Gå til hovedinnhold

Eksamen i musikk og kunst & håndverk?

«Jippi!» jublet Karin Ness fra Sandnessjøen da hun ble spurt om å foreta ei utprøving av lokalgitt eksamen i kunst og håndverk med sine 10. klasse-elever ved Sandnessjøen ungdomsskole. Hun forteller at hun merket ei markant endring i holdningen til faget fra elevene da de ble oppmerksomme på at de kunne trekkes ut til denne ordningen i løpet av våren 2018. – Dette vil kunne være med på å løfte faget og gi de praktiske og estetiske fagene den statusen de fortjener, fortsetter hun.

Våren 2017 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et åpent spørsmål til en rekke interesseorganisasjoner for fagene musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Spørsmålet lød «Hvordan kan vi styrke de praktiske og estetiske fagene i utdanningen?». KD fikk utfyllende svar på sitt spørsmål og organisasjonene var samstemte på flere punkt. Tre momenter ble særlig løftet frem som styrkende tiltak for de aktuelle fagene; skolene må ha tilgang på verksted, utstyr og arbeidsrom tilpasset de ulike praktiske aktivitetene disse fagene krever, innføring av et kompetansekrav for lærere som underviser i de aktuelle fagene på grunnskolenivå og til sist støttet vi forslaget fra Meld. St. 28 ang. å utføre praktisk-muntlig eksamen i fagene musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Les hele KKS sitt svar på spørsmålet til KD ved å trykke på denne lenken: Tilleggsoppdrag Udir 2017. Styrking av praktiske og estetiske fag i opplæringen. 

I Meld. St. 28 Fag – Fordypning – Forståelse (15/16) hadde allerede Departementet konkludert med at de skulle vurdere musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse som trekkfag til lokalt gitt muntlig eksamen på linje med øvrige trekkfag etter 10. skoleår.  Begrunnelsen lå blant annet i at det er en vesentlige forskjell i vurderingspraksisen mellom fag med eksamen og uten eksamen, der fag med eksamen har mer transparente vurderingssystemer. Meldingen omtaler et studie gjennomført av NTNU (SØF).  I følge studien ser det ut til å ha en positiv effekt på gjennomføringen av videregående skole at elever har gjennomført eksamen i matematikk. Forskerne mener at det er den intensive forberedelsesperioden som bidrar til resultatene de finner (Meld. St. 28). Det er rimelig å anta at dette også vil kunne ha en effekt på de øvrige fagene i grunnskolen.

Som et ledd i å styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) et tilleggsoppdrag i august 2017, basert på disse innspillene. KD ønsket at Udir skulle iverksette en utprøving av «lokal gitt eksamen» der trekkfagene skulle omfatte de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen. Udir tok kontakt med fire fylker; Nordland, Aust- og Vest-Agder, Oppland og Rogaland. Fylkesmannsembetene i de respektive fylkene valgte deretter ut skoler i sine regioner som fikk tilbudet om å delta i prosjektet. I vårsemesteret 2018 vil om lag 16 skoler prøve ut ulike eksamensformer og dele sine erfaringer før et endelig vedtak besluttes.

Utprøvingen fortsetter skoleåret 2018-2019. Alle skoler som er med i 2017–2018 har fått invitasjon til å være med videre. De fleste har takket ja, og fylkesmannsembetene får ansvar for å finne flere deltakere for skoleåret 2018–2019.

Kunst og håndverkslærer Karin, har i tillegg til lang erfaring som faglærer i kunst og håndverk også jobbet som sensor for de som tar fagbrev i bunadssøm. Å få eksterne sensorer inn i skolehverdagen som en diskuterer sin egen vurderingspraksis med vil kunne gi et mer transparent vurderingssystem i disse fagene. Dette kan igjen resultere i en felles vurderingspraksis, og det er det behov for, forteller Karin.

Formen på eksamen er enda ikke gitt, og det er ett av punktene som skal testes ut i denne utprøvingsperioden. Hun kunne velge mellom å organisere prøve-eksamen som muntlig eksamen med praktisk innslag med forberedelse på 24 timer og gjennomføring på inntil 30 minutter eller muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og gjennomføringstid på 45 minutter.

Erfaringene fra inneværende og neste skoleår vil være gjenstand for en evaluering og danne grunnlag for beslutninger om fagene skal inngå i en trekkfagsordning til lokalt gitt eksamen, og ev. med hvilken eksamensform: muntlig med praktisk innslag eller muntlig-praktisk.

Aktuelle lenker:

Tilleggsoppdrag Udir 2017. Styrking av praktiske og estetiske fag i opplæringen. 

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

Ludvigsensutvalgets rapport, NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.