Gå til hovedinnhold
Tegnede streker.

Illustrasjon: M. E. Nymo & H. Hermansen

Ny temapakke om tegning!

«Å tegne for å forstå – å tegne for å formidle – å tegne for å holde fast». Slik sammenfatter Alf Howlid tegningens essens i en av sine artikler i vår nye temapakke. Det samme uttrykkes med litt andre ord i kjerneelementet visuell kommunikasjon i læreplan for kunst og håndverk. Der skrives utvikling av tegneferdigheter fram som helt grunnleggende og som noe som skal prege innhold og progresjon i faget. Med dette har tegning fått en ny posisjon i læreplanen.

Tegning er en grunnleggende kommunikasjonsform for oss mennesker og har fungert som universalspråk i tusenvis av år. Men hva er tegning, hva kan tegning bety for elevenes læring og hvordan kan lærere legge til rette for utvikling av tegneferdigheter, slik forskriften sier? Disse og flere andre spørsmål ønsker vi å gå nærmere inn på i Temapakke: Tegning.

Målsettingen med pakken er å belyse betydningen av tegning i bred forstand og inspirere lærere til å reflektere over egen tegneundervisning med utgangspunkt i LK20. På sikt kan dette bidra til økt kompetanse, skaperglede, engasjement og utforskertrang hos de aller viktigste aktørene i skolen, nemlig elevene.

Målgruppen er først og fremst lærere i grunnskolen, men deler av pakken er svært relevant for videregående skole og lærerutdanningsinstitusjonene.

Innhold i pakken

Har du sett filmsnutten «En tegners hverdag», som  inngår i temapakken? Vi anbefaler å bruke noen minutter på denne først. I filmen får vi et innblikk i tegner og kunstpedagog Bjørnar Meislers mangfoldige og kreative arbeid. Med sin erfaring som lærer har han også tanker å dele om tegningens betydning for barn, ungdom og voksne. Filmen passer godt for alle pedagoger og elever, uansett fag. Flere av Meislers refleksjoner utdypes gjennom pakkens ulike fagartikler, der relevant forskning og kunnskap om tegning presenteres.

ARTIKLER
Når Alf Howlid skriver om tegning som utforskende, estetisk praksis, får vi en forståelse for betydningen av tegning som kunnskapshandling. Howlid oppfordrer læreren til å tegne i klasserommet og understreker verdien av tegning som pedagogisk verktøy.

Bruken av tegning som pedagogisk verktøy avdekkes også i Bente H. Skjelbreds kvalitative casestudie ved fire norske ungdomsskoler. Hun har forsket på kunst og hånderkslæreres oppfattelse av tegning i læreplanen og på lærernes klasseromspraksis. Skjelbred er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

Nina Scott Frisch, førsteamanuensis ved Dronning Maus Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, introduserer sosiokulturell teori som hjelp til å utdype, belyse, forklare og forsvare tegning som kulturell og derfor også sosial menneskelig aktivitet. Basert på forskning presenterer hun konkrete råd om hva læreren kan gjøre for å utvide elevenes erfaringer med å gjengi og skape form.

Hjerneforskning viser at tegning øker innlæringen og hjelper på hukommelsen ved å binde sammen følelser, fornuft, kunnskaper og erfaringer. Ingeborg Stana, professor ved OsloMet, presenterer ulike undersøkelser som underbygger tegningens store potensiale som læringsverktøy. Basert på egne erfaringer som tegnelærer for lærerstudenter, har Stana også skrevet en artikkel om muligheter og utfordringer med digital versus analog tegning. Studentenes opplevelser av digitale tegningers ekthet eller autensistet er interessant lesning.

Erin Skilbrei avsluttet sin lektorutdanning ved OsloMet våren 2022. Basert på sin masteroppgave diskuterer hun noen didaktiske utfordringer knyttet til tegning i kunst og håndverk fra 5. til 10. trinn.

UNDERVISNINGSOPPLEGG
De fire undervisningsoppleggene i pakken spenner bredt, både innholdsmessig og med hensyn til klassetrinn. Her finner du både analoge og digitale opplegg med åpne eller analytiske innganger til selve tegneaktiviteten. Fokus kan være på å gjengi et objekt gjennom observasjonstegning, utforskende tegning med lange redskaper, konstruksjon av geometriske komposisjoner i mer meditative tegneprosesser eller bruk av app for å gjøre tegninger tredimensjonale og «levende».

Vi gleder oss stort over å kunne presentere vår nye temapakke om tegning:

Seks rektangulære utsnitt av ulike tegninger og, satt sammen til en collage.

De ulike elementene i pakken kan brukes enkeltvis eller kombineres etter behov. Med dette får du som lærer noe teoretisk, noe skapende, noe didaktisk, noe reflekterende og noe å ta med tilbake til klasserom og verksted. Til sammen håper vi innholdet både kan inspirere deg som lærer og komme elevene til gode!

Lykke til med egen strek og med spennende tegneundervisning!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.