Gå til hovedinnhold

Eksamen i praktiske og estetiske fag!

«Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene, samtidig som elevene får mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for», sier Sanner i en pressemelding, 14.01.20.

Regjeringen har altså konkludert og foreslår at kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk blir en del av trekkordningen på ungdomstrinnet. Dette gjøres på bakgrunn av Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse, utprøving med ulike eksamensmodeller, bl.a. i musikk og kunst og håndverk på 19 ungdomsskoler i 2017-19, samt hovedfunn i Rambøll-rapporten «Utprøving av eksamen i praktiske og estetiske fag».  Forslaget sendes nå ut på høring med frist 14. april og skal være klart til de nye læreplanene tas i bruk høsten 2020.

Eksamensform

Som eksamensordning for de praktiske og estetiske fagene foreslår regjeringen lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen med forberedelsedel.

Selv om Rambøll-rapporten peker på at det ikke er noen tydelig konsensus om hvilken av de eksisterende eksamensmodellene som egner seg best, viser undersøkelsen at de fleste lærerne foretrekker muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og 45 minutter eksaminering per elev.

Rambøll-rapportens hovedfunn i fagene musikk og kunst og håndverk forteller oss følgende:

  • Musikk – Lærerne favoriserer muntlig-praktisk eksamen med forberedelse på inntil 48 timer og 45 minutter eksaminering grunnet tilstrekkelig og nødvendig lenge på forberedelsestid, f.eks. til å forberede et praktisk innslag. Lærerne foreslår videre at en eksamensmodell med 48 timer forberedelse (eller lengre), 30 minutters gruppeeksamen og 15 minutter individuell utspørring er egnede rammer for gjennomføring av eksamen i musikk.
  • Kunst og håndverk – Lærerne er noe uenig i hvilken eksamensform som egner seg best for dette faget. Flertallet mener at modellen «Muntlig-praktisk eksamen, inntil 48 timer forberedelse og 45 minutter eksamen» ville være til det beste for eleven for å vise frem kompetanse, men flere av lærerne mener også at 30 minutter eksaminering er tilstrekkelig for at elevene skal få vist sin kompetanse, samtidig som det i praksis er enklere å gjennomføre en eksamen på 30 minutter per elev på skolene med hensyn til logistikk og organisering.

Fordeler og ulemper med eksamensmodellene

Rambøll-rapporten viser at det er både fordeler og ulemper med de ulike modellene som er prøvd ut. Modellene er bygget på eksamen i teoretiske fag og passer derfor ikke like godt for de praktiske og estetiske fagenes egenart. Det anbefales derfor at det tenkes nytt rundt gjennomføring av eventuell eksamen i praktiske og estetiske fag og at det bør ligge andre eksamensmodeller til grunn for gjennomføringen enn de to alternativene som ble prøvd ut.

Kan eksamen styrke musikk og kunst og håndverksfaget?

KKS sin argumentasjon har hele tiden vært at eksamen i musikk og kunst og håndverk kan være ett av flere tiltak for å styrke fagenes status, kvalitet og innhold.

Artikkelen «Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk», nylig publisert i i FORM Akademisk, synliggjør at 50 % av lærerne som underviser i kunst og håndverk ikke har studiepoeng i faget. Vi mener innføring av eksamen i ungdomsskolen vil legge større press på skoleeiere og skoleledere når det gjelder å ansette lærere med formell fagkompetanse og når det gjelder å prioritere spesialrom, materialer og utstyr for disse fagene.

Vi mener også at innføring av eksamen kan bidra til styrking av vurderingspraksis og kvalitetssikring av det faglige innholdet. Dette er også i tråd med undersøkelser det henvises til i regjeringens strategi «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». På side 23 i strategien skriver regjeringen at «vurderingsordningen i fag har effekt på opplæringen. Undersøkelser viser at fag med eksamen har mer transparente vurderingssystemer, og dermed utvikles det et tolkningsfellesskap og en felles forståelse for hva som skal vektlegges i vurderingen av elevenes faglige kompetanse».

Vi er glade for at det nå tas konkrete grep for å styrke de praktiske og estetiske fagene i norsk skole!

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.