facebook
Foto: Lars Opstad / Kulturtanken
Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

"DET HAR ALDRI VÆRT AKTUELT Å FJERNE SANG OG MUSIKK FRA LÆREPLANEN". KAN VI STOLE PÅ DETTE?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er bekymret for kvaliteten i opplæringen i kunst- og kulturfagene. Svært mange av lærere som underviser i disse fagene mangler fordypning i musikk eller kunst og håndverk. Vi håper det er politisk vilje til å styrke de praktisk-estetiske fagene ved å stille krav om kompetanse.

Det har i høst vært et stort engasjement i sosiale medier i forbindelse med at direkte henvisning til sang og musikk er fjernet fra den nye overordnede læreplanen. Debatten den siste tiden viser at sangen og musikkens plass i skolen er viktig og rører ved noe spesielt og viktig i oss alle. Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim svarer på kritikken i en pressemelding: «La det ikke være noen tvil: Det har selvsagt aldri vært aktuelt å fjerne sang og musikk fra undervisningen».

Arild Johnsen, rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, fremhever i sin artikkel «Musikk som kreativ kunnskap og kompetanse» at fremtidens skole trenger gode, reflekterte og dedikerte musikklærere med både teoretisk, praktisk og utøvende kompetanse. Musikkfaget spiller en viktig rolle når det gjelder å bidra til elevenes individuelle dannelse. Han skriver videre at musikk er et nonverbalt språk som kan virke samlende på elever i skolen med ulik bakgrunn og derfor legger til rette for mangfold og god inkludering blant barn og unge. Sanger og melodier kan ofte være med på å ramme inn og forsterke de små øyeblikkene vi opplever på vår livsreise.

Svekket lærerkompetanse
Kunst- og kulturfagene er ferdighetsfag, og det kreves en egen kompetanse og fagferdighet for å kunne gi opplæring med kvalitet i disse fagene. I dagens lærerutdanning kan studentene gjennomføre studiet uten noen praktisk-estetiske fag på timeplanen. Slik har det også vært i mange år, og dette har svekket lærerkompetansen i musikk og kunst og håndverk. Dette har igjen ført til at stadig færre utdanningsinstitusjoner tilbyr fordypning innen disse fagområdene. I dag kreves det ikke kompetanse innen musikk og kunst og håndverk for å undervise på barnetrinnet. Derfor kan skoleledere tilsette lærere uten denne kompetansen. Elever i grunnskolen kan faktisk gå gjennom hele skoleløpet uten å ha hatt kvalifiserte lærere i musikk eller kunst og håndverk.

Fra ord til handling
I debatten i Stortinget av Stortingsmelding 28, Fag - Fordypning - Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, bad flertallet om at regjeringen må legge fram en handlingsplan for stortinget for hvordan de praktisk-estetiske fagene kan styrkes i skolen. Dette arbeidet er nå satt i gang av kunnskapsdepartementet, og mange instanser har kommet med gode innspill.
Mange er enige med KKS i at det må stilles krav til kompetanse for lærere som skal undervise i disse fagene i skolen. Den siste skolefagundersøkelsen/kompetanseprofilen (Lagerstrøm 2014/SSB) viser at 38.5% av lærerne som underviser i musikk ikke har noen studiepoeng i faget. Når det gjelder kunst- og håndverksfaget er det hele 43.9% som ikke har noen studiepoeng i faget. Stilles det krav til kompetanse vil skoleeier måtte sørge for at de har faglærte lærere i musikk og kunst og håndverk. Dette vil også medføre at lærerutdanningene må legge til rette for at studentene kan ta fordypning i disse fagene i løpet av utdanningen.

KKS er spente på behandlingen av handlingsplanene i det nye Stortinget. Vi håper det vil være politisk vilje til å styrke de praktisk-estetiske fagene ved å stille krav om kompetanse til lærere som skal undervise i disse fagene på barnetrinnet. Dette vil være avgjørende for om vi får en styrking av disse fagene i opplæringen eller om denne fagkompetansen vil forsvinne helt i fremtidens skole. 

 

Kirsti Saxi

Senterleder
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Lenke til Nyhetsarkiv