facebook
Foto:NRK
Foto:NRK

Anno - Kulturarv og håndverkstradisjoner

– Vi ser at takket være Anno er det mer interesse for håndverksfagene. Det ser vi både på dem som søker og på kvaliteten på søkerne, forklarer rektor ved kunst - og håndverksskolen Plus i Fredrikstad, Bjørn Tønnesen i et intervju med NRK (nrk.no/ostfold: 08.03.16).

Skolen kunne på slutten av fjorårets sesong av Anno melde om dobbelt så mange søkere til Vg2-fag som gullsmed, båtbygger og skomaker, og flere videregående skoler i Østfold viste til en økning i søkere på estetiske fag. Lite tyder på at interessen har dalt med årets sesong som har Nidarosdomens vestfront som arkitektonisk kulisse. Seerne har allerede fått kjennskap til håndverksteknikker innen steinhugging, garving, treskjæring og smiing.

Hjerleid skole- og håndverkssenter

 

 

 

 

 


Foto: Hjerleid skole- og håndverkssenter

At Anno løfter frem disse gamle håndverkstradisjonene er ikke minst rektor på Handverksskolen Hjerleid, Helle Hundevadt, glad for. Hun sa i et intervju under seriens første sesong at mange gamle håndverksfag rett og slett er utryddingstruet:

– Noen kaller dem for rødlistede håndverk eller små verneverdige fag. Det er ca. 40 fag i Norge i dag som er i den kategorien. Smedfaget og treskjærerfaget er to av dem som vi driver med her. Men det er behov for utdanningstilbud i veldig mange av de andre fagene også som er i ferd med å dø ut, sier hun (Nrk Hedmark og Oppland: 11.03.15).  

Hjerleid skole- og håndverkssenter på Dovre er landets eldste skole for håndverk og husflid og ble etablert i 1886. Skolen har fokus på å holde håndverkstradisjoner i hevd på samme tid som de skal videreutvikles og tilpasses samtiden og fremtiden. Hjerleid skole tilbyr i dag Vg2 smed og Vg2 design og trearbeid.  

Som et resultat av at mange av de gamle håndverksfagene er truet, nedsatte Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i 2015 et yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag. Utvalget skulle i hovedsak drøfte og utrede hvordan man bedre kan forbedre tilbudsstrukturen for de små og verneverdige fagene i videregående opplæring. Kirsti Kolle Grøndahl ledet arbeidet som til slutt munnet ut i rapporten Lenge leve tradisjonshåndverket!(Utdanningsdirektoratet: 01.03.16). Vil du lese mer om bakgrunn, mandat og rapportens anbefalinger, følg denne linken.  

Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) hører til Norsk Håndverksinstitutt på Lillehammer og arbeider i hovedsak med fag som fører frem til svennebrev. Disse fagene kalles også tradisjonelle fag eller gamle håndverksfag. Noen av disse fagene er: gipsmaker, bøkker, glasshåndverker, sal- og seilmaker, modist og keramiker. Mange av de håndverksfagene som nettopp serien Anno har formidlet. Fagene kjennetegnes ved at de har få utøvere, begrenset, men jevnt rekrutteringsbehov, tradisjonelle teknikker, materialbruk og metoder – og ikke minst at det kan være vanskelig å finne lærlingeplasser til fagene. (Handverksinstituttet.no). Har du lyst til å vite mer om disse fagene og se filmklipp om yrkene; besøk da nettsiden til håndverksinstituttet.

Foto Stian Korntved Ruud

 Foto: Stian Korntved Ruud 

Valgfaget Levande kulturarv
Vi på Kunst og kultursenteret har ansvar for å bidra med undervisnings- og støttemateriell i valgfaget levande kulturarv. Kunst, kultur og tradisjoner bærer med seg kunnskap fra tidligere tider. Kjennskap til, og praktiske ferdigheter i tradisjoner, medvirker til å videreføre kulturarven til framtidige slekter. Arbeid med ulike kulturuttrykk kan øke nysgjerrighet, forståelse og toleranse for egen og andres kultur og være et bidrag til å levendegjøre kulturarven. Valgfaget levande kulturarv gir elevene muligheter til å jobbe med lokale tradisjoner, skikker og historier i undervisningen. La Anno og vår digitale ressursbase inspirere deg og elevene til fordypning i den levende kulturarven! Her finner du blant annet undervisningsopplegg i treskomaking, lefsebakst og sying av lugger. Vi har også sammen med RiddoDuottarMuseat produsert et veiledningshefte i duodji i grunnskolen med utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk. Her kan du bli bedre kjent med samisk kunsthåndverk. For videregående opplæring, Vg1 design og håndverk, settes tradisjonshåndverket inn i en samtidskontekst i opplegget «Skjær i tre - skje i tre».

Lenke til Nyhetsarkiv