facebook

PUBLIKASJONER OG FORSKNING

Her finner du informasjon om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kunst og kultur i opplæringen og informasjon knyttet til nasjonale satsinger i opplæringsløpet. Materiell av generell og tverrfaglig karakter finner du her på denne siden. I menyen til venstre kan du velge et spesifikt fagområde.

Publikasjoner utgitt av Kunst- og kultursenteret finner du under menypunktet Publikasjoner nederst på senterets nettside. 

 

       
International Yearbook of Arts Education  

International Yearbook for Research in Arts Education 4/2016

2016,  International Yearbook for Research in Arts Education,  Band 4,  276  Seiten,  paperback,  39,90 €,  ISBN 978-3-8309-3430-1

Dette er fjerde utgave av årboken fra forskningsnettverket International Network for Research in Arts Education (INRAE). Nettverket bringer fram forskning av høy kvalitet koblet til implementeringen av UNESCO's "Seoul Agenda: Goals for the development of arts education".

Aud Berggraf Sæbø er redaktør for årets utgave. Flere norske bidrag

 
       

Utdanningsspeilet 2014

 

Utdanningsspeilet 2015

I Utdanningsspeilet finner du tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge som gir et godt kunnskapsgrunnlag. Finnes i trykt og digital utgave. 

Omfattende referanseliste. Forskning og statistikk.

Utdanningsdirektoratet/Utdanningsspeilet 2015

 
       
 

Art and Culture Give Children a Life that Works

Publikasjonen "BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur" fra  Kulturstyrelsen i Danmark (2013) er nå kommet på nett i engelsk språkdrakt.

"A lot of experts, practitioners, artists and several Ministers from the Danish Government focus on the significance of Art and Culture for children. The book provides lots of inspiration for teachers, pedagogues and cultural mediators and contains many examples of specific cultural activities, links and bibliographic references."

Published by the Danish Agency for Culture 2015.

 
       
Statistisk sentralbyrå  

Kompetanseprofil i grunnskolen

Kompetanseprofil i grunnskolen : Hovedresultateter 2013/2014 / Bengt Oscar Lagerstrøm, Hossein Moafi og Mathias Killengren Revold, SSB, 2014

En kartlegging av formell kompetanse blant grunnskolelærere i de fagene de underviser i. Studien omfatter fagene engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, mat og helse, musikk, naturfag, norsk, religion, livssyn og etikk samt samfunnsfag.  

Statistisk sentralbyrå, Rapport 2014/30

 
       
Nordisk kartlegging Kultur og kreativitet i skolen
 

Kultur og kreativitet i skolen

Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen / Kulturstyrelsen, København, 2014.

En kartlegging av nordisk forskning på kultur og kreativitet i skolen, publisert i 2014 av Kulturstyrelsen i Danmark. . Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. Kartleggingens hensikt har vært å utarbeide en oversikt over nordisk forskning rundt temaet "barns engasjement i kreative og estetiske prosesser i skolesammenheng" og gi et grunnlag for å vurdere behov for videre kunnskapsutvikling på området. Inneholder materiale fra 6 land.

Rapporten har en dansk og engelsk versjon i samme publikasjon. Engelsk tittel: Mapping of Nordic reseach on Culture and creativity in school / Network for Children and Culture, 2014

 
       
Unge i kunst og kulturprosjekter  

Unge i kunst og kulturprosjekter

Center for ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i Danmark har fulgt et modellforsøk i regi av Børnekulturens Netværk fra 2011.

Modelforsøket består av flere ulike prosjekter innen ulike kunstuttrykk som musikk, film. teater, litteratur, design mm. Hensikten har vært å kvalifisere lokale kunst- og kulturaktiviteter for og med unge, og utvikle modeller og metoder for dette i hele landet. Rapporten som ble publisert i juni 2014 ser blant annet på de unges perspektiver på deltakelse i modellforsøket.

 
   

 

 

 

Skolefagundersøkelsen 2011

Skolefagundersøkelsen 2011 : Praktiske og estetiske fag på barensteget i norsk grunnskule / Magne Espeland, Trond Egil Arnesen, Ingrid A. Grønsdal, Asle Holthe, Kjetil Sømoe, Hege Wergedahl og Helga Aadland, HSH-rapport 2013/7,

Skolefagsundersøkelsen 2011 gir oppdatert kunnskap om ulike sider ved skulefaga kroppsøving, kunst og handverk, mat og helse og musikk slik desse blir praktiserte på barnesteget i den norske grunnskulen. Innsamlinga av data er gjort gjennom ei nasjonal nettbasert omfattande undersøking retta mot praktiserande lærarar på barnesteget. Rapporten byggjer på ein analyse av 794 svar frå desse lærarane gjennomført av ei tverrfagleg forskargruppe ved Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen.

HSH-rapport 2013/7 finnes digitalt i HSH/Brage og i trykt form, ISBN 9788290909159.

 
       
Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet  

Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet

Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering / Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Ingrid Smette, NOVA, 2013.

Arbeidslivsfag blir et permanent tilbud på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/16. Design og håndverk at et av de ni yrkesfagene som er involvert.  En av hovedintensjonene med arbeidslivsfaget var å tilby elevene et praktisk fag. Evalueringen viser at man har lykkes med denne intensjonen. Les rapporten om forsøket her.

Udir

 
       
Innovasjon i utdanningen  

Innovasjon i utdanningen

Innovasjon i utdanningen: fra barnehage til høyere utdanning / redigert av Jarle Sjøvoll og Jan-Birger Johansen ved Universitetet i Nordland, Akademika forlag, 2013. 

Danning og entreprenørskap i utdanningen basert på kreativ og skapende virksomhet i i barnehage og skole er noe av det som presenteres av forskerne. Kreative læringsformer i kulturskolens praksis - om estetiske læringsprosesser gjennom kulturlek er tema for Janne Vik Lossius' artikkel i boka.

 
       
Art for Art's Sake  

Art for Art's Sake - The Impact of Arts Education

OECD' rapport om Kunstens betydning - i utvikling av dannelse og kritisk tenkning, i forhold til andre fag og som egen disiplin. Utgitt i 2013.

 
       
Børn kunst kultur  

Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur

I publikasjonen "BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur" setter forskere, kultureksperter, lærere, pedagoger og kunstnere fokus på kunst og kulturs betydning for barns utvikling. Publikasjonen inneholder 7 kapitler med flere eksempler på konkrete aktiviteter, lenker og litteraturhenvisninger. Utgis av Kulturstyrelsen i Danmark.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bidrar i kapittel 6: Barnekultur i Norden.

Publikasjonen publiseres fortløpende elektronisk og er komplett i desember 2013.
Trykt utgave foreligger i 2014.
Engelsk utgave publisert våren 2015: Art and Culture Give Children a Life that Works

Børnekulturportalen

 
       
 Barn, kunst og kultur  

Barn, kunst og kultur

Barn, kunst og kultur er redigert av Marit Bakken og Sidsel Bjerke Hommersand og utgitt på Universitetsforlaget i 2013. Hva er barn? Hva er kunst? Og hva er kunst for barn? Boka setter søkelys på dette gjennom bidrag fra forskere, kunstnere og formidlere fra alle kunstarter. "Barn skal gis mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk" - dette er forankret i rammeplan for barnehagen, læreplan for grunnopplæringen og i FN's barnekonvensjon. Hvorfor er dette så viktig? Boka gir gode eksempler og argumenter for dette.

 
       
   

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund, HSH-rapport 2011/1 / Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen, Signe Kalsnes

'Utredningen er organisert i to deler. Del 1 drøfter situasjonen for praktiske og estetiske fag i lys av ny grunnskolelærerutdanning. Arbeidsgruppen konkluderer med at de praktiske og estetiske fagene står i fare for å bli minimalisert og i noen tilfeller utradert som del av integrert 4-årig grunnskolelærerutdanning. Arbeidsgruppen foreslår en rekke omfattende tiltak for å bøte på denne situasjonen, bl.a. forslag om etablering av forsøk med 5-årig grunnskolelærerutdanning med vekt på praktiske og estetiske fag. I utredningens del 2 drøftes praktiske og estetiske fag i et videre perspektiv, bl.a. i forhold til utfordringer når det gjelder skolens behov for kompetanse, studentrekruttering, opprettholdelse av fagmiljø, etter- og videreutdanningsvirksomhet, og fagenes rolle og potensiale som metodefag. I siste del av utredningens del 2 drøftes praktiske og estetiske fag ut fra et helhetlig perspektiv som omfatter hele oppveksts- og opplæringsektoren fra barnehage til lærerutdanning og statlige kulturprogram. Gjennom hele utredningen gis det konstruktive innspill til tiltak som kan styrke dette feltet gjennom den pedagogiske og faglige virksomheten disse fagområdene representerer.' (Fra sammendraget i utredningen.)

 
       
Arts and Cultural Education in Norway  

Arts and Cultural Education in Norway

 
Kartlegging av Professor Anne Bamford, gjennomført i Norge i perioden 2010/2011. Rapporten ble trykt i 2012.
 

 

Kunst- og kulturopplæring i Norge 2010/2011

Norsk sammendrag av "Arts and Cultural Education in Norway"

 
 
       
Forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur i opplæringen 2000-2008   

Kartlegging av FOU-arbeid for tidsrommet 2000-2008

En begynnende innsamling av forskning og utviklingsarbeid innen kunst og kultur i opplæringen 2000-2008. Materialet gir en oversikt over FOU-arbeid , kunstnerisk utviklingsarbeid og stipendiatprosjekter ved norske universitet og høgskoler.

Rapporten ble utgitt av nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i 2011. Kartleggingen er gjennomført av Nettverk for estetiske fag ved koordinator Liv Klakegg Dahlin.

Flere rapporter fra Kunst- og kultursenteret finner du under Publikasjoner

 
       

Forskningsmeldingen 

 

Forskningsmeldingen

Meld.St.18 (2012-2013) Lange linjer - kunnskap gir muligheter ble lagt fram 8.3.2013.               

 
       

 Forskning på frivillighet

 

Forskning på frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har levert sluttrapport på et 5-års forskningsprosjekt på frivillighet i Norge.

 
       
Utdanningsspeilet 2013  

Utdanningspspeilet 2013

"Tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge", utgitt av Utdanningsdirektoratet i juni 2013. Her publiseres en oversikt over sentral statistikk og forskning på hele det 13-årige utdanningsløpet i Norge. Publikasjonen er et bidrag til å gjøre både politikken og utvikling mer kunnsbasert, sier direktør Dag Thomas Gisholt i innledningen. Utdanningsspeilet er et oppslagsverk med en fyldig referanseliste.

 
       
   

Norges første professor i kunst, vitenskap og læring

Universitet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) på Ås melder om at Edvin Østergaard er blitt landets første professor i kunst, vitenskap og læring. Østergaard jobber ved lærerutdanningen ved IMT. Problemstillinger i følge IMT's nettside:

  • Hva kjennetegner slektskapet mellom kunstnerisk og vitenskapelig virksomhet?
  • Hvordan kan én og samme idé uttrykkes forskjellig i kunst og vitenskap?
  • Hva er likt/forskjellig mht. kreativitet og kunnskapsprosesser innen kunst og vitenskap?
  • Hvilke gevinst finnes ved å anvende kunstneriske virkemidler i naturfagundervisningen og     naturfaglige virkemidler i kunstundervisningen?

Han representerer et fagfelt som spenner fra vitenskapspedagogikk og naturfag til musikk og drama.

Se også en artikkel i Bedre skole 4/13 Naturfag og kunst : berøringer med verden

 
       
   

Kunnskapssenter for utdanning

Kristin Halvorsen åpnet et nytt Kunnskapssenter for utdanning på Litteraturhuset 16.mai 2013. Kunnskapssenter for utdanning har som oppgave å oppsummere, sammenstille og formidle den beste kunnskapen om utdanning. Senterets kunnskapsbase skal være tilgjengelig for de som arbeider i barnehage, skole, høyere utdanning og voksenopplæring, for de som utformer utdanningspolitikk og for ansatte i forvaltningen. Senteret skal bidra aktivt til en opplyst og kunnskapsbasert utdanningsdebatt.

Kilde: Forskningrådet