Gå til hovedinnhold

Organisering

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ligger ved Nord universitet, campus Bodø, og er en del av fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er plassert på linje med faggruppene under dekan for FLU. Senterleder er en del av ledergruppa og deltar i ledermøter på linje med andre faggruppeledere.

Endring av organisering fra 1.1.2018

Alle de nasjonale sentrene ble fra 1.1.2018 overført fra KD og Udir til sine respektive vertsinstitusjoner.

Oppdrag

I Tildelingsbrevet til Nord universitet for 2018 står følgende:

«Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen overføres til Nord universitet fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.»

Departementet forventer at Nord universitet skal benytte de overførte midlene til å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

  • Nord universitet skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.
  • Nord universitet skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.
  • Nord universitet skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
  • Nord universitet skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.
  • Ved behov skal Nord universitet også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet.

Tidligere organisering, fra 2007-2017

Senteret ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2007. Ansvar for den faglige oppfølgingen var delegert til Utdanningsdirektoratet. Senteret var lokalisert til og administrativt underlagt Nord universitet (tidligere Høgskolen i Bodø og Universitetet i Nordland).

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.