitektur mener vi denne delen er relevant og framtidsrettet og med godt formulert innhold i tverrfaglige tema. Vi stusser litt over at kjerneelementet som i forrige utkast het Visuelle virkemidler, nå har endret navn til Formale virkemidler og forstår ikke helt hvorfor. Det bør i alle fall være konsekvens i begrepsbruken. Slik det er nå brukes både formalestetiske, formale og visuelle virkemidler som begrep i Om faget og i kompetansemålene for øvrig.

Kompetansemålene

I forhold til kompetansemål i design og arkitektur oppfatter vi at mål i kunst og visuelle virkemidler er mer komplekse og utydelige. Det handler både om det innholdsmessige og det språklige. Det er heller ikke så lett å få øye på en tydelig progresjon i de ulike målene.

Når det gjelder å ivareta den samiske dimensjonen har vi foreslått kompetansemål som gir progresjon i løpet av de tre årene.

Nå ser vi fram til at læreplanene videreutvikles til helhetlige, gode og anvendelige arbeidsverktøy for lærere og elever. Det blir også spennende å se de nye tekstene om vurdering, da disse i stor grad også vil prege den praktiske læringssituasjonen.

I tillegg til fag på KDA, vil vi også kommentere programfag på MDD.

Vi følger fagfornyelsen for grunnskolen og videregående opplæring tett. Les våre nyhetsartikler, samt våre innspill til høring i de aktuelle fagene vi representerer.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.