facebook
Sjøuhyret i fjæra
Sjøuhyret i fjæra

MARIN FORSØPLING - KREATIVT ARBEID I BARNEHAGEN

Marin forsøpling har både et globalt og et lokalt perspektiv og er derfor et dagsaktuelt tema.  «Sjøuhyret i fjæra» er et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i kunst- og håndverk og naturfag ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet studiested Nesna og Ytteren miljøbarnehage i Mo i Rana. 

Gjennom et integrert opplegg med kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet (KKS) og Natur, helse og bevegelse (NHB) vil vi legge til rette for en helhetlig tilnærming til miljøutfordringen marin forsøpling. Prosjektet kan benyttes som et eksempel på hvordan en kan jobbe med bærekraftig utvikling både i barnehage og skole og er godt egnet for refleksjon.

I høringsutkastet til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2016) heter det blant annet at "Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden" 

Bærekraftig utvikling er et av tre tverrfaglig tema som departementet foreslår i Meld. St. 28 2015-2016  (Kunnskapsdepartementet, 2016, kap. 4.3.4) og i strategien for fagfornyelsen (Kunnskapsdepartementet, 2017)  Temaet skal komme tydelig fram i kompetansemål og hovedområder i de fagene hvor det er relevant. I høringsutkastet til ny genrell del av læreplanverket for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017) er bærekraftig utvikling understreket som et av opplæringens bærende prinsipp. Utkastet fremhever også at "Skolen skal bidra til at eleven utvikler miljøbevistthet, respekt for naturen og naturglede" (kap.1.5)

I 2017 finner Strandryddedagen sted lørdag 6. mai. Strandryddedagen er en del av strandryddeuken som i år er 2. – 7. mai. 

Les mer om prosjektet "Sjøuhyret i fjæra" i vår ressursbase.

Oppdatert 11.5.2017: Nord universitet har laget en nyhetssak på dette prosjektet: Å skape et søppelmonster

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2016). Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aba61253bea04517a27dc78838626ae4/horingsnotat-forskrift-om-rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – fordypning – forståelse : en fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28 2015-2016). Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e8e1f41732ca4a64b003fca213ae663b/no/pdfs/stm201520160028000dddpdfs.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017). Strategi for fagfornyelsen. Oslo. Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/72e1d92379a24a458f91d8afcc6813ca/strategi-for-fagfornyelsen2.pdf

Kunnskapsdepartementet (2917) Overordnet del - verdier og prinsipper. Oslo. Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/ac9720408d464a83a7926f33dbcb7616/horingsutkast-fra-kunnskapsdepartementet-10.03.17--overordnet-del---verdier-og-prinsipper.pdf

Lenke til Nyhetsarkiv