Gå til hovedinnhold
jente med kofte i fjæra

Foto: Ellen A. Lundby

Med nytt blikk på joik

«Med nytt blikk på joik» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for ungdomsskole basert på dokumentarfilmen «joikefeber» av Ellen A. Lundby. Hovedfokus på joik gjennom temaene samisk identitet, kultur og historie i fortid og nåtid.

Undervisningsopplegget Med nytt blikk på joik tar utgangspunkt i dokumentarfilmen Joikefeber (regi: Ellen-Astri Lundby) og musikkvideoen Tim Tam Tam som inngår i filmen. Filmen handler om sangeren og skoleeleven Ylva fra Oslo som ønsker å lære seg å joike på tradisjonelt vis etter at hun oppdager at hun har samiske røtter. I musikkvideoen Tim Tam Tam ser vi at hun også går sine egne veier og lager en ny versjon av en gammel joik ved å kombinere den med moderne popmusikk. Opplegget berører i tillegg til musikk og joik mer samfunnsfaglige tema som fornorskningsprosessen, samiske identitetsuttrykk og forholdet mellom majoritet og minoritet.

Dette er et bredt og tverrfaglig undervisningsopplegg som kan anvendes på ungdomsskole i fagene musikk, samfunnsfag, levende kulturarv (valgfag), sal og scene (valgfag), norsk, historie, RLE og kunst og handverk. Opplegget er også forankret i kompetansemål for norsk, samfunnsfag og musikk for elever med samisk som førstespråk -samisk læreplan.

Selv om opplegget først og fremst har fokus på samisk joik, favner det bredt og er særlig egnet som et lengre prosjektarbeid med forankring i ulike fag- og fagområder. I tillegg kan man hente ut deler av opplegget til undervisning rettet mot samisk kultur- og kulturforståelse. Her anbefales for eksempel videovedlegget med intervjuet av unge Ylva som utforsker sin samiske identitet og røtter gjennom joik, sett med et ungt og moderne blikk.

Undervisningsopplegget egner seg også godt for studenter som skal lære om samisk musikk, kultur og historie ved lærerutdanningene. Primært grunnskolelærerutdanning (GLU) og studenter som har fordypning i musikk. Med tilpasninger kan opplegget også brukes på praktisk pedagogisk utdannelse (PPU)

Gammel samisk mann i samtale med ung kvinne bak bålet

Foto: Ellen A. Lundby

 

Gjennomføring

1) Som lærer Introduserer du undervisningsopplegget ved å vise traileren til Joikefeber eller selve filmen (57 min). Filmen kan bestilles hos: lundby@online.no. Filmen inneholder også musikkvideoen Tim Tam Tam, men om dere kun ser traileren finner du musikkvideoen vedlagt her.

Trailer til filmen Joikefeber

Musikkvideoen Tim Tam Tam:

Ved å se filmen/traileren og musikkvideoen vil elevene få en rask innføring i hva prosjektet dreier seg om. Den unge hovedkarakteren Ylva Soriano Lundby er dessuten en person elevene lett kan identifisere seg med og ha sympati for. I filmen er det flere musikkvideoer av gamle joiker hvor Ylva opptrer i noen av dem, og i musikkvideoen Tim Tam Tam er hun i tillegg delansvarlig for idé og gjennomføring av videoen.

2) Dette undervisningsopplegget bygger på kunnskap om en personjoik fra Snefjord som tilhørte Karen Nilsen (f.1855) bosatt i Snefjord i Vest Finnmark. Hennes joik har levd helt opp i vår tid, og musikkvideoen Tim Tam Tam er en modernisering av denne.

2a) Læreren leser først selv gjennom disse vedleggene. Senere skal elevene lese dem: Tekstvedlegg 2: Bakgrunnsinformasjon om joik og tekstvedlegg 1: Om Karens joik. Innled med å fortelle elevene om de vanligste former for joik, personjoik, sted- og dyre-joik.

2b) Spill så av lydopptak av Joiken til Karen Nilsen, Snefjord (joik nummer 16). Den er fremført av tre ulike personer fra Snefjord og opptakene er gjort av forskeren Ola Graff ved Tromsø Museum/UiT i perioden 1975-1998. Formålet var å dokumentere en utdødd lokal joiketradisjon. Den som husker joiken best var nok Gjertrud Matheussen. Det var hennes bestemor Karen som eier den.

3) Elevene skal nå fordype seg i Karens joik:

3a) Elevene får utdelt infoarket Om Karens joik (tekstvedlegg 1) og leser selv teksten.

3b) Be elevene om å diskutere hvordan man kan oppfatte innholdet i joiken: Hva slags forhold hadde Karen og Johan Mikkel? Hvilke tolkninger finnes det av joiketeksten? Kan Karen ha lagd den selv?

4) Modernisering av joik (Musikkfaglig vinkling primært)

Til orientering for elevene:

Mange samiske artister lar seg inspirere av joik og bruker det i sin musikk. Tradisjonelle joikere bruker også instrumenter i sin fremføring av joik nå. Fra gammel tid var tromma det eneste instrumentet som ble brukt av sjamanen, men tromma ble forbudt. I dag kan man til og med danse til joik. Det tror man ikke var vanlig i gamle dager med unntak av rituelle sammenhenger som for eksempel i forbindelse med bjørnejakten. Det finnes profesjonelle dansere og koreografer som forsker på bevegelse og dans knyttet til joik i dag.

Til læreren: Se eventuelt for mer informasjon om temaet i punktet tilleggsressurser,  «Om joik og dans».

4A) Vis til musikkvideoen Tim Tam Tam som er inspirert av Karens joik og som er det siste vi ser i filmen. Ylva har hatt mange av ideene til hvordan musikken og videoen skulle se ut. I tillegg fremfører hun joiken og korer.

4B) Oppfordre elevene til å reflektere over det samiske innholdet i musikkvideoen: Musikksjanger, dans og dramatiseringer.
Forslag til spørsmål til elevene: Hva gjenkjenner dere av den gamle joiken i musikkvideoen?

 • Kan dere høre en kjent stemme fra det materialet vi tidligere har lyttet til? (Gjertruds stemme fra opptaket gjort av Ola Graff er samplet inn i musikken)
 • Hvordan brukes innholdet/kjærlighetshistorien fra Karens joik visuelt i musikkvideoen?
 • Hvilke ulike musikksjangre er med i videoen og er det flere typer joik?
 • I filmen Joikefeber sier Ylvas grandtante at Karens joik ikke høres ut som joik – hva skyldes det, tror du?
 • Hva er det som gjør at vi identifiserer musikkvideoen som et samisk univers
 • Spiller videoen på samiske stereotypier og benytter seg av klisjeer?
 • I hvilken grad brukes det samiske identitetsmarkører, f.eks i klesstil?
 • Finnes det innslag som peker mot andre kulturer enn den samiske?
 • I hvilken tid foregår handlingen(e)?

5) Vis intervjuet med Ylva der hun forteller hva de gjorde med den gamle joiken (ca. 7 minutter).

Spørsmål til elevene: Hva er årsakene til at Ylva ville modernisere joiken til Karen?

6) Fra samisk religionsutøvelse via forbud til revitalisering (Samfunnsfaglig vinkling primært)

Del ut arket Bakgrunnsinformasjon om joik (vedlegg 2) å la elevene selv lese innholdet og besvare spørsmålene (To og to går sammen og arbeider med oppgavene. Enten muntlig eller skriftlig. Elevene kan også jobbe i grupper og ha en gruppepresentasjon av svarene som inneholder ulike presentasjonsteknikker):

 • Hva har skjedd med bruken av joik gjennom tidene? Og hvordan speiler joikens historie samfunnsutviklinga?
 • Går det an å beholde sin kultur, samtidig som man lar seg påvirke – eller blir påvirket av andres kulturer?
 • Hvordan går det an for et minoritetsfolk (som for eksempel samene) å beholde sin kultur og identitet samtidig som de lever i et majoritetssamfunn?
 • Hva er forskjellen på å la seg assimilere og det å la seg integrere? (Se referanse til Thomas Hylland Eriksen under punktet om tilleggsressurser, litteratur).
 • Vil du si at samene er integrert i det norske samfunnet eller er de assimilert?

 

to damer i en bil ler

Foto: Ellen A. Lundby

FORDYPNINGSOPPGAVER

Plukk og velg

Norsk/samfunnsfag/historie/valgfaget levende kulturarv

Oppgave 1) Spørsmål til elevene i plenum eller svar i grupper på to og to: Hvordan er lokalhistoriske plasser brukt i videoen Tim Tam Tam? Bruk Info-arket om Karens joik.

Oppgave 2) Mange lokalsamfunn i Norge er rik på historie, og kanskje finnes det fortellinger, sagn, joiker og folkeviser som kan knyttes opp til disse. Motivér elevene til å gå på skattejakt på hjemstedet og ta kontakt med kulturbærere i kommunen. Kjenner elevene til kulturminner som finnes på deres egen hjemplass? En oppgave kan være å beskrive en lokalhistorisk plass eller kulturminne.

Musikk, valgfaget sal og scene og kunst og handverk

Oppgave 1) Fortell om en joik eller en tradisjonell norsk folkevise du kjenner. Hvis joiken eller visa handler om en person, hvordan blir vedkommende karakterisert gjennom tekst, melodi og rytme. Hvordan vil du selv fremføre den?

Oppgave 2) Om joik og dans. Be elevene gå sammen to og to for å diskutere følgende spørsmål: Hvilke bevegelser var det i musikkvideoen? Hvordan ville elevene bevege seg til joik? Søk opp joik på Youtube og be elevene finne eksempler derfra.

Det finnes tradisjonelle bevegelser til joik: Svinge med armen – joikehånden, hoppe, trampe eller banke takten, mimikk. Den som fremfører kan bruke bevegelser til å fremheve ord i teksten for understreke mening eller herme etter ganglaget til den som joikes.

Oppgave 3) Vis tolkningen av Karens joik gjort av Elisabeth Misvær(vokal) og og Andrej Stepanov (akkordion) som musikkvideo i stumfilmstil med samiske karaoke-tekster (nummer 3 på videoen under). Elevene kan her joike med. Det kan være lærerikt for norske elever å se samisk på trykk. For samisk språklige elever bør det gjøres oppmerksom på at teksten er skrevet ned slik den ble joiket, og derfor ikke har en helt korrekt samisk skrivemåte av i dag.

Oppgave 4) Hent inspirasjon fra musikkvideoen og det elevene har lært til å jobbe med duodji i kunst og håndverk. Kanskje kan veiledningsheftet i duodji som vi på Kunst- og kultursenteret har utviklet være til hjelp? Se under punktet med relaterte ressurser.

Valgfaget Levende kulturarv (sammen med fagene musikk, valgfaget sal og scene og kunst og handverk)

Oppgave 1) Skriv et forslag til hvordan man kan bruke et kulturminne i filming og kombinere det med sang, musikk, dans og bevegelse. Musikkvideoen Tim Tam Tam kan brukes som eksempel. Finn ut hvor og hvordan den er filmet. Se infoarket Om Karens joik og intervjuet med Ylva Soriano Lundby der hun forteller om hvordan de lagde musikkvideoen.

Oppgave 2) Skriv et forslag til en egen musikkvideo/spill (spel) knyttet til kulturarv. Beskriv et egnet kulturminne som opptakssted/scene for en musikkvideo/spill og begrunn hvorfor. Hva vet dere om stedet? Hva slags aktivitet(er) var knyttet til plassen? Hvilke mennesker hadde tilholdssted der? Fortell hvordan dere vil bruke det som «location» for en musikkvideo eller levende fremføring.

Oppgave 3) Lag musikkvideoen – beskrevet i oppgave 2. Fordel klassens elever i to team: De FORAN kamera og de BAK kamera. Foran er dansere, skuespillere, musikere og sangere. Bak er filmteamet med fagfunksjoner som produksjonsledelse, regissør, fotograf, redigerer, musikkprodusent, kulisse, kostyme og scenografi-ansvarlig. I små grupper må man kanskje ha flere funksjoner/roller. I større elevgrupper kan to og to gå sammen om fagfunksjonene i filmteamet. (Dette er en prosjektbasert oppgave som vil ta flere skoledager).

Alternativ til oppgave 3) Ha en levende fremføring av kulturminnet som viser plassens historie.

 

 

 

 

Vurdering

Siden dette undervisningsopplegget er såpass omfattende og favner mange ulike fag, har vi valgt å ikke gi en beskrivelse av vurderingskriterier og vurdering som et eget punkt. Vi vil derimot anbefale filmene om vurdering som senteret har utviklet i forbindelse med vurderingsarbeid. Her finner dere konkrete eksempler på vurdering og refleksjoner rundt egenvurdering og underveisvurdering.

Tilleggsressurser

I tilknytning til undervisningsopplegget er det utarbeidet informasjonstekster, lydopptak av joiker, musikkvideoer og et videointervju med filmens hovedkarakter Ylva. Dette ligger som egne tekst- og filmvedlegg og refereres til i selve gjennomgangen av opplegget.

Eksterne tilleggsressurser: 

– En nettutstilling om Samisk tro & Mytologi, Varanger museum:
– Joikeside for barn med ulike ressurser: Senter for nordlige folk.
– Artikkel fra NRK, bl.a om ungdom som er redd for å lage nye personjoiker fordi de er redd for at de plagierer allerede eksisterende joikemateriale.
– CD: “Ábifruvvá/havfrua. Mearrasámi luođit mánáide/ Sjøsamisk joik for barn” Karen Anne Buljo ISBN 041887 006221
– CD og sangbok som passer i barnehage og som læremiddel i skolen: “Suga, suga, su” Sangbok, Elisabeth Utsi Gaup. Isbn: 82 9062-507-3 og CD med artister: Utsi/Blind/Vardagsgruppen isbn: 978 82 90625 721.
– Frode Fjellheim: «Med joik som utgangspunkt», en lærebok i musikk – med joik som utgangspunkt. Du lærer her å joike, men du lærer også noter, musikkteori, komponering, arrangering, stemmebruk og mye mer. Alt med joik som utgangspunkt. Boka henvender seg til alle som har lyst til å lære noe om musikk. Det følger med en CD med eksempler, komp og oppgaver. Boka inneholder en del tilleggsstoff som også gjør den anvendelig i ikke-samiske områder, samt i andre skoleslag (folkehøgskoler, musikklinjer v/videregående skoler m. fl.) Bok fås gratis ved henvendelse til Sametinget, kan lånes på biblioteket eller ved å kontakte www.vuelie.no
– CD: «Juoiggas», Johan Sara jr. og Mikkel Sara. Et interaktivt og metodisk læremiddel i det å bruke joikestemmen. ISBN 978 -82-92649-12-1. For voksne/ ungdom.
– «Šuoŋaid šaldi». Bok og cd med barnesanger. Språk: Nordsamisk. CD: ISBN 9788273747372. Bok: ISBN: 9788273746498. Davvi girji (2008)
– Om temaet joik og dans følg denne linken og denne ( Inneholder bl.a. intervju med Elle Sofe Henriksen som er med i Joikefeber.
Litteratur:
– Graff, Ola: Om kjæresten min vil jeg joike, 2004.
– Hætta, Odd Mathis: Samene: Nordkalottens urfolk, 2002.
– Solbakk, John Trygve, red.: Samene: en håndbok, 2004 (1. utg. 1990),
– Jensen, Hege & Buljo, Karen Anne: På vei til de åtte årstiders land, 2014.
– Hylland Eriksen, Thomas: Små steder store spørsmål. Innføring i sosialantropologi, 2010 (1.utg. 1993), side273 om assimilasjon og integrasjon.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.