Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Bok forside Kunstens muligheter

Omslag Universitetsforlaget. Safarium 2014. Foto: Tom Øverlie

Kunstens muligheter i spesial­pedagogisk arbeid

Opplevelse, mestring og inkludering

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) arrangerte i 2019 konferansen Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering på Nord universitet i Bodø. Fokus for konferansen var forskning og erfaringer knyttet til kunstfag, inkludering og spesialpedagogikk. Dette er tema som senteret har vært opptatt av å bidra innenfor, og vi erfarer at det er et stort behov for økt kunnskap, utprøving og erfaringsdeling på området. I løpet av konferansen ble det klart for arrangør og vitenskapelig komité at forskning og erfaring som ble presentert, burde nå ut til flere. Tanken om en antologi tok form.

Konferansen Muligheter: Opplevelse, mestring og inkludering

Et møte mellom to fagfelt

Forfatterne i denne boka presenterer ulike perspektiver på inkludering,  kunstnerisk og spesialpedagogisk arbeid innen kunst og håndverk, litteratur, musikk, dans og drama. Bokas kapitler er fagfellevurdert. Estetiske og kunstneriske uttrykk kan for mange barn utgjøre selve mulighetsrommet til å uttrykke følelser og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Hovedarenaen er barnehage og skole. Boka henvender seg til lærerutdanningene og til fagmiljøene innen pedagogikk, spesialpedagogikk og kunst og kulturfag, på høgskole og universitet.  Den er også relevant for helse- og sosialfaglige utdanninger. I tillegg retter boka seg mot pedagogisk psykologisk tjeneste og statlige pedagogiske støttetjenester, foreldre og andre som på ulikt vis arbeider med barn og unge med særlige behov.

Estetiske og kunstneriske uttrykk kan for mange barn utgjøre selve mulighetsrommet til å uttrykke følelser og gi opplevelse av mestring og deltakelse

(Hanssen, 2022, s. 15)

Redaksjonen

Redaktører for boka har vært Natallia Bahdanovich Hanssen, professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet, Ragnhild Merete Hassel, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen,  Torgeir Haugen, litteraturviter fra OsloMet-storbyuniversitetet og Morten Sæther, dosent i musikkpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. De har også skrevet bokas innledningskapittel, som forankrer tematikken i rammeplan og læreplanverk og peker på hvorfor og hvordan kunst og kultur kan ha stor betydning for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Inkludering og estetiske erfaringer

Rikke Gürgens Gjærum og Malin Vik ser på kunstfagenes bærekraftige potensial for inkludering og læring i lys av fagfornyelsen. Estetikkbegrepet drøftes og ulike læringssyn presenteret. Målet i kunsten er ofte å skape noe nytt, noe unikt. Dermed kan det å ha en funksjonsnedsettelse sette deg i en særegen posisjon i møte med kunsten, fordi du som utøver på en særskilt måte kan skape ditt eget estetiske univers preget av dine ferdigheter og livserfaringer. (Gürgens, 2022, s. 31). De har et spesielt fokus på drama som læringsform og kommer med konkrete forslag til dramaøkter.

Målet i kunsten er ofte å skape noe nytt, noe unikt. Dermed kan det å ha en funksjonsnedsettelse sette deg i en særegen posisjon i møte med kunsten, fordi du som utøver på en særskilt måte kan skape ditt eget estetiske univers preget av dine ferdigheter og livserfaringer

(Gürgens, 2022, s. 31)

Venke Marie Sortland, Ida Gudbrandsen og Ina Coll Kjølmoen skriver om forestillingen Safarium og hvordan de som dansekunstnere legger til rette for estetiske erfaringer for barn og unge med særlige behov. De drøfter også begrepet kunstnerisk kvalitet.

Klumper  og olk
Safarium. Foto Tom Øverlie. Kunstens muligheter

Torgeir Haugen skriver om mulighetene for egen utvikling som ligger i skjønnlitteraturen. Her kan man bearbeide prosesser og møte sterke følelser. Aase-Hilde Brekke skriver om hvordan bruk av eventyr og rollespill kan fremme et godt klassemiljø. Anita Jakobsen og Kari Holdhus skriver, gjennom eksempelet DKS-produksjonen Fjærlett, om hvordan kunstbesøk kan styrke kunstnerisk og sanselig tilstedeværelse for elever med behov for et tilrettelagt skolehverdag.

Musikkens muligheter

Flere av forfatterne ser på mulighetene som ligger i musikken. Anne Lindblom fra Sverige har forsket på musikk som verktøy for motivasjon, og mulighetene det gir i møte med urbefolkningsbarn med diagnoser innen autismespekteret. Morten Sæther skriver om musikkens muligheter for å skape et inkluderende fellesskap i barnehagen. Natallia B. Hanssen og Marit Krogtoft setter søkelys på musikkaktiviteter og språkutvikling. Merete Lippert Tobiassen beskriver hvordan hun jobber med tverrfaglige forestillinger forestillinger, og hvordan musikk berører de fleste områdene i oss: de kognitive, sosiale, emosjonelle og motoriske. Finn Stenfatt Thomsen fra Danmark skriver om estetisk medvirkning og mulighet for samspill og fellesskap i musikk.

…musikk berører de fleste områdene i oss: de kognitive, sosiale, emosjonelle og motoriske (Tobiassen, 2022, s. 218)

Outsider Art

Åse Smith Løvås og Silje Gulstad har skrevet kapittelet Fra elevarbeid til Outsider Art. Her skriver de om institusjonen Trastad, tidligere Nord-Norges Åndssvakehjem, og betydningen formgiving og kunstnerisk aktivitet etterhvert fikk ved institusjonen. Pedagog Sigvor Riksheim så et potensiale i elever som ble stemplet som «ikke opplæringsdyktige». Gjennom kunstnerisk arbeid fikk de frigjort et potensiale som åpnet for nye muligheter. Flere av elevene ble etterhvert profesjonelle kunstnere, som Herleik Kristiansen, Torstein Nilsen og Wenche Nilsen. Trastad ble nedlagt som følge av HVPU-reformen, men er i dag en del av Sør-Troms museum gjennom Trastad samlinger, Nasjonalt senter for Outsider Art. Museet formidler historien til institusjonen samt ivaretar og presenterer den store samlingen kunst laget av tidligere beboere. Trastad Samlinger har oppdaget og samlet inn Outsider Art fra hele Norge og samarbeider internasjonalt. Flere av  kunstnerne er representert på Nasjonalmuseet.

Flere bilder på en vegg
Bildevegg Trastad. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

Inspirasjon og økt kunnskap

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og redaksjonen håper at de ulike bidragene i boka bringer ny innsikt, inspirasjon og økt kunnskap til lærerutdanningene, kunst- og kulturfeltet, det spesialpedagogiske feltet og praksisfeltene innen barnehage, skole, kultur, helse, samt politikere og andre med interesse for temaet.

Innholdsfortegnelse publisert

Lykke til med arbeidet for å fremme kunst og kultur for ALLE barn og unge!

Antologien Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeider et høyaktuelt og viktig bidrag til arbeidet med å løfte mulighetsrommet som kunst og kulturfagene bidrar med for barn og unge med spesielle behov. {…] De kreative prosessene og «settingene» kan vanskelig kopieres fra prosjekt til prosjekt,men antologiens forskningsbaserte artikler fra praksisfeltet bør være på litteraturlisten for en rekke utdanninger. Alle barn og unge bør få muligheten til å sanse, uttrykke følelser og oppleve mestring og læring gjennom deltakelser i kunst og kulturfaglige prosjekt..

(Gårdvik, 2022)

Les hele anmeldelsen i FormAkademisk

Boklansering

Boka ble lansert på OsloMet – storbyuniversitet mandag 12. september. Redaktørene var tilstede og presenterte antologien – Morten Sæther fra Dronning Mauds Minne Høgskole, Natallia Hanssen fra Nord Universitet, Merete Hassel fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Torgeir Haugen fra OsloMet. I tillegg deltok noen av forfatterne med presentasjon av sin artikkel. Morten Sæther intervjuet Venke Sortland og Ida Gudbrandsen fra dansegruppa Landing om forestillingen Safarium.

Den vitenskapelige antologien har blitt til i et samarbeid med de nevnte institusjonene og har som målsetning å betone betydningen av kunst og estetikk i arbeid med barn som har særlige behov for tilrettelegging. Det er bidragsytere fra Norge, Sverige og Danmark og boka dekker hele opplæringsløpet.

Her kan du lese mer om boken: https://www.universitetsforlaget.no/kunstens-muligheter-i-spesialpedagogisk-arbeid

Kilder

Dronning Mauds Minne Høgskole (2022, 24. august) Etterlyser tettere samarbeid mellom kunstfag og spesialpedagogikk https://dmmh.no/hva-skjer/etterlyser-tettere-samarbeid-mellom-kunstfag-og-spesialpedagogikk

Gårdvik, M. (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. FormAkademisk, 15(1). https://doi.org/10.7577/formakademiskmisk.5046

Hanssen, N.B., Hassel, R. M., Haugen, T., & Sæther, M. (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. Universitetsforlaget.

Sør-Troms museum (u.å) Trastad samlinger. https://stmu.no/attraksjoner/trastad-samlinger/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.