Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Barn papir kunst

Demokrati og medvirkning bygges lag på lag - inspirert av Henri Matisse Foto NTNU

Nettverkskonferanse for kunst og håndverk i UH-sektor 2022

Demokrati og medvirkning er tema når Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor arrangerer ny nettverkskonferanse 24.- 25. januar 2022 i Trondheim. Call for paper er sendt ut til nettverkets medlemmer, samt kunngjort nedenfor.

Nettverkskonferansen vil i 2022 orientere seg rundt tematikken «Demokrati og medvirkning».

Tid: 24.- 25. januar 2022
Sted: Trondheim, NTNU/DMMH

Call for paper – frist 1.10.21

Call for paper er sendt ut til nettverket. Konferansen åpner for bidrag innen 4 kategorier. Frist for innsending av bidrag er 1.10.21.

Call 2022 KH UH

Nettskjema for innsending av bidrag

Tema: Demokrati og medvirkning

Kunst og kultur har stor betydning for et velfungerende demokrati. St. Meld. 8 Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida er kunstens ytringsdimensjon og samfunnsbyggende kraft vektlagt: «Ytringsfridom er ein grunnleggjande føresetnad for demokrati og menneskerettar. Kunst og kultur er nettopp ytringar» (Kulturdepartementet, 2018).

Nettverkskonferansene ønsker å løfte fram de tverrfaglige temaene i LK20 gjennom tema, keynote, abstract. På nettverkskonferansen ved HVL i Bergen i 2020 stilte vi spørsmålet Bærekraftig utvikling? Bærekraftprofilen ble tatt videre til den digitale konferansen ved UiA 2021, hvor fokus ble satt på Kunstens betydning? Hva er kunstens og kunst- og håndverksfagenes betydning for barnehage, skole og samfunn? Vi spurte hva er det som skjer om vi dreier fokus mot en verdenssentrert, demokratisk, økologisk, etisk og politisk fagforståelse?

Vi ønsker også med denne konferansen å knytte sammen didaktisk forskning innen kunst og håndverk som den har vokst fram i barnehagelærerutdanningen og i lærerutdanningen. Hva kan disse to lærerutdanningene lære av hverandre?

Demokrati og medvirkning er adressert i Læreplanen kunnskapsløftet – fagfornyelsen 2020 overordnede del 1.6, hvor det bl.a. står at «Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte». Den nasjonale fagfornyelsen henger nøye sammen med FNs internasjonale bærekrafts agenda. De fleste bærekraftmålene berører demokrati og medvirkning. Punkt 4.7 beskriver elever og studenters rett til å utvikle kompetanse til å fremme bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap. Læreplanen og FN’s intensjon er gjennomgripende langsiktige endringer, med effekt på holdninger, tenkesett og hvordan vi føler og handler i forhold til virkeligheten vi står overfor. Dette fordrer nytenking i vår undervisningspraksis.

I beskrivelsen av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i læreplanen ser vi en liknende retorikk: «Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk» (Kunnskapsdepartementet, 2020). Om dette tverrfaglige temaet i kunst og håndverk står det blant annet: «Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i.»

I Rammeplan for barnehagen 2017 vektlegges barns medvirkning som et uttrykk for at barnehagen som fellesskap skal være en arena hvor alle kan ytre seg, bli hørt og delta. Medvirkning som begrep blir derfor konkrete praktiske handlinger for å legge til rette for barnehagebarns demokratiske deltagelse. Kunst og håndverk er et fagfelt hvor medvirkning synes gjennom alle barns ulike uttrykk, arkitekturens romlige løsninger og tilrettelegging av materiell og verktøy for skapende prosesser.

En del av kjernen i kunst- og håndverksfaget er visuell kompetanse. Visuell kompetanse er en forutsetning for å kunne delta i demokratiske prosesser i det offentlige visuelle og funksjonelle rom. Å kunne lese arkitekttegninger for bygg, se konsekvensene av store inngrep i fellesskapets rom, vurdere funksjonalitet og visuell estetikk for fellesskapet, er en viktig del av kunst- og håndverksfagets bidrag til å styrke demokrati og medvirkning i samfunnet.

Estetiske læreprosesser er en kreativ nøkkel til fellesskap, helse og livsmestring, som ligger til grunn for virkelighetsutvidende forståelse, brobyggende tillit og samhandling: et nødvendig fundament for dybdekunnskap, bærekraftig utvikling og essensiell som ressurs for demokrati og medborgerskap.
Nettverkskonferansens overordnede tema «Demokrati og medvirkning» fordrer  utvikling av en fagdidaktikk tuftet på aktive estetiske læreprosesser som forutsetning for læring, og hvordan dette i ulike faglige kontekster gir grunnlag for dybdelæring- og flertydig læring. Et kjennetegn for estetiske, kroppsliggjorte læreprosesser er læring gjennom sammensatte prosesser, som ikke nødvendigvis gir entydige svar, men der ulike veier til forståelse utforskes, utfordres og utvikles. Her ligger et utvidet kunnskapssyn, med vekt på praktisk skapende, emosjonelle, relasjonelle og refleksive momenter. Estetiske læreprosesser er en kreativ nøkkel til fellesskap, helse og livsmestring, som ligger til grunn for virkelighetsutvidende forståelse, brobyggende tillit og samhandling: et nødvendig fundament for dybdekunnskap, bærekraftig utvikling og essensiell som ressurs for demokrati og medborgerskap.

 

Kontakt
Spørsmål kan rettes til koordinator for nettverket Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no

Arrangør

Arrangør for konferansen er Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektor. NTNU og DMMH samarbeider om vertskapsrollen for konferansen. Arbeidsutvalg og vitenskapelig komité har startet arbeidet.

Arbeidsutvalg: Anita Skogen, UiA, Stein Erik Grønningsæter, NTNU, Jørgen Moe, DMMH og Merete Hassel, KKS

Vitenskapelig komite: Nina Scott Frisch DMMH (leder), Harald Høgseth, NTNU og Lisbet Skregelig, UiA

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.