facebook

KULTURSKOLE - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

     
Teater i kulturskolen  

Teater i kulturskolen

Norsk kulturskoleråd har gitt ut en ny bok i serien av idébøker for kulturskolen.
Teater i kulturskolen: Veiledningbok / Kirsti B. Ulvestad, Norsk kulturskoleråd, 2014. Boken er basert på forfatterens egne synspunkter og erfaringer som regissør og dramaturg, samt føringene i kulturskolens rammeplan 'På vei til mangfold' fra 2003.

     

    

Kulturskolebruk blant innvandrere

Rapporten 'Kultur møter kulturmøter' fra Telemarksforskning presenterer en studie av kulturskoledeltagelse blant barn med innvandrerbakgrunn.Funnene viser at kulturskolebruk blant innvandrere og barn av innvandrere er halvparten så høy som kulturskolebruken i den øvrige befolkningen. Rapporten ser på mulige årsaksforklaringer på den lave deltagelsen i denne gruppen.Prosjektleder er Bård Kleppe.

Rapporten  (TF-rapport nr 310, 2013) kan lastes ned gratis fra Telemarksforsknings hjemmeside.
Kilde: Telemarksforskning

     
 Norges musikkhøgskole  

OASE

Oase: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken : Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning / Signe Kalsnes, NMH-publikasjoner 2012:6

Rapporten beskriver de ulike delene i OASE-prosjektet og oppsummerer erfaringene som er gjort.
Del 1 omfatter OASE-prosjektet
Del 2 omfatter studentene i OASE - rapport fra et forskningsprosjekt ved Norges Musikkhøgskole.

Rapporten gir gode eksempler på samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Den peker på noen av utfordringene og mulighetene rundt utvikling av kulturskolen som et ressurssenter for grunnskolen.

Med rapporten følger det en DVD med smakebiter fra prosjektet (20 min.)

     
 

Kulturskole for alle?

Pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet / Karin Gustavsen og Sigbjørn Hjelmbrekke, Telemarksforskning, 2009, TF-rapport nr 255

Sammendrag: I denne studien har vi undersøkt hvorvidt prisen på kulturskoletilbudet kan antas å føre til eksklusjon av barn og unge som bor i familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og fremst er barn og unge fra familier som representerer inntektsgrupper over det nivået som er et anbefalt nedre nivå for måling av fattigdom, det vil si 60 % av medianen. Forklaringen på at fattigdomsutsatte barn og unge i mindre grad enn andre barn og unge ser ut til å delta i kulturskoletilbudet, er flerdelt. Prisnivået ser ut til å være en sentral forklaring. Moderasjonsordninger og friplassordninger fører til øket deltagelse. Bredde i tilbudet ser ut til å virke svært positivt på deltagelse fra ulike grupper i samfunnet. Samarbeid mellom kulturskolene og øvrige kommunale etater, øker muligheten for bredde i deltagergruppen. Samarbeid mellom kulturskolen, barnehagen, grunnskolen og SFO, og kulturskoletilbudet som en del av det obligatoriske tilbudet for alle, virker positivt inn på målsettingen om ”Kulturskolen for alle”.

Samarbeidspartnere: Redd Barna og Norsk Kulturskoleråd
Rapporten kan lastes ned fra Telemarksforskning eller bestilles i trykt utgave.
Kilde: Telemarksforskning