facebook

LOVER OG PLANVERK

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kunnskapsdepartementet 01.01.2018. Utdrag fra formålsparagrafen § 1-1.:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Nye læreplaner

Nyhetsartikkel fra Kunst- og kultursenteret vedr ny struktur for yrkesfag

Nyhetsartikkel fra Kunst- og kultursenteret 

Kunnskapsløftet

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om Kunnskapsløftet.

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Oversikt over utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring.

Læreplaner

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligger alle læreplaner. Inngang via fag eller utdanningsprogram.

Grunnleggende ferdigheter

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.  I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne og skrive, samt muntlige og digitale ferdigheter. Ferdighetene er integrert i kompetansemålene og skal sikre progresjon og faglig tilknytning.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter