iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Illustrasjonsbilde av Ole Johan Ramfjord, teaterutdanninga ved Nord universitet

Hva skjedde med de tverrfaglige temaene?

24. april 2019 var vi tilstede på Stortinget da SV inviterte til innspillsmøte om de nye læreplanene. En rekke organisasjoner som Utdanningsforbundet, Skolens landsforbund og Musikk i skolen delte betraktninger rundt planene som er ute på høring med høringsfrist 18. juni 2019. Da var det mange som stilte spørsmålet: Hva skjedde med de tverrfaglige temaene?

I arbeidet med høringen som foreligger har vi gjort oss noen generelle betraktninger. Vi jobber kontinuerlig med dette, og vil legge ut vårt endelige høringssvar innen 18. juni.

Vi reagerer spesielt på at musikk ikke har fått beholde «Demokrati og medborgerskap». Når det gjelder musikk er det i høringen foreslått at «Folkehelse og livsmestring» er et relevant tverrfaglig tema, mens i forrige utkast var alle tre representert. Hvis vi ser på dette kompetansemålet fra høringen i musikk: utøve et variert repertoar av musikk, sang, joik og dans, og drøfte hvordan musikalske tradisjoner bevares og fornyes er det i tillegg uforståelig at «Bærekraftig utvikling» er fjernet.

Fremtidens skole (NOU 2015:8) og Meld. St. 28 skriver at de tverrfaglige temaene skal integreres der det er relevant. Vi tolker dette til at det åpnes opp for å ikke ha med alle tre temaene i hvert fag, slik mange antok da disse ble presentert for første gang. Nå er det altså skjedd, ett eller to tema er tatt ut av samtlige fag, bortsett fra Samfunnsfag, KRLE og Kunst og håndverk. De sistnevnte fagene har fortsatt alle tre temaene representert. Vi reagerer sterkt på at flere av de tverrfaglige temaene er fjernet i de fagene som har flest timetall i norsk skole. Matematikk har som eksempel ikke «Bærekraftig utvikling» som tverrfaglig tema. På side 49 i Fremtidens skole (NOU 2015:8) som ligger til grunn for Fagfornyelsen står det at Problemstillinger knyttet til klimautfordringer kreve kunnskap fra både naturfagene, matematikk, samfunnsfag og etikkfag.  Om naturfag står det at begrunnelse for naturfagets plass i norsk skole Naturvitenskaplig kunnskap er viktig for informert meningsdannelse og ansvarlig deltakelse i demokratiet. Vil det da ikke være naturlig å si at «Demokrati og medborgerskap» er et viktig tverrfaglig tema i dette faget?

Fra innspillsmøte på Stortinget, initiert av SV. Foto: Skolenes landsforbund

Deling av kunst og håndverksfaget

Kan noen skoler velge bort håndverket om fasilitetene ikke er i orden, eller kunsten, hvis skolen ikke ser nytteverdien i den?

I tillegg til bekymring rundt behandlingen av de tverrfaglige temaene ser vi at delingen av kunst og håndverksfaget igjen er en problemstilling. Fagfeltet frarådet dette sterk i forrige høringsrunde, derfor er det synd å se at faget igjen trues med å deles i kunstfaglig- og håndverksfaglig fordypning på 10.trinn. Når det i tillegg presiseres at det er opp til skolen å fordele fordypningen etter lokale behov og rammer, stiller vi oss spørsmålet: Kan noen skoler velge bort håndverket om fasilitetene ikke er i orden, eller kunsten, hvis skolen ikke ser nytteverdien i den? Vi mener at det er uheldig at skolene selv skal få velge dette i så stor grad, slik den nye strukturen foreslår. Merk at vi ikke er imot å ha en fordypning på tiende trinn, men at slik strukturen foreligger vil det i praksis kunne bety at faget deles i for stor grad.

Begrepsbruk i nye planer

Vi merker oss videre at begrepet verksted er fraværende. Det er tankevekkende. Ord er makt. Verksted som begrep legger en viktig føring for å prioritere verkstedene som en særlig viktig rammefaktorer for utøvelsen av et praktisk og estetisk fag. Skal skolene velge å prioritere rammefaktorene likt i hele landet når det gjelder kunst og håndverk og (musikkrom for den del) må det ligge klare føringer i skolens viktigste styringsdokument. I musikk er det er flott at dans er inkludert, men det er betenkelig at ordet «lage» er fjernet, da det skapende og kreative med å lage kunst er det som driver kunsten framover, ikke bare det å «kopiere» det eksisterende.

Fagområder på tvers

Når det gjelder å se verdien av praktisk og estetisk tilnærming til læring, slik som blant annet nye rammeplaner for lærerutdanningen legger opp til at nye lærere skal ha kompetanse på gjennom: «å kunne legge til rette for estetiske læringsprosesser i alle fag» vil vi merke at drama beklagelig nok er forsvunnet fra norskfaget. Noe vi er kritiske til. Heldigvis har enda dans en plass i kroppsøving, og designprosesser er godt representert i kompetansemålene for naturfag. Kreativitet er også nevnt som viktig for måloppnåelse i flere fag, blant annet i matematikk. Dette er også i tråd med Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Høsten 2018 startet de første studentene opp på et nytt femårige masterløp for å bli grunnskolelærerne. Disse nye lærerne skal ha ferdigheter i å legge til rette for estetiske læringsprosesser, i alle fag (Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning s.2). I tillegg bringer fagfornyelsen inn et lignende begrep, og gjennom Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, står det at: Skapende læringsprosesser sees på som ei forutsetning for elevens danning og identitetsutvikling (Overordnet del- verdier og prinsipper for lærerutdanningen s.8). Nye retningslinjer i både grunnskolelærerutdanningen og grunnopplæringen henter altså opp begrepene estetiske og skapende læringsprosesser. Burde estetiske læringsprosesser da kanskje nevnes i alle fagplanene?

Burde begrepet estetiske læringsprosesser på bakgrunn av dette kanskje nevnes i alle fagplanene?

Vi vet at tradisjonen er sterk for å kun se sitt eget fag. Vi vil derfor som Udir, oppfordre lærere til ikke å bare se på sitt fag, men også andre fag. Skolen trenger et styringsdokument som viser klare linjer – linjer på tvers av fag og fagtradisjoner. Uten at det går på bekostning av metodefriheten. Mange lærere er god på å trekke disse linjene selv, men mange har behov for støtte i dette arbeidet. Dette er av Udir planlagt at skal skje igjennom den digitale visningen som vi allerede har fått et innblikk i. I dette høringsutkastet vil vi som sagt oppfordre til å se på tvers av fag. Spør deg selv: hvilke kompetansemål vil være hensiktsmessig for meg som kunst og håndverkslærer å jobbe med matematikklæreren om, og visa versa. Prøv å se sammenhengen mellom fagene. Matematikk har masse å bidra med og omvendt, i både musikk og kunst og håndverk, og naturfag er helt naturlig å koble sammen med kunst og håndverk.

Eksamen i praktiske og estetiske fag

Utprøvingen av eksamensordning i de praktiske og estetiske fagene er gjennomført og evalueres i disse dager. Vi er håpefull til at eksamen vil bli innført, og følger denne prosessen tett. Når det gjelder dette vil vi også merke at det er viktig at dette kommer frem i teksten som går på sluttvurdering i fagene og vil presse på dette i vårt høringssvar.

Aktuelle artikler og dokument knyttet til dette:

Etterlyser politisk debatt om nye læreplaner

Mener departementet overkjørte læreplangruppene

Fremtidens skole (NOU 2015:8)

Meld. St. 28 (2015–2016) 

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.