facebook

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Fem grunnleggende ferdigheter
Kunnskapsløftet definerer fem grunnleggende ferdigheter: å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse.

I hver læreplan for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse. For å sikre kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er ferdighetene integrert i kompetansemålene. De kan imidlertid framstå ulikt og komme til uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag.

Eksempel: Grunnleggende ferdigheter i læreplan for programfag Design og håndverk vg1. (Udir)

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i faglige diskusjoner.

Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk. Det innebærer også å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i design og håndverk innebærer beregning av pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tid. Det innebærer analyse og konstruksjon av former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse.

Eksempel: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag (Udir)

Fag Aspekt ved lesing Teksttyper og meningsskapende ressurser
Kunst og håndverk Tolke, lese og forstå

Tegn og symboler, ulike tekstuttrykk, diagrammer, visuelle representasjoner, bruksanvisninger og arkitekttegninger

Musikk

Tolke og forstå, reflektere

Musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Lesing av tekster

Skriving i praktiske og estetiske fag - en ressurs fra Skrivesenteret

Rammeverk
Utdanningsdirektoratet har urbeidet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter til bruk for læreplangruppene som er oppnevnt for å utvikle og revidere læreplaner i LK06. I rammeverket presenteres en progresjon i ferdighetene gjennom ferdighetsområder og nivå.