Vi har nettopp lansert nye sider – gi oss din tilbakemelding!

Organisering

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ligger ved Nord universitet, campus Bodø, og er en del av fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU).

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er plassert på linje med faggruppene under dekan for FLU. Senterleder Kirsti Saxi deltar i ledermøter på linje med andre faggruppeledere.

Endring av organisering 1.1.2018

«Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen overføres til Nord universitet fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.»

Tidlligere organisering, fra 2007-2017

Senteret er opprettet av Kunnskapsdepartementet. Ansvar for den faglige oppfølgingen var delegert til Utdanningsdirektoratet. Senteret var lokalisert til og administrativt underlagt Nord universitet, tidligere Høgskolen i Bodø og Universitetet i Nordland.

Utdrag fra mandatet om organisering, 2007-2017:

«Senteret er organisert med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 1-4 fjerde ledd og administrativt underlagt Nord universitet. Senteret er faglig underlagt departementets myndighet.
Ansvar for den faglige oppfølgingen er delegert til Utdanningsdirektoratet.
Senteret er organisert som som en selvstendig faglig enhet, og styret ved Nord universitet har således ikke ansvaret for, eller myndighet over, den faglige delen av virksomheten ved senteret, jf. Universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd.

Senteret ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for den daglige ledelsen av virksomheten.

Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsplaner, budsjett og økonomi, motta rapport, samt følge opp senterets virksomhet. Utdanningsdirektoratet er delegert ansvaret for eventuelle endringer av avtaler.»

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.