facebook

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER OG NETTVERK 

KKS samarbeider med relevante nasjonale nettverk, organisasjoner og miljøer i opplæringen.

Innenfor kulturskolesektoren har vi følgende formaliserte samarbeid: 

Norsk kulturskoleråd

KKS har et formelt samarbeid med Norsk kulturskoleråd og har samarbeidsmøter en gang i året. Målsettngen med samarbeidet er å styrke opplæringen av kunst og kultur i hele opplæringsløpet.

UKM, DKS og Norsk kulturskoleråd

KKS har inngått samarbeid med UKM, DKS og Norsk kulturskoleråd våren 2012. I dette samarbeidet skal vi utveklse informasjon om hverandres aktiviteter for barn og unge i løpet av året. Samtidig skal vi se på muligheter for konkret samarbeid i forbindelse med konferanser og innen ulike prosjekt for barn og unge innen kunst og kultur. Målsetting er å sammen styrke barn og unges opplevelser, engasjement og interesse for kunst og kultur utøvelse.

Bodøpiloten

KKS har initert et  treårige pilotprosjektet, Bodøpiloten i samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og  Universitetet i Nordland. Prosjektet har som målsetting å utvikle en nasjonal modell for satsning på kunst og kultur i opplæringssektoren. Representant fra Bodø kulturskole er med i arbeidsutvalget til prosjektet, og kulturskolen vil være involvert i utprøving av nye tiltak i skoler og barnehager.