facebook
Tidslinje for fagfornyelsen
Tidslinje for fagfornyelsen

Kjerneelementene er klare

Sang skal i større grad inn i musikkfaget enn først tenkt og tegning skal synliggjøres som viktig kompetanse i kunst og håndverk. 3900 innspill er gitt fra lærere i praksisfeltet, oppsummeringen og kjerneelementene er nå klare til godkjenning hos Kunnskapsdepartementet.

Læreplanene skal fornyes og Utdanningsdirketoratet er opptatt av at lærere skal ha mulighet til å bidra i arbeidet med å utforme ett av de viktigste styringsdokumentene i skolen. Etter massiv oppslutning fra lærere og andre interesserte har kjerneelementgruppa nå oppsummert og konkludert med hva som skal stå som kjerneelementene for fagene i de nye læreplanene

Her kan du lese kjerneelementene for kunst og håndverk og musikk. Informasjonen er hentet fra www.udir.no

KUNST OG HÅNDVERK

Retningen for faget

Det foreslås å gjøre kunst og håndverk til et mer praktiske fag. Det er lagt spesielt vekt på at elevene skal få mer tid til å lære et håndverk. Kunsthistorie er tonet ned. Gjennom kulturforståelse vil faget få en mer tverrfaglig retning med andre praktisk og estetiske fag som musikk og mat og helse. 

Forslag til kjerneelementer i kunst og håndverk. Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse 

 

Håndverksferdigheter

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske, myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet.

 Kunst- og designprosesser

Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål.

Visuell kommunikasjon

Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i to-, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Kulturforståelse

Kjerneelementet kulturforståelse innebærer at elevene skal utforske samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme vår kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker, medborger og i eget skapende arbeid.

 


 

 

MUSIKK

Retningen for faget

 • Det foreslås å gjøre faget mer praktisk og mindre teoritungt enn før.
 • Elevene skal i større grad kunne spille, lage og oppleve musikk.
 • Mer vekt på digitale arbeidsmåter i faget, eksempelvis programmering.
 • Det tverrfaglige mulighetene vektlegges i faget, blant annet med kjerneelementet kulturforståelse.

 

Forslag til kjerneelementer i musikk. Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

 • Utøve musikk
 • Lage musikk
 • Oppleve musikk
 • Kulturforståelse

  

Utøve musikk

Musikk er en sosial, kulturell og estetisk meningsbærende og meningsskapende praksis. Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktivt deltakende musikerskap med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Begrepet musikerskap bygger på det engelske musicking, som vektlegger at musikk er handling. Et aktivt musikerskap dreier seg om alt fra å lytte til musikk på telefonen til å være utøver på en scene. Dette ligger til grunn for alle kjerneelementene i musikk.

Lage musikk

Å kunne delta i musikalske sammenhenger og fellesskap er en viktig kompetanse i livet. Kjerneelementet lage musikk legger vekt på elevenes kreative og aktive musikerskap ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Oppleve musikk

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på elevenes sansende og lyttende musikerskap. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og kjennskap til musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kulturforståelse

Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk forutsetter kulturell kompetanse. Å kunne delta i musikalske sammenhenger og fellesskap krever fagspesifikk kompetanse (kunnskap, ferdigheter og refleksjon/kritisk tenkning). Med kultur menes vår nære kultur (den som omgir oss der vi er), nasjonal, samisk og global kultur, og inkluderer musikk i mediene. Kulturforståelse handler om hvordan elevenes musikerskap – sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever – er forankret i kulturen den springer ut av.

Les hvem som representerer læreplangruppene ved å trykke på denne lenken.

Lurer du på hva kjerneelementer er kan du trykke på denne lenken.

Lese mer om fagfornylsen ved å klikke på denne lenken.

Lenke til Nyhetsarkiv