facebook

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  (DKS) - PUBLIKASJONER OG FORSKNING

 

CCE  

 Student participation in The cultural rucksack

A study done by Creativity, Culture & Education / Paul Collard, 2014

Hvordan opplever elevene møtet med Den kulturelle skolesekken (DKS)?
I juni 2013 la Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen fram resultatene fra et 4-årig forskningsprosjekt på DKS. En av anbefalingene fra forskningsrapporten var å se nærmere på hvordan elevene opplever møtet med DKS. Som en direkte oppfølging av denne anbefalingen bestilte sekretariatet for DKS en kvalitativ undersøkelse av hvordan elever på ungdomstrinnet og i videregående skole opplever møtet med kunst og med DKS, tidlig høsten 2013.

     
DKS   

Den kulturelle skolesekken

UniRokkan-senteret og Høgskolen i Bergen har avsluttet sitt 3-årige forskningsarbeid på Den kulturelle skolesekken (DKS). Resultatene er nå publisert.

Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen er prosjektansvarlige og redaktører for publikasjonen.

Kilde: Kulturrådet 

     
 DKS  

Den kulturelle skolesekken - et utredningsnotat

Av Jan Kåre Breivik og Catharina Christophersen, uniRokkansenteret, Notat 8-2012

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Kulturutredningen 2014. Siktemålet har vært å redegjøre for tidligere og pågående forsknings- og utredningsarbeid om Den kulturelle skolesekken (DKS), og å drøfte styrker og svakheter ved ordningen i lys av dette.

Nordisk sluttkonferanse for Uni-Rokkansenterets og Høgskolen i Bergens 3-årige forskningsprosjekt om Den kulturelle skolesekken. 19. mars og 20. mars i Bergen Forskningsresultatene publiseres i en antologi (Breivik og Christophersen 2013)