facebook

LOVER OG PLANVERK

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kunnskapsdepartementet. Frå skoleåret 1999/2000. Utdrag fra formålsparagrafen § 1-1.:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

NYE LÆREPLANER

KDA - kunst, design og arkitektur - artikkel om det nye utdanningsprogrammet og læreplanene

Høring – Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Nytt utdanningsprogram i videregående opplæring fra høsten 2016. Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur erstatter Studiespesialisering med formgiving.  Utkast til nye læreplaner er lagt ut på høring med høringsfrist 3.november.2015

Høring - kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget
Forslag om kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 30. september 2015.

Høring - gitarmakerfaget som nytt lærefag  
Forslag om gitarmakerfaget som nytt lærefag i videregående opplæring  er sendt ut på høring. Lærefaget skal ligge innunder utdanningsprogrammet design og håndverk. Høringsfristen er 25. august.

Kunnskapsdepartementet sin side om videregående opplæring

Det er et mål at videregående opplæring skal ivareta et likeverdig opplæringstilbud, der elevene og lærlingene inkluderes og opplever mestring.

Kunnskapsløftet

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om Kunnskapsløftet.

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Oversikt over utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring.

Læreplaner

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligger alle læreplaner. Inngang via fag eller utdanningsprogram.

Reviderte læreplaner 2013. Grunnleggende ferdigheter tydeligjøres i større grad.

Grunnleggende ferdigheter

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.  I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne og skrive, samt muntlige og digitale ferdigheter. Ferdighetene er integrert i kompetansemålene og skal sikre progresjon og faglig tilknytning.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter