facebook

SPRÅK OG LITTERATUR - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

     
   

Samisk i barnehagen?

Når barnehager kan få kompensert for de store variasjonene i barnas forutsetninger for å lære samisk gjennom et behovsprøvd tilskudd til språkarbeider, vil barnehagenes utgangspunkt for å kunne gjennomføre aktiviteter som styrker barnas samiske identitet og kulturtilknytning også utjevnes. Studien viser at barnehagenes mulighet til å stimulere barnas språk ved å legge til rette for en samisk livsverden, er vesentlig også der samisk språk står sterkt. Dette er særlig viktig i dag når en kommersiell og mer global verden i stadig større grad preger lokalsamfunn og barnas oppvekst.

Samisk i barnehagen? Marit Solstad, Nordlandsforskning, NF-Rapport 2/2015

     
Skolebibliotek  

Skolebibliotek – evaluering av utviklingsprogram

Den fireårige satsingen Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 skulle utvikle og styrke skolebiblioteket i grunnskolen. Universitetet i Agder (UiA) utformet og gjennomførte programmet. NIFU har evaluert programmet.

Hovedkonklusjonen fra evalueringen av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 er todelt: Prosjekt- og ressursskolene som har deltatt har hatt en positiv utvikling i tråd med målene for programmet. Samlet sett har imidlertid ikke skolebibliotekets posisjon i norsk skole blitt styrket slik myndighetene hadde som klar ambisjon for perioden.Resultatene for skolene som har deltatt i programmet er altså overveiende positive mens måloppnåelsen på nasjonalt nivå er lav.

Evaluering av program for skolebibliotek 2019-2013
Utdanningsdirektoratet
Nifu
Universitetet i Agder. Program for skolebibliotekutvikling

     
Krafttak for lesing  

Krafttak for lesing i alle fag

Bakgrunnen for denne boka er en stor nasjonal lesesatsing som ble iverksatt i 2008. Leseren får her innblikk i hvilke erfaringer man har med endringene som ble gjennomført i skolen. Det settes bl.a. søkelys på lesing i ulike fag, ulike måter å arbeide med lesing, og observasjon i egen klasse.

Boka vil være nyttig for alle som arbeider i skolen og trenger å få nye innspill til hvordan man kan arbeide med lesing i fag. Den er særlig aktuell for lærerstudenter som skal sette seg inn i klasseromsobservasjon, lesing og endring i skolen 

Boka er utgitt på Akademika forlag i 2013. Redaktører er Marit Krogtoft og May-Britt Waale, Profesjonshøgskolen ved UiN.

Kilde: UiN